عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر ژئوپلیتیک بنادراستان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

ارتباط ژئوپلیتیک و سیاست

عوامل اساسی ژئوپلوتیک ، باعث ایجاد زیربناهای اجتماعی و نهادهای سیاسی و فراهم آوردن زمینۀ اتخاذ خط مشی سیاسی می شوند. سیاست همیشه کوشش می کند در عین حفظ استقلال این عوامل، آنها را توجیه کند و یا تغییر شکل بدهد و یا برعکس، با انتخاب عاملی در بین آنها و با ایجاد زمینه، شعاع اقدام آنها را گسترش دهد. هر نهاد اجتماعی حتی اگر از نهاد دیگری الهام گرفته باشد، ناچار می باشد چند خط اصلی را برای بقای خود حفظ کند و به همین دلیل زمامداران کشورها و سیاست گزاران نباید به مقصود توسعه، گسترش و بهره گیری از یک پدیدۀ اجتماعی پدیده های دیگر را محو و نابود سازند؛ زیرا به هر شکل، هر پدیده ای که احساس خطر کند، حالت دفاعی به خود می گیرد و همین حالت دفاعی، چه بسا آن پدیده را قوی تر از قبل می کند. برای مثال ایدئولوژی کمونیسم همیشه کوشش داشته با افکار ملت گرایی و اتکای بر یک نهاد اجتماعی، مخالفت کند، اما گذشت زمان ثابت نمود که در این راه موفق نبوده می باشد و به همین دلیل اخیراً کوشش نمود خطوطی از این عوامل ملی را در بطن ایدئولوژی خود جای دهد. در جامعه ای که بافت اجتماعی آن از تنوع انسانی برخوردار می باشد پدیده ای که از طرف حکومت می خواهد به عنوان یک نهاد سیاسی، اجتماعی جوابگوی نیازهای جامعه باشد به سختی می تواند بدون برقراری پیوند بین خود و دیگر ویژگی های انسانی، دوام بیاورد. به همین علت اگر این نهادها بخواهند خود را تحمیل کنند، با خطر زودگذر و آنی بودن مواجه خواهند گردید(عزتی،1371،103).

نهادهای اجتماعی بر پایۀ رژیم سیاسی، سازمان اقتصادی، عادات، تاریخ و اعتقادات یک ملت پایه گذاری می شوند و از آنجا که در بسترهای جغرافیایی متنوعی به وجود می آیند، با یکدیگر تفاوت دارند. هر چه عوامل همبستگی نهادهای اجتماعی در جامعه ای بیشتر باشد، آن جامعه کمتر مورد اعمال نفوذ سوء استفادۀ مادی و معنوی سیاست های خارجی قرار خواهد گرفت و برعکس چنانچه زمینۀ ملی برای شکوفایی اذهان مردم فراهم نشود، آن جامعه هدف همیشگی سیاست های خارجی خواهد بود(همان،104).

 

2-3- مفاهیم مرتبط با ژئوپلیتیک

امروز ژئوپلیتیک بهتر از هر زمانی به توصیف کوشش های جدید برای تعیین شکل و وضع جهان پس از جنگ سرد پرداخته می باشد. موضوعاتی مثل: کوشش های جنبش های اجتماعی معضلات محیط زیستی محلی گرایی، قوم گرایی، مسائل مالی و اقتصادی و همچنین مساله آب و انرژی توجه کرده می باشد (عزتی، 1385، 29). در ادامه به مطالعه مفاهیمی زیرا ژئواکونومیک، ژئوکالچر و ژئوپلیتیک انتقادی خواهیم پرداخت.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

    • تبیین توانمندی های ژئواکونومیکی بنادر استان گیلان
    • تبیین چشم انداز ژئوپلیتیک بنادر گیلان
    • ارائه الگوی متناسب برای توسعه ژئواکونومیکی بنادر استان گیلان
    • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه