تأثیر ژئوپلیتیک بنادراستان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

آبهای کم وسعت به بیانی دیگر بغازها و تنگه ها تأثیر بازرگانی بنادر کناره خود را در نهایت شدت تقویت می کند، زیرا که بر خلاف اقیانوسها، کشتیرانی در این آبها در دو جهت طول و عرض انجام گرفته و بر رشد سریع بنادر کمک می کند، بنادر اطراف تنگه کاله، جبل الطارق، دریای سرخ،مالاکا، پاناما، و سوئز از همچون موقعیتی برخوردارند(فرید، 1375، 375-374).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-4-3 انواع بنادر

پس بنادر بر اساس عملکرد به بنادر صیادی،صنعتی، بازرگانی، جهانگردی و نظامی تقسیم بندی می شوند.

2-4-3-1  بنادر صیادی

انواع صید سنتی دریایی را می توان به دو شاخه اصلی منسوب دانست، اما بروز انقلاب تکنیکی موجب پیدایش نوع سومی شده که با توفیق بیشتری رو به رو بوده می باشد. تا آنجا که یکی از دو شیوه صید مرسوم را از رواج انداخته می باشد. دو نوع سنتی، عبارت بوده اند از صید ساحلی و صید دوردست. بروز انقلاب در فنون، گسترش صید در اعماق دریاها را در پی داشت و این گسترش، به جای صید ساحلی، به صید دوردست قدیم زیان وارد آورد و آن را واداشت تا به شرایط جدید صید گردن نهاد و چهره ای نو به خود بپذیرد(ماکس در وئو، 1374، 346).

صید در دریاهای بزرگ، وجود یک سازماندهی کم و بیش گسترده را به مقصود حفظ فرآورده ها و صدور آن ایجاب می کند زیرا تولید را فساد به شدت تهدید می کند. شیوه های کهن خشکاندن، نظیر نمک سود کردن و دود دادن، ناکافی می باشد و همیشه با ذوق و سلیقه مشتزیان سازگار نیست، از این رو لازم می آید تا ماهیهای صید شده را در حوضچه هایی در عرشه زنده نگه دارند و این امر اندازه صید را به ناچار تقلیل می دهد، زیرا این حوضچه ها، سنگین و دست و پاگیر هستند؛ شیوه دیگر حفظ محصول در یخ می باشد. برای انتقال ماهیهای صید شده به بازارهای مصرف، لازم می باشد آن را به کمک کامیونها و قطارهای مجهز به دستگاههای سردکننده، به بازار مصرف رساند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

    • تبیین توانمندی های ژئواکونومیکی بنادر استان گیلان
    • تبیین چشم انداز ژئوپلیتیک بنادر گیلان
    • ارائه الگوی متناسب برای توسعه ژئواکونومیکی بنادر استان گیلان

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه