عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط کاربرد خدمات الکترونیکی تلفن همراه باجذب مشتری

قسمتی از متن پایان نامه :

جامعه ی آماری:

جامعه ی آماری ممکن می باشد محدود یا نامحدود باشد. جامعه ی آماری محدود، جامعه ای می باشد که تعداد آن معین و محدود باشد. و اگر غیر معین و نامشخص باشد، نامحدود می باشد.(حسن زاده و همکاران، 1382). جامعه ی آماری ما در این پژوهش از نوع جامعه آماری نامحدود می باشد. زیرا نامشخص و غیر معین می باشد. و شامل مشتریان بانک های استان کرمانشاه می باشد.

تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری:

هدف هر پژوهش شناسایی جامعه و تعیین پارامترهای مربوط به آن می باشد.برای این کار یا بایستی به کلیه افراد جامعه مراجعه نمود و وضعیت یا ویژگی مورد نظر را در آنها جویا گردید یا بایستی تعدادی از افراد جامعه مورد مطالعه قرار گیرند. و از طریق جمع کوچکتری پی به صفات و ویژگی های جامعه برد. از آنجا که جوامع آماری معمولا از حجم و وسعت جغرافیایی زیادی برخوردارند و محققان نمیتوانند به تمام آنها مراجعه کنند،بنابرین ناگزیرند به انتخاب جمعی از آنها به عنوان نمونه و تعمیم نتایج آن به جامعه مورد مطالعه اکتفا کنند. محقق به دو شکل میتواند نمونه را انتخاب کند.یک شکل آن این می باشد که شانس انتخاب شدن را به تمام افراد جامعه بدهد،این روش انتخاب احتمالی یا تصادفی گویند.روش دیگر وضعی و غیر احتمالی می باشد،یعنی شانس مساوی برای همه افراد جامعه وجود ندارد و محقق نظریات خود را دخالت میدهد.(حافظ نیا، 1387)

روش نمونه گیری در این پژوهش، نمونه گیری تصادفی خوشه ای یا چند مرحله ای می باشد.

برای مشخص شدن چگونگی برآورد حجم نمونه از فرمول آن که به صورت زیر می باشد بهره گیری میکنیم .

n=t2pq/d2

در این فرمول z=t اندازه متغیر در توزیع طبیعى (توزیع نرمال مربوط به منحنى گاوس(می باشد که از جدول مربوط در سطح احتمال موردنظر استخراج مى‌گردد. گاه در فرمول به جاى حرف t حرف z نیز بکار مى‌رود. p، درصد توزیع صفت در جامعه یعنى نسبت درصد افرادى می باشد که داراى صفت مورد مطالعه مى‌باشند. q، درصد افرادى می باشد که فاقد آن صفت در جامعه هستند. d، تفاضل نسبت واقعى صفت در جامعه با اندازه تخمین محقق براى وجود آن صفت در جامعه می باشد که حداکثر نسبت آن تا ۰۵/۰ می باشد و دقت نمونه‌گیرى نیز به آن بستگى دارد. به هنگام برآورد حجم نمونه براى صفات و متغیرهاى کمّى از فرمول n=t۲s۲/d۲ بهره گیری مى‌گردد که s۲ انحراف استاندارد جامعه می باشد

پس تعداد افراد نمونه ما 134 نفر میباشد

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات پژوهش بصورت زیر می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- آیا مشتریان همه امور بانکی خود را از طریق الکترونیکی انجام می دهند؟

2- آیا اعتماد به سیستم بانکی الکترونیکی تلفن همراه در جذب مشتری موثر می باشد؟

3- آیا مشتریانی که از خدمات بانکداری تلفن همراه بهره گیری می کنند، نسبت به امنیت آن اطمینان دارند؟

4- آیا صحت انجام خدمات بانکی الکترونیکی تلفن همراه در جلب مشتری موثر می باشد؟

5- آیا بین رضامندی مشتریان بانکی و ارائه خدمات بانکی الکترونیکی تلفن همراه ارتباط هست؟

6- آیا بین اطلاع رسانی خدمات الکترونیکی تلفن همراه و جذب مشتری از این طریق ارتباط هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط کاربرد خدمات الکترونیکی تلفن همراه باجذب مشتری با فرمت ورد