عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر ژئوپلیتیک بنادراستان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

فرهنگ وبستر تعاریف متعددی را اظهار می کند که دو مورد آن بدین تبیین می باشد:

الف – ((ژئوپلیتیک عبارتست از تاثیر عوامل جغرافیایی، اقتصادی و جمعیتی بر سیاست ها، به ویژه سیاست خارجی کشور)).

ب – ((ژئوپلیتیک عبارتست از، ترکیب عوامل سیاسی وجغرافیایی به نحوی که باعث مشخص شدن کشور یا منطقه ویژه ای گردد)) (حافظ نیا،1390،27).

ایولاکست جغرافیدان فرانسوی، ماهیت ژئوپلیتیک را رقابت بین نیروها و قدرت های متخاصم و رقیب برای تصرف و کنترل سرزمین ها می داند وطبیعتـاً الگـوهای رقابت قدرت ها را برای کنترل زمین مـوضوع ژئوپلیتیک می پندارد (حافظ نیا،1390،33).

سائول برنارد کوهن جغرافیدان و ژئوپلیتیسین معاصر آمریکایی، در کتاب “ژئوپلیتیک نظام جهانی” تعریف زیر را ارائه می دهد: ژئوپلیتیک به عنوان تحلیل تعامل میان زمینه های جغرافیایی و دیدگاه های مرتبط با آن از یک سو و فرایندهای سیاسی از سوی دیگر تعریف می گردد. زمینه ها از ویژگی ها و الگوهای جغرافیایی و ((مناطق چند لایه)) منتج از آن ها، ترکیب یافته انـد. ((فرایندهای سیــاسی)) نیـز شامـل نیروها در سطوح بین المللی و داخـلی (که بر رفتار بین المللی تأثیرگــذار هستند) می شوند. زمینه هـای جغرافیایی و فـرایندهای سیــاسی هر دو پویـا بوده و بـر یکدیگر تأثیر گذاشته و تأثیر مـی پذیرند. ژئوپلیتیک پیامــدهای ایـن تعامـل را مـورد توجـــه و مطالعه قرار می دهد (کوهن،1387،43).

عزت اله عزتی استاد جغرافیای سیاسی در کتاب “ژئوپیتیک در قرن بیست و یکم” می نویسد: ژئوپیتیک عبارت می باشد از: درک واقعیتهای محیط جغرافیایی به مقصود دستیابی به قدرت، به نحوی که بتوان در بالاترین سطح وارد بازی جهانی گردید و منافع ملی و حیاط ملی را حفظ نمود؛ به بیانی دیگر ژئوپلیتیک عبارت می باشد از: علم کشف روابط محیط جغرافیایی و تأثیر آن بر سرنوشت سیاسی ملل. امروزه در تعریف قدرت که می تواند تولید سیاست کند منابعی ارزشمندند که نامرئی باشند و در حقیقت آنها منابع واقعی قدرت به شمار می طریقه که دراین صورت عوامل متغیر ژئوپلیتیکی تأثیر اساسی خواهند داشت (عزتی،1380،7).

محمدرضا حافظ نیا استاد ژئوپلیتیک در کتاب “اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک” پس از مطالعه تعاریف و توجه های مختلف دانشمندان ، تعریف علمی ژئوپلیتیک را در قالب یک مفهوم ترکیبی از سه عنصر جغرافیا ، قدرت و سیاست قابل تبیین می داند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

    • تبیین توانمندی های ژئواکونومیکی بنادر استان گیلان
    • تبیین چشم انداز ژئوپلیتیک بنادر گیلان
    • ارائه الگوی متناسب برای توسعه ژئواکونومیکی بنادر استان گیلان

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه