عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی عوامل مؤثر بر ملی گرایی مصرفی از دیدگاه مصرف کنندگان

قسمتی از متن پایان نامه :

جهانی شدن و تاثیر آن بر ملی گرایی

تا قبل از قرن بیستم حجم عمد های از تجارت درون مناطق و یا بین مناطق نزدیک انجام می گرفت. با پیشرفت حمل و نقل و فناوری ارتباطات، تجارت در سطح کشور گسترده گردید و تخصصی شدن تولید شکل گرفت. بر اساس تجارت منطق های و نیز وفور منابع تولید در مناطق، هر یک از مناطق در تولید و تجارت محصول خاصی متمایز گردید. طی نیمه دوم قرن بیستم، بین المللی شدن تجارت به سرعت شکل گرفت. نامهای تجاری بین المللی به وجودآمدند و مرزهای بین المللی به تدریج اهمیت خود را از دست داد. کم رنگ شدن مرزهای ملی با سرمایه گذاری های جهانی، استراتژی های تولید، تغییر رفتار مسافرت و پیشرفت فناوری های انتشار اطلاعات و ظهور رسانه های جهانی سرعت گرفت. شکل گیری اتحادیه های منطقه ای (مانند آسه آن، نفتا، مرکوسر) و نیز موافقت نامه های بین المللی (مانند گات) و سازمان های بین المللی (مانند (WTO باعث تسریع این طریقه گردید. جهانی شدن به عنوان یک پدیده اقتصادی خود را تغییر اقتصادهای ملی مجزا به اقتصاد جهانی، تولید بین المللی، بازارهای جهانی و جریان آزاد سرمایه و نیروی کار بین کشورها، نشان داد.  در حوزه اقتصاد، جهانی شدن به گسترش تجارت جهانی، برداشته شدن موانع ملی امور اقتصادی، افزایش مستقیم سرمایه گذاری خارجی و افزایش تأثیر شرکتهای چند ملیتی و فرا ملی را بدنبال داشته می باشد . اقتصاد شبکه ای ، انحصاری شدن بازار جهانی توسط شرکتهای چند ملیتی به گونه ای که به لحاظ اقتصادی حتی نیرومند ترین دولتها نه تنها قادر به کنترل و ایجاد محدویت برای استقلال اقدام سرمایه جهانی نیستند بلکه رقابت سنگینی بین احزاب این کشورها ،

در فراهم کردن شرایط بهتری برای جذب سرمایه شرکت های چند ملیتی ، جریان دارد . این امربه نوبه خود تضعیف دولت  ملت ها را بدنبال داشته می باشد . بعبارت دیگر بازار جهانی در حال از هم پاشی مرز جغرافیایی کشورها، که چهار چوب حاکمیت ملی را به وجود آورده اند ، می باشد .

موج های عظیم مقررات زدایی و جریان آزاد تجارت محیط جدیدی برای مصرف کنندگان در سرتاسر جهان به وجودآورده می باشد که دسترسی آنها به محصولات خارجی را بیش از پیش تسهیل نموده می باشد . از این رو اظهار می گردد که جهانی شدن باعث همگون شدن رفتار خرید در میان کشورها می گردد (بلک، 1996 ). بر اساس نظریه جهانی شدن مصرف، جهانی شدن بر رفتار مصرف کنندگان بسیار تأثیر گذار بوده می باشد و باعث تغییر اساس رفتار مصرف بر فرهنگ فراغت، لذت جویی و تأثیر پذیری از تبلیغات رسانه های ارتباطی شده می باشد . شالوده این تئوری بدین گونه می باشد که وقتی انسانها به لحاظ مصرفی (علیرغم تنوع آن ) یکی شدند ، تفاوتهای فرهنگی با بالا رفتن مصرف ، کم و در نتیجه در آینده فرهنگها شبیه هم خواهد گردید . به تعبیری یکسان سازی در

مصرف،یکسان سازی در فرهنگ ر ا ایجاد خواهدکرد . از آنجاکه غرب دستی بالا در اشاعه فرهنگ دارد ، در نتیجه فرهنگ های دیگر را در خود جذب نموده و فرهنگ فراملی را ایجاد خواهد نمود .

اما از طرفی مباحثات متضادی پیش روی اثرات جهانی شدن در حال شکل گیری می باشد . در تقابل با روایتی که جهانی شدن را همگون سازی و متحد الشکل کردن جهان تحت لوای اندیشه و باور خاصی می نمود، روایتی را می توان ذکر نمود که عقیده دارد جهانی شدن به تکه تکه شدن و خاص گرایی های ملی، محلی و بومی خواهد انجامید. یکی از پیامدهای مهم جهانی شدن را در افزایش تعلقات قومی و دینی و فرهنگی می توان جستجو نمود، چنان که بعضی جهانی شدن ر ا افزایش« چندپارگی » و« محل گرایی » در جهان تلقی می نمایند. برای مثال بلک ( 1996 ) معتقد می باشد که  رشد جهانی سازی باعث قوت گرفتن بحث ها و مقاومت هایی شامل منطقه گرایی[1]، نژادپرستی [2] و ناسیونالیسم جدید[3]  شده می باشد. گرایش به هویت یکپارچه محلی، تاکید بر عناصر هویت بخش فرهنگی- بومی و عدم پذیرش پلورالیسم فرهنگی را نیز می توان شاخص این روایت از جهانی شدن دانست . بحث هویت یکی از مباحث مهم فرهنگی و اجتماعی مطرح در برابر جهانی شدن می باشد. هویت معطوف به بازشناسی میان خودی و دیگری می باشد به اظهار بهتر هویت پاسخی می باشد قانع کننده به کیستی و چیستی شخص یا گروه. در عصر جهانی شدن ، هویت نه در فرق بادیگری و یا در غیرسازی و دشمن سازی بلکه در تعامل با دیگری معنا می یابد. تحت تاثیر روایت دیالکتیکی از جهانی شدن، هویت شخصی یا ملی نه در داخل سرزمین و مزرهای جغرافیایی و نه در اختیار دولت ها بلکه در ارتباط و سیاست با جامعه جهانی ساخته می گردد . اما این فقط بخشی از واقعیت فرهنگی جهان معاصر می باشد . گرچه داده های پرشماری وجود دارند که از شکل گیری و گسترش هویت های فراگیرتر و فرهنگ های فرامحلی، فراملی و حتی جهانی حکایت می کنند، اما داده های حاکی از خاص گرایی های فرهنگی بسیار پرشمارند . امروزه بخش های مختلف کره ی زمین دربرگیرنده ی جنبش های گوناگونی می باشد که کوشش برای حفظ یا احیای عناصر هویت بخش خاص و مقابله با جریان های جهانی، به ویژه فرهنگ جهانی را می توان وجه مشترک همه ی آنها دانست . این جنبش ها افراد و گروه هایی ر ا بسیج می کنند که در فضای اجتماعی  فرهنگی جهانی به دنبال فرهنگ و هویت سنتی ناب هستند و در برابر جریان های بی وقفه ی جهانی، بازسازی مرزهای فضای محدود فرهنگی را آرزو می کنند.

تحت تاثیر آگاهی های اقوام مختلف به واسطه رسانه ها و ارتباطات و اطلاعات جهانی، مجدداً گرایش های قومی در نواحی گوناگون دنیا تشدید شده می باشد. ستیزش های قومی در آفریقا و خصوصاً شاخ آفریقا (جیبوتی، سومالی، اریتره و اتیوپی) درگیریهای قومی بین اریتره ای ها و اتیوپیایی ها در جریان جنگهای داخلی ( 91-1960)و درگیری های قومی و دینی و مذهبی در سودان و تنشهای قومی و چند پارگی های قومیتی در کشورهای جنوب شرقی آسیا نمونه های بارزی در این زمینه هستند.

آثاری از تعارضات قومی و رشد قومیت گرایی را در منطقه خاورمیانه نیز می توان رهگیری نمود. در اروپا و آمریکا احساسات قومی به علت های مختلف چندان پر رنگ نیست اما در این مناطق هم می توان تنش های قومی را نظاره نمود، مانند ایالت کبک در کانادا یا تعارضات ایالت باسک و کاتولینا در اسپانیا و یا تنش هایی زیرا اسکاتلند و ولز و ایرلند شمالی در انگلستان ، نمونه های مشابه دیگری می باشند . پس به نظر می رسد این اعتقاد که، جهانی شدن بنیان های میهن پرستی وملی گرایی اقتصادی را فرو خواهد ریخت، دیگر براحتی قابل پذیریش نیست . عقاید مخالفی هست که نشان می دهد این ساده لوحانه می باشد که فرض کنیم، مصرف کنندگان نیز به راحتی شرکت ها در معرض جهانی شدن قرار می گیرند و نوعی ملی گرایی جدید[4]  هست که دررفتار خرید پیش روی جهانی شدن مقاومت می کند (کیلور و هالت، 1999 ). اسچونت و سیارلنت(1998 ) نیز اعتقاد دارند که جهانی شدن به محو تفاوت های فرهنگی و استاندارشدن رفتار مصرف کننده در سرتاسر جهان منجر نخواهد گردید.

[1] – Neo – Nationalism

[2] – Localism

[3] – Ethnogenesis

[4] – Neo – nationalism

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  • هدف اصلی

شناسایی ارتباط بین عوامل اجتماعی روانشناختی و ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

  • اهداف فرعی

شناسایی تاثیر وطن پرستی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیر پذیرش فرهنگی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیر جهان گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شناسایی تاثیر تجمل گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیرتهدید ادراک شده اقتصادی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

1-5- سئوال های پژوهش

  • سئوال اصلی پژوهش

عوامل اجتماعی روانشناختی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

  • سئوال های فرعی پژوهش

وطن پرستی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

پذیرش فرهنگی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

جهان گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

تجمل گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

تهدید ادراک شده اقتصادی و ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناسایی عوامل مؤثر بر ملی گرایی مصرفی از دیدگاه مصرف کنندگان  با فرمت ورد