عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 تأثیر ژئوپلیتیک بنادراستان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

  • پیشینه پژوهش

کتب و مقالات بسیاری توسط پژوهشگران ونویسندگان در ارتباط با مسائل ژئوپلیتیک  و ژئواکونومیک در حوزه دریای کاسپین به رشته تحریر درآمده می باشد که مانند آنها می توان به موارد ذیل تصریح نمود:

– ژئوپلیتیک  دریای خزر از زهرا احمدی پور

– ژئوپلیتیک در قرن بیست و یکم از عزت اله عزتی

– جغرافیای استراتژیک ایران از عزت اله عزتی

– ماهنامه بندر و دریا (مجموعه مقالات)

– تحلیل ساختار ژئوپلیتیک کشورهای حوزه کاسپین از یوسف زین العابدین

– دریاچه کاسپین و قدرت بزرگ از محمدعلی کاظم بیگی

– یزدانی، عنایت اله و دیگران، در مقاله ژئواستراتژی قدرت ها در پهنه ی ژئوپلیتیک دریای مازندران و خلیج فارس، در دوماهنامه سیاسی، اقتصادی، سال بیست و سوم، مطالب ارزنده ای در مورد ژئوپلیتیک ناحیه اظهار نموده می باشد.

 

  • ضرورت پژوهش

ضرورت موضوع فوق از آنجاست که توسعه مسائل ژئواکونومیکی و تاثیر جهان از نظامی گری به اقتصادمداری موجب تقویت مولفه های تاثیرگذار بر ژئواکونومیک شده می باشد. دراین راستا بنادر بعنوان مولفه ای تاثیرگذار در توسعه ژئواکونومیک کشورها و مناطق مطرح بوده که در ایران نیز بنادر استان گیلان بعنوان بازوی اقتصادی در شمال کشور عهده دار این تأثیر می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

    • تبیین توانمندی های ژئواکونومیکی بنادر استان گیلان
    • تبیین چشم انداز ژئوپلیتیک بنادر گیلان
    • ارائه الگوی متناسب برای توسعه ژئواکونومیکی بنادر استان گیلان

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه