تأثیر ژئوپلیتیک بنادراستان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

ارتباط ژئوپلیتیک و توسعه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آگاهی به اهمیت مسایل ژئوپلیتیک، از اواخر قرن نوزدهم قدرت های بزرگ را ترغیب نمود تا با بهره گیری از دست آوردهای علمی، از جایگاه های جغرافیایی کشورها به نفع اهداف ملی خود بهره گیرند. لذا، ژئوپلیتیک از زمان پیدایش تاکنون دارای فراز و نشیب هایی بوده که آن را در سه دوره مجزا می توان مورد مطالعه قرار داد:

2-2-1-1- پیدایش

تولد ژئوپلیتیک با ظهور جغرافیا پیوند نزدیکی دارد(زین العابدین،1381،8). اما؛ در بین دو جنگ جهانی اول و دوم بسیار پرفروغ گردید. به همین دلیل، چنین تصور می گردید که عامل اصلی جنگ جهانی دوم، ژئوپلیتیک بوده می باشد. در آغاز تمام کشورهای جهان جهت قدرتمند شدن دنبال گسترش سرزمینی بودند. پس، از زمان مطرح شدن ژئوپلیتیک در اواخر قـــرن نــوزدهم تا پایان جنگ جهانی دوم را اصطلاحاً ژئوپلیتیک سنتـــی (کلاسیک) می گویند که تمام نظریه های ژئوپلیتیکی در این دوره بر اساس نظامی گری و گسترش تصاحب سرزمینی شکل گرفته می باشد (زین العابدین،1381،12).

2-2-1-2- دوره افول

بعد از جنگ جهانی دوم تا اواسط دهه ی 1970 به مدت تقریبا 40 سال، ژئوپلیتیک به عنوان یک مفهوم و یا روش تحلیل، به علت ارتباط آن با جنگ های نیمه اول قرن بیستم، منسوخ گردید. جغرافیای سیاسی در این دوره، توجه خود را به مفاهیمی غیر مرتبط با مسایل نظامی و استراتژیک معطوف نمود و تعریف ژئوپلیتیک در این دوره متحول شـد، بــه گونه ای کـه ژئوپلیتیک به جغرافیـای سیاسی بــا تأکید بر واقعیـات جغرافیایی دولت هـا اطلاق مـی گردید. برای تبدیل شدن تأثیر فعال جغرافیا در تعریف ژئوپلیتیک به تأثیر انفعالی سه دلیل عمده قابل ذکر می باشد : اول این که جغرافی دانان بعد از شکست آلمان در جنگ، ژئوپلیتیک خاص آلمان را مقصر اصلی عنوان کردند و سیاست های آلمان نازی را متأثر از این مکتب می دیدند. در نتیجه، خود را از مطالعات در مقیاس جهانی کنـار کشیده، تـوجه خود را به دولت ها و درون مرزهـــای سیاسی بین المللـی معطـوف داشتند و واژه ژئـوپلیتیک برچسب غیرعلمی بودن به خود گرفت و از محافل علمی و دانشگاهی طرد گردید. از نظر محتوایی هم تعداد معدود جغرافی دانانی که هنوز نقشه ی سیاسی جهان را مورد مطالعه قرار می دادند عناوین دیگری برای نوشته ها و کتابهای خود انتخاب کردند. دلیل دیگری که موجب افول تأثیر جغرافیا در جنگ سرد گردید ظهور استراتژی “بازدارندگی هسته ای” بود. گفته می گردید که با توانایی پرتاب سلاح های هسته ای به وسیله هواپیما و موشک به فاصله های دور، دیگر نه فاصله و نه عوامل جغرافیایی مثل ناهمواری ها و اقلیم چندان مهم تلقی نمی شوند. پس از دید کارگزاران نظامی بایستی توجه از دفاع سرزمینی به مسأله توازن هسته ای جلب می گردید. دلیل سوم که شاید از هر دو دلیل دیگر مهم تر می باشد

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

    • تبیین توانمندی های ژئواکونومیکی بنادر استان گیلان
    • تبیین چشم انداز ژئوپلیتیک بنادر گیلان
    • ارائه الگوی متناسب برای توسعه ژئواکونومیکی بنادر استان گیلان

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه