عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری

قسمتی از متن پایان نامه :

متغیر های پژوهش

موضوعات پژوهش دارای مفاهیمی مجرد و ذهنی هستند . برای اینکه عملاً پژوهش را انجام دهیم . مفاهیم بایستی به متغیر تبدیل شوند . مفاهیم وقتی به متغیر تبدیل می شوند که بتوانیم به آنها مقدار و درجات آنها را تعیین کنیم .

هم چنین بایستی بین متغیر های وابسته، مستقل و کنترل و بین متغیر های گسسته و پیوسته تفاوت قائل گردید ( ایران نزاد ، ص 47: 1382 ) این پژوهش با عنایت به فرضیه ها و نوع پرسشنامه طراحی شده    متغیر های مستقل و متغیر های وابسته ای را دارا می باشد که هر کدام متناظر با یکی از فرضیه ها هستند.

متغیر مستقل

متغیر مستقل ، متغیری می باشد که انتظار می رود تغییر در متغیر وابسته را تبیین دهد به بیانی دیگر متغیر مستقل ، متغیر مستقل ، متغیر روشنگر می باشد . فرض می گردد که این متغیر علت تغییر در متغیر وابسته می باشد ( ایران نژاد ، ص 48: 1382(

در این پژوهش ، متغیر مستقل عبارت می باشد از : سیستم اتوماسیون که اطلاعات و گزارشات لازم را برای اتخاذ تصمیم در اختیار مدیران شرکت قرار می دهد .

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

متغیر وابسته

)  می توان گفت متغیر وابسته نتیجه  متغیر مستقل می باشد . متغیر وابسته متغیر معیار نیز نامیده         می گردد )

منبع قبلی

در این پژوهش بهبود تصمیم گیری مدیران ( در استانداری گیلان و حوزه ستادی آن ) که با ابعاد صحت ، دقت ، بهنگام بودن ، اقتصادی بودن سنجیده می گردد متغیر وابسته می باشد که این متغیر ها متناظر با فرضیات پژوهش هستند .

صحت : درجه سازگاری داده های نمایش داده شده و ذخیره شده با ارزشهای صحیح  ( طالقانی ، ص 63: 1382)

بهنگام بودن : بموقع بودن اطلاعات به معنای آن می باشد که دریافت کنندان به هنگام نیاز به اطلاعات دست یابند ( همان ) دقت:مقصود این می باشد که اطلاعات روشن باشد و دقیقاًمعنی داده هایی را که برآن مبتنی می باشد منعکس سازد

اقتصادی بودن :

مقرون به صرفه بودن به لحاظ نتایج حاصل از واکاوی های منفعت ، هزینه . به تعبیری  دیگر مجموعه ای از اقدامها برای ترکیب اطلاعات مربوط به مخارج یک برنامه و اطلاعات مربوط به دستاورد های آن که عبارت تحلیل سود و هزینه هم در مورد آن صدق می کند . ( دولان و همکاران ،ص 605 : 1381)

تصمیم گیری : تصمیم یک فرآیند یا یک سلسله فعالیت می باشد که توسط یک فرد یا یک گروه به مقصود تعیین یک راه حل برای یک مسئله موجود یا یک مسئله احتمالی اتخاذ و اجرا می گردد            (صرافی زاده ، ص 56 : سیستم های اطلاعات مدیریت ، 1380)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی:

مطالعه تاثیر سیستم اتوماسیون بر بهبود تصمیم گیری مدیران حوزه ستادی استانداری

2- اهداف فرعی

1- شناسایی یک سیستم اتوماسیون  مناسب جهت اطلاع رسانی به مدیران شرکت .

2- مطالعه و تجزیه و تحلیل آثار و نتایج حاصل از سیستم اتوماسیون در استانداری و حوزه ستادی آن .

3- مطالعه و شناسائی عوامل موثر در موفقیت سیستم اتوماسیون از نظر تامین اطلاعات مناسب نظیر صحیح بودن و دقت و به هنگام بودن و اقتصادی بودن .

4- ارایه راهکار برای بهبود عملکرد سیستم اتوماسیون جهت بهره برداری .

روش کار :

الف. نوع روش پژوهش :

پژوهش حاضر نوع تاثیر سیستم اتوماسیون را بر چهار متغیر متفاوت مورد مطالعه قرار می دهد متغیر مزبور عبارتند از : صحت تصمیم گیری مدیران ، دقت در تصمیم گیری مدیران، بهنگام بودن ، اقتصادی بودن تصمیم گیری مدیران و متغیر مستقل در پژوهش حاضر سیستم اتوماسیون می باشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری  با فرمت ورد