عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی عوامل مؤثر بر ملی گرایی مصرفی از دیدگاه مصرف کنندگان

قسمتی از متن پایان نامه :

ملی گرایی در ایران

در تبیین تاریخ ملی گرایی در ایران بایستی یادآور گردید که تا اواخر قرن نوزدهم میلادی به مردم ایران رعیت و رعایا اطلاق می گردید و بطور طبیعی، مردم در برابر شاه فاقد هرگونه حقوقی بودند. از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میلادی و در جریان نهضت مشروطه لغت ملت (ترجمه NATION) به علت رشد سرمایه داری و نفوذ نظریات سیاسی و فرهنگی از کشورهای اروپایی به  ایران، وارد محاورات و مطبوعات سیاسی گردید.

گرچه بحث ناسیونالسم به عنوان یک توجه سیاسی خاص و به عنوان بنای اقدامات و انگیزه های گروه ها و احزاب سیاسی خاص، به تاریخ ایران قرن بیست محدود می گردد و ریشه در تحولات فکری و سیاسی دوران قبل و پس از انقلاب مشروطه دارد، اما این به آن معنا نیست که اصولاً در ایران پدیده ای بنام« ملت » و احساس نسبت به سرزمین، میراث سیاسی، فرهنگی و تاریخی خاص، یعنی« ایران » در گذشته وجود نداشته و پدیده « ملت » احساسات ملی گرایانه در ایران ساخته و پرداخته ذهن روشنفکران یا محصول سیاست گذاری دولت مدرن ایران در قرن بیستم می باشد.

در ایران، آگاهی به وجود خویشتن به عنوان یک ملت چنان ریشه کهنی دارد که تاریخ آن به اوستا (کتاب دینی باستانی ایرانیان ) باز می گردد. در اوستا از قوم ایرانی، زبان ایرانی و نیز کشور« ایران ویج » با شاه – پیامبرانی معین نام برده می گردد که آرمان های دینی  ملی ویژه ای را دنبال  می کنند و در متون دینی زرتشتی و نیز شاهنامه ی فردوسی پیوسته با واژ ه ی ایران و ایران شهر برخورد می کنیم.

تاریخ ایران تا پیش از انقلاب مشروطه، دو بار جنبشی میهن پرستانه را به گونه جدی و آگاهانه تجربه کرده می باشد. بار نخست که آگاهی زیادی درمورد آن در دست نیست اما نشا نه هایی از آن مانده می باشد، با یورش اسکندر مقدونی به ایران پدیدار می گردد یعنی زمانی که ایران به اشغال بیگانه درمی آید، دچار یورش فرهنگی یونانی مآبی هم می گردد، و در برابر این ها واکنش نشان  می دهد.

آنتونی اسمیت ( 2001 ) برجسته ترین نظریه پرداز بحث های ناسیونالسم ، قومیت و دولت- ملت، به این نکته اساسی درمورد ایران واقف می باشد و اصولاً استدلال خود را مبنی بر وجود « ملت » های ماقبل مدرن و ماقبل« ناسیونالیسم »  بر اساس وجود چند مورد تاریخی مهم همچون ایران، چین و هند قرار می دهد. طرح جلد معروفترین کتاب او بنام «ریشه قومی ملت ها» نیز تصویری از تخت جمشید ایران می باشد که بیانگر وجود ملت های کهن ماقبل« ناسیونالیسم »  می باشد.

دیگر نظریه پردازان برجسته ناسیونالیسم نیز به ویژگی خاص ایران به عنوان یک ملت کهن برخوردار از تمدن ، فرهنگ و تاریخ خود تصریح کرده اند. بعضی از پژوهشگران ناسیونالیسم و مطالعات ایرانی نیز تا آنجا پیش رفته اند که ظهور دولت متمرکز به مفهوم دقیق و علمی آن را ابتکاران ایرانیان عصر باستان می دانند. این نکات استدلال کافی را جهت رد فرضیه های آن دسته از محققانی که مدعی مدرن بودن مفهوم ملت و هویت ملی در ایران هستند و آن را محصول کار دولت ها و روشنفکران قرن بیستِ ایران می دانند. (صنیع اجلال، 1384 ، 24)

در قرون اخیر نیز گاهی ناسیونالیسم اقتصادی در ایران مقدم بر ناسیونالیسم سیاسی بوده می باشد. مخالفت با واگذاری امتیاز تنباکو و توتون  در 1269 هجری قمری ( 1890 م) ، موضوع تشکیل »بانک ملی» که طی آن حق چاپ اسکناس از« بانک شاهی» انگلستان سلب گردید و پول ایرانی بااعتبار واحدی در کشور رایج گردید، ملی شدن صنعت نفت و ملی شدن صنایع و بانک ها پس از انقلاب اسلامی نمونه هایی از ملی گرایی در بعد اقتصادی هستند(شیخاوندی ، 1380، 57).

در کشور ما، طرفداری از تولید و مصرف کالاهای داخلی همواره در اولویت سیاست گذاری های اقتصادی و بازرگانی قرار داشته می باشد و یکی از شیوه های معمول در زمینه تشویق مصرف کالاهای داخلی، بهره گیری و تهییج احساسات وطن پرستانه و سوق دادن این احساسات به مصرف کالاهای داخلی می باشد. اما علی رغم تأکید زیاد بر تأثیر احساسات ملی گرایانه در مصرف کالاهای داخلی، تاکنون این گرایشات و پیامد های آن به گونه منسجم و علمی مورد سنجش و ارزیابی قرار نگرفته می باشد و مثل اینکهً برنامه ریزی ها و تبلیغات انجام شده در این زمینه بر اساس شواهد و قراین غیر علمی بوده می باشد. این در حالی می باشد که در بسیاری از کشورها تحقیقات زیادی در زمینه تأثیر احساسات ملی گرایانه در خرید و مصرف محصولات داخلی، پیامد های مستقیم و غیر مستقیم و سنجش این گرایشات به صورت کمی و علمی انجام پذیرفته می باشد. در این صورت پژوهش حاضر کوشش دارد تا برای نخستین بار در کشور، اندازه « ملی گرایی مصرفی » تمایل مصرف کنندگان به مصرف محصولات داخلی را تحت عنوان به صورت کمی مورد سنجش قرار داده و پیامد های این گرایش را بر رفتار مصرف کننده به ویژه در زمینه ارزیابی ویژگی محصولات داخلی و خارجی را در نمونه نسبتاً وسیع و متنوعی از مصرف کنندگان مطالعه گردد.( حقیقی ،حسین زاده، 1388، 105)

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  • هدف اصلی

شناسایی ارتباط بین عوامل اجتماعی روانشناختی و ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیر وطن پرستی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیر پذیرش فرهنگی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیر جهان گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیر تجمل گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیرتهدید ادراک شده اقتصادی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

1-5- سئوال های پژوهش

  • سئوال اصلی پژوهش

عوامل اجتماعی روانشناختی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

  • سئوال های فرعی پژوهش

وطن پرستی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

پذیرش فرهنگی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

جهان گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تجمل گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

تهدید ادراک شده اقتصادی و ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناسایی عوامل مؤثر بر ملی گرایی مصرفی از دیدگاه مصرف کنندگان  با فرمت ورد