عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری

قسمتی از متن پایان نامه :

6  روش پژوهش

روش های متعددی برای پژوهش بکار برده می گردد و معمولاً محققان در خصوص تعریف مشخص  از انواع روش های پژوهش ، اتفاق نظر نداشته و بر این اساس تقسیم بندی های متفاوتی از آن بعمل آمده می باشد . لازم بذکر می باشد این پژوهش از نظر هدف، از نوع کاربردی و از منظر گردآوری داده ، روشی علی – مقایسه ای به شمار می رود.و روش گردآوری اطلاعات نیز میدانی می باشد .

از نظر هدف می توان روش پژوهش را به روش های : تاریخی ، توصیفی و تجربی تقسیم بندی نمود همچنین پژوهش را از لحاظ ماهیت و روش به سه دسته کلی : بنیادی ، نظری و کاربردی تقسیم بندی می کنند .

روش های توصیفی مطالعه واقعی و منظم خصوصیات یک جایگاه یا یک موضوع می باشد  محقق به کشف عقاید ، افکار ، ادراکات و ترجیحات افراد از طریق این روش می پردازد. به بیانی دیگر محقق در این گونه تحقیقات کوشش  می کند « آن چیز که هست » را بدون دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش دهد و نتایج عینی از جایگاه بگیرد و هدف از بهره گیری از این روش توصیف ، ثبت و تحلیل و تفسیر شرایط موجود می باشد . ( نادری و نراقی .ص 47 :  1364 به نقل از پایان نامه اقای ابراهیمی زیرا هدف کلی پژوهش حاضر مطالعه تصمیم گیری مدیران ( در کرمانشاه ) بود روش توصیفی – تحلیلی ، علّی پس از وقوع مورد توجه محقق قرار گرفت .

انجام پژوهش توصیفی از لحاظ روش گرد آوری اطلاعات را می توان به کتابخانه ای ، نظاره ای و پیمایشی تقسیم نمود . در این پژوهش روش پیمایشی جهت گرد آوری اطلاعات بهره گیری شده می باشد ، لذا آن را می توان در زمره پژوهش های میدانی قرار داد .

در این نوع پژوهش به توصیف  و تفسیر شرایط و روابط موجود پرداخته می گردد و مطالعه های انجام شده بر اساس این روش در سازمانهای واقعی و توسط افراد واقعی صورت می پذیرد و متغیر ها در این روش دستکاری نمی شوند و در حالت طبیعی مورد مطالعه قرار می برند و این از برتریهای روش پژوهش توصیفی در مطالعات سازمانی می باشد .

یکی از مهمترین گرایشهای جدید در راستای شناخت بهتر پدیده ها ، دوری از تک علیتی (Uni- Causality  ) می باشد که خود به منزله طرد مکاتبی بسیار می باشد . حال که هر پدیده چند یا چندین عامل دارد ، بایستی تمامی آنان را به حساب آورد . سهم هر یک را در پیدایی یا تغییر در معلول شناخت و ارتباط متقابل آنان را با یکدیگر دید و سنجید . این مقدمه تحقیقات چند متغیره می باشد که در نهایت لزوم فراهم سازی مدلهای علی را بی استثنا در همه پژوهشهای اجتماعی مطرح می سازد ( سارو خانی ، جلد دوم ، ص 447 : 1372 )

ب.روش گردآوری اطلاعات

روش گرد آوری اطلاعات بصورت میدانی میباشد

در اجرای پژوهش ، مراحل زیر پیگری شده می باشد :

1-  تدوین چار چوب مفهومی با بهره گیری از اطلاعات کتابخانه ای و مطالعه اسناد و مدارک موجود و نظاره سایت های اینترنتی مرتبط .

2- تدوین فرضیه هایی با بهره گیری از مبانی نظری ، پیشینه تجربی پژوهش .

3-مصاحبه با تعدادی از مدیران و کارشناسان ارشد در خصوص ترکیب و شمای کلی پرسشنامه و نحوه طراحی آن ، سئوالات مصاحبه در قالب کلی فرضیه ها و سئوالات پژوهش بوده می باشد .

4- طراحی ابزار پرسشنامه با همکاری و راهنمایی اساتید محترم راهنما و مشاوران و سایر صاحبنظران و جمع آوری اطلاعات بر اساس چار چوب نظری و فرضیه های پژوهش .

5- نتایج بدست آمده و یافته های پژوهش با بهره گیری از دانش موجود و با راهنمایی استاد محترم راهنما و اساتید مبتنی بر نتایج پژوهش ارائه گردیده می باشد .

6- پیشنهاد هایی مبتنی بر نتایج پژوهش ارائه گردیده می باشد.

پ. ابزار گردآوری اطلاعات (پرسشنامه ، مصاحبه ، آزمون ، فیش ، جدول ، نمونه برداری ، تجهیزات آزمایشگاهی و بانک های اطلاعاتی و شبکه های کامپیوتری و ماهواره ای و غیره ) :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی:

مطالعه تاثیر سیستم اتوماسیون بر بهبود تصمیم گیری مدیران حوزه ستادی استانداری

2- اهداف فرعی

1- شناسایی یک سیستم اتوماسیون  مناسب جهت اطلاع رسانی به مدیران شرکت .

2- مطالعه و تجزیه و تحلیل آثار و نتایج حاصل از سیستم اتوماسیون در استانداری و حوزه ستادی آن .

3- مطالعه و شناسائی عوامل موثر در موفقیت سیستم اتوماسیون از نظر تامین اطلاعات مناسب نظیر صحیح بودن و دقت و به هنگام بودن و اقتصادی بودن .

4- ارایه راهکار برای بهبود عملکرد سیستم اتوماسیون جهت بهره برداری .

روش کار :

الف. نوع روش پژوهش :

پژوهش حاضر نوع تاثیر سیستم اتوماسیون را بر چهار متغیر متفاوت مورد مطالعه قرار می دهد متغیر مزبور عبارتند از : صحت تصمیم گیری مدیران ، دقت در تصمیم گیری مدیران، بهنگام بودن ، اقتصادی بودن تصمیم گیری مدیران و متغیر مستقل در پژوهش حاضر سیستم اتوماسیون می باشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری  با فرمت ورد