عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی عوامل مؤثر بر ملی گرایی مصرفی از دیدگاه مصرف کنندگان

قسمتی از متن پایان نامه :

خصومت گرایی مصرفی

علاوه بر ملی گرایی مصرفی، مفهوم دیگری که با ابراز احسسات نسبت به محصولات خارجی دراثر گرایش های ملی گرایانه مرتبط می باشد، خصومت گرایی در مصرف[1] می باشد .

در حالیکه ملی گرایی مصرفی بر تفکیک بین درون گروه و خارج گروه( یا« ما »پیش روی« آنها »)تمرکز دارد، مدل خصومت گرایی در خرید محصولات خارجی، بر احساس قوی خصومت مصرف کنندگان نسبت به کشورهای خاص که در نهایت اثر منفی بر خرید محصولات از آن کشورها دارد، تأکید می نماید (کلیین و دیگران، 1998 ). این دو مفهوم با یکدیگر مرتبط می باشند اما تأثیرات متفاوتی دارند. ملی گرایی مصرفی درمورد عقاید مصرف کنندگان نسبت به محصولات خارجی از« کلیه » کشورها می باشد. در حالیکه در مدل حضومت گرایی بدون درنظر گرفتن سایر ویژگ یهای محصول » مانند ویژگی های ظاهری، قیمت و کیفیت، به کشور« خاصی »تأکید می گردد.

هر چند مفاهیم « ملی گرایی مصرفی » و « خصومت گرایی مصرفی »ممکن می باشد به هم مرتبط باشند، اما تفاوت تأثیر این دو اقدام در فرایند انتخاب و خرید، ناشی از متفاوت بودن حوزه تأثیر آنها می باشد. ملی گرایی مصرفی، در هنگام انتخاب بین محصولات داخلی و خارجی بر فرایند تصمیم گیری خرید اثر می گذارد، در حالی که خصومت گرایی مصرفی بر فرایند گزینش و انتخاب کالاهای خارجی از دو یا چند کشور مختلف تأثیر گذار می باشد.

خصومت گرایی مصرفی، از طریق پیش داوری و قضاوت درمورد ویژگی محصولات و یا تأثیر بر کیفیت ادراک شده، بر رفتار خرید تأثیر نمی گذارد. بلکه اثر مستقیمی بر رفتار خرید مصرف کننده دارد. بعبارت دیگر در مدل خصومت گرایی، مصرف کننده خشم و یا دشمنی خود نسبت به کشور مبدأ محصول را از ارزیابی خود درمورد محصولات وارداتی از آن کشور تفکیک نموده و آن را در این ارزیابی دخالت نمی دهد، بلکه مستقیماً از خرید محصولات آن کشور خودداری نموده و در صورت برخورداری محصول از ویژگی ها را تحریف و یا انکار نمی کند (کلییِن و دیگران، 1998).

[1] – Animosity Model of Foreign Product purchase

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  • هدف اصلی

شناسایی ارتباط بین عوامل اجتماعی روانشناختی و ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

  • اهداف فرعی

شناسایی تاثیر وطن پرستی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیر پذیرش فرهنگی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیر جهان گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیر تجمل گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیرتهدید ادراک شده اقتصادی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

1-5- سئوال های پژوهش

  • سئوال اصلی پژوهش

عوامل اجتماعی روانشناختی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

  • سئوال های فرعی پژوهش

وطن پرستی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

پذیرش فرهنگی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جهان گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

تجمل گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

تهدید ادراک شده اقتصادی و ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناسایی عوامل مؤثر بر ملی گرایی مصرفی از دیدگاه مصرف کنندگان  با فرمت ورد