نام و نام خانوادگي استاد راهنما: جناب آقاي دكترحميد دهقاني
نام و نام خانوادگي دانشجو: افشين شجاعيان شماره دانشجويي: 863834020
رشته: مهندسي فنآوري اطلاعات گرايش: امنيت اطلاعات

اين پايان نامه طبق نظر استاد راهنما:
1- طبقه بندي ندارد
2- طبقه بندي دارد
الف) اين پايان نامه ميتواند با نظر کتبي گروه / رياست مجتمع در اختيار متقاضيان خاص قرار گيرد.
ب) اين پايان نامه تا تاريخ………………………….. در اختيار هيچ کس قرار نگيرد و پس از گذشت تاريخ مذکور طبقه بندي آن با نظر گروه يا رياست مجتمع/ دانشکده، مجددا اعلام خواهد شد.

مدير علمي گروه رياست مجتمع / دانشکده

بسمه تعالي

“تاييديه صحت و اصالت نتايج پايان نامه”
عنوان پايان نامه: تحليل آشکارپذيري روش MOD4 نهاننگاري اطلاعات در تصاوير JPEG
اينجانب افشين شجاعيان به شماره دانشجويي 863834020 دانشجوي رشته. مهندسي فنآوري اطلاعات گرايش امنيت مقطع تحصيلي کارشناسي ارشد، تائيد مي نمايم که کليه نتايج اين پايان نامه حاصل کار اينجانب و بدون هرگونه دخل و تصرف است و موارد نسخه برداري شده از آثار ديگران را با ذکر کامل مشخصات منبع آوردهام.
در صورت اثبات خلاف مندرجات فوق، به تشخيص دانشگاه مطابق با ضوابط و مقررات حاکم (قانون حمايت از حقوق مولفان و مصنفان و قانون ترجمه و تکثير کتب و نشريات و آثار صوتي، ضوابط و مقررات آموزشي،پژوهشي و انضباطي …) با اينجانب رفتار خواهد شد و حق هرگونه اعتراض در خصوص احقاق حقوق مکتسب و تشخيص و تعيين تخلف و مجازات را از خويش سلب مي نمايم. در ضمن، مسئوليت هر گونه پاسخگويي به اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي و مراجع ذي صلاح (اعم از اداري و قضايي) به عهده اينجانب خواهد بود و دانشگاه هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص نخواهد داشت.

نام و نام خانوادگي:
امضاء و تاريخ

هوالمحجوب
تقديم به مهربان پروردگارم
يگانه معبودم
خالق ذره ذره وجودم
به او که حياتم از اوست و مماتم به دست او
هر چه نيک کردم تو خواسته اي و هر چه دارم تو داده اي

“مهربانا!
به من زيستي عطا کن
که در لحظه مرگ بر بي ثمري لحظه اي که براي زيستن گذاشته است
حسرت نخورم
و مردني عطا کن
که بر بيهودگي اش سوگوار نباشم”
دکتر شريعتي
تقديم به
آستان پر مهر آن عزيزي که غربتش غربتم را آسان نموده
به او که توسل هميشگي ام به اوست.
قربتش نيز آرزويم بوده و هست حضرت ثامن الحجج علي بن موسي الرضا
نعمت زندگيم به لطف اشارت اوست و عاقبت کارم ملتمس نگاهي از جانب او

و تقديم به
ساحت مقدس همه انبياء و ائمه معصوم
بالاخص حضرت مهدي (عج)
به آنها که همه اميدم همراهي آنان
و همه آرزوهايم شفاعت آنان است
تقديم به اسطوره تلاش و مقاومت
پدر بزرگوارم
بزرگمرد زندگيم
محکم ترين تکيه گاهم
به او که وجودم برايش همه رنج بود و وجودش برايم همه عشق
توانش رفت تا به توانايي برسم و مويش به سپيدي گراييد تا روي سپيد بمانم.
بر موهاي سپيد، دستهاي خسته و قلب مهربانت بوسه مي زنم.
سايه ات، هميشه مستدام باد.

تقديم به تجلي مهر و عشق
مادر مهربانم
درياي مهر و فداکاريش را کرانه اي نيست
و ذره ذره وجودم عشق به وجودش را فرياد مي زند
تقديم به نگاههاي منتظر و دعاهايي که هر بار بدرقه ام کردي زنده باشي يگانه ام
تقديم به همسر مهربانم
بانويي که از همان آغازين روزهاي زندگي با گام‌هاي استوار خود سايه‌سار توفيق من بوده و مي‌دانم براي
رسيدن به اين منظور دشواري‌هاي فراواني را متحمل شده است
اما صبورانه آنگونه که شايسته مقام بي‌بديل اوست استواري نموده و رنج‌هاي مرا نيز به دوش مي‌کشيد.
به او كه در تمامي مراحل انجام اين تحقيق و در فراز و نشيب هاي آن،با فداکاري ،راه دشوار
ولي لذت بخش دانش اندوزي را بر من هموار نمود.
به پاس تمام خوبي‌هايش، محبت‌هايش، استواري‌هايش، سپاسگذارم که شايسته‌ترين و
و کمترين تقدير از او، تقديم همين است.

تقديم به نوگل زندگيم
فرزند گلي که از همان بدو تولد باعث رونق زندگيم شد و با رشد و قد کشيدن، ما را هر روز به زندگي اميدوار نمود و با
مهربانيهايش به من قوت و توانايي بخشيد و صبورانه کمبود حضور من در کنارش را تحمل نمود.

تقديم به خواهر و برادرانم
که وجود پر مهرشان گرما بخش زندگيم و بودنشان ترجمان بودنم مي باشد

چکيده
امروزه امنيت تبادل اطلاعات يکي از مهمترين موضوعاتي است که در کنار مبادله پيامهاي محرمانه اينترنتي مطرح ميشود. مخفي سازي اطلاعات، هنر جاسازي دادهها در فايلهاي صوتي، تصويري، فيلم يا متن است که ميتواند نيازهاي امنيتي را به شکل آشکـار يا پنهان فراهم کند. پنهاننگاري يکي از شاخههاي علــم مخفي سازي اطلاعات است که هدف اصلي آن رسيدن به يک سطح امنيتي مطلوب درتبادل اطلاعات محرمانه به نحوي که تبادل فايلهـاي حاوي اطلاعات محرمانه، بـراي ديگران محسـوس و مشخص نباشد. با پيشــرفت علم نهاننگاري، مهاجمين تلاش ميكنند بوسيله الگوريتمهاي جديد نسبت به انتقال و مبادله اطلاعات محرمانه اقدام كنند. با توجه به كاربرد فراگير تصاويرJPEG در ارسال و ذخيره تصاوير ديجيتـالي، ميتوان آنرا به عنوان يكي از شئهاي پوشش استفاده نمود.
تاکنون روشها و الگوريتمهاي مختلفي براي نهاننگاري اطلاعات در تصاوير JPEG ارائه شده است که هر کدام از اين الگوريتمها به روشهاي گوناگوني(براساس سه پارامتر ظرفيت، مقاومت و شفافيت) اطلاعات محرمانه را در تصاوير جاسازي نموده و تصوير مربوطه را تحت تاثير خود قرار داده که داراي نقاط قوت و ضعفي ميباشند. قابل ذکر است اكثر اين الگوريتمها توسط يك يا چند روش تحليل موجود شكسته شده است. يکي از روشهاي جديد نهاننگاري, روش نهاننگاري Mod4 در حوزه تبديل تصاوير JPEG ميباشد که اطلاعات محرمانه را با استفاده از الگوريتم خاص خود پنهان و جاسازي ميسازد. تحليل اين الگوريتم موضوع تحقيق حاضر ميباشد.
در تحقيق حاضر الگوريتم نهان نگاري Mod4 توسط تعدادي از روشهاي تحليل از جمله هيستـوگـرام كلي(Global histogram)، هيستوگرام مربوط به برخـي از فرکانسهاي خاص (Individual histogram)، هيستوگرام مربوط به برخي از مقادير (Dual histogram)، RS، جفت مقدارها، Chi-square، Blockiness تست و آزمايش گرديد و مشخص گرديد اين الگوريتم در مقابل روشهاي تحليل موجود از خود مقاومت نشان داده و شكسته نميگردد. همچنين مشخص گرديد که الگوريتم مورد بحث تحقيق حاضر، آمارگان مرتبه اول ضرايب DCT(Average) و آمارگان مرتبه دوم ضرايب DCT(Autocorrelation) را حفظ مينمايد که گوياي امنيت بالاي آن است. لذا جهت تحليل و آشكارسازي اين الگوريتم، از ماتريس مورد استفاده در الگوريتم نهاننگاري Mod4 كمك گرفته شد و براساس آن نرمافزاري تهيه و بصورت پيشنهادي ارائه گرديد كه ميتواند درحدود 70 درصد از تصاوير مشكوك(شناسائي تصوير پاك از تصوير نهان شده) را شناسايي نمايد.

کليد واژه : استگانوگرافي، آشکارپذيري، ظرفيت، مقاومت، شفافيت

تقدير و تشکر:
خداي مهربان را شکر گذارم که نعمت سلامتي را به من اعطا فرمود و فرصتي پيش آمد تا در مقطع کارشناسي ارشد ادامه تحصيل دهم. و در اين راه عزيزاني مرا راهنمايي، هدايت و کمک و مساعدت نمودند که به فرمايش امير مومنان علي (ع) مرا يک عمر بنده خود کرده‌اند.
سپاس و قدرداني بي انتها حضور محترم استاد گرانقدر
جناب آقاي دکتر حميد دهقاني
که با راهنمايي هاي ارزنده و دلسوزانه خود در تدوين اين رساله گام به گام ياري ام نمود و علم و تجربه خويش را خالصانه در اختيارم نهاد.
سپاس و احترام فراوان
حضور استاد ارجمند و فرزانه
جناب آقاي دكتر سيد مجتبي حسيني
كه راهنمائيها و مشاوره هاي ايشان در اين راه كارساز و تدوين اين رساله را برايم ميسر ساخت و علم و تجربه خويش را خالصانه در اختيارم نهاد و با نهايت بزرگواري و مردانگي در به ثمر رسيدن اين رساله ياري ام نمود.

سپاس و احترام فراوان
حضور رياست محترم سازمان فنآوري اطلاعات و مشاور صنعت
جناب آقاي مهندس حميدرضا فکوري راد که پيمودن اين راه بدون ياري ايشان مقدور نبود.

صميمانه‌ترين سپاس قلبي خود را تقديم اين استادان گرانقدر نموده که بزرگوارانه مرا پذيرا بودند و با منش و شخصيت ارزشمند خود، روحيه اميد و اطمينان را در من ايجاد نمودند و با راهنمايي و مشاوره‌هاي خود اينجانب را در هرچه

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید