شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر ژئوپلیتیک بنادراستان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده

امروزه با در نظر داشتن تغییر رویه کشورها از رویکرد نظامی به رویکرد اقتصادی در رقابت های جهانی برای نیل به اهداف سیاسی و کسب قدرت، گسترش تجارت خارجی، ایجاد اتحادیه های اقتصادی منطقه ای و فرا منطقه ای، جذب بازارهای بیشتر در صحنه ی سیاسی در صدر برنامه های کشور ها قرار گرفته می باشد. دراین راستا بنادر بعنوان مولفه ای تاثیرگذار، همیشه در توسعه ژئواکونومیک کشورها و مناطق مطرح بوده اند تأثیر پررنگتری بخود گرفته اند. در ایران نیز بنادر استان گیلان بعنوان بازوی اقتصادی در شمال کشور عهده دار این تأثیر می باشند.

در این پژوهش با این سوال که ، تأثیر بنادر استان گیلان در توسه استراتژی ملی کدامند؟ کوشش برآن شده که به مطالعه توسعه روابط ایران با کشورهای همسایه و همچنین توسعه ژئواکونومی کشور از طریق بنادر استان گیلان پرداخته و با مطالعه و اثبات فرضیه هایی زیرا ، بنادر استان گیلان از پتانسیل هایی بالایی برای تأثیر آفرینی در عرصه مبادلات تجاری ایران برخوردار می باشند و با در نظر داشتن ارزش ژئواکونومیک کشورهای حوزه کاسپین تأثیر فعال بنادر استان گیلان موجب پیوند راهبردی میان ایران و کشورهای حوزه کاسپین می باشد، تأثیر ژئوپلیتیک  بنادر استان گیلان در نیل به اهداف توسعه پایدار ملی و منطقه ای مورد مطالعه قرارداده  و در جهت بالفعل کردن فرصت ها و کنترل تهدیدهای احتمالی پیشنهاداتی را برای رفع معضلات و تنگناهای توسعه بنادر این استان ارائه شده می باشد.

 

واژگان کلیدی: ژئوپولیتیک بنادر ،گیلان، ژئواکونومیک

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

    • تبیین توانمندی های ژئواکونومیکی بنادر استان گیلان
    • تبیین چشم انداز ژئوپلیتیک بنادر گیلان
    • ارائه الگوی متناسب برای توسعه ژئواکونومیکی بنادر استان گیلان

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه