شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 تأثیر ژئوپلیتیک بنادراستان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف دقیق ژئواکونومی عبارت می باشد از: تحلیل استراتژی های اقتصادی بدون درنظر گرفتن سود تجاری، که از طرف دولت ها اعمال می گردد، به مقصود حفظ اقتصاد ملی یا بخش های حیاتی آن و به دست آوردن کلیدهای کنترل آن از طریق ساختار سیاسی و خط مشی های مربوط به آن پرداخت. همچنین دولت از این طریق می تواند کنترل و اقتدار تمام منابع تولید و بخش های کلیدی اقتصادی را به دست بگیرد و به استحکام بخشیدن فعالیت های اقتصادی و قدرت های اقتصادی بپردازد. ژئواکونومی ارتباط بین قدرت و فضا را مطالعه می کند. فضای بالقوه و در حال سیلان همواره حدود و مرزهایش در حال تغییر و تحول می باشد، از این رو آزاد از مرزهای سرزمین و ویژگی های فیزیکی ژئوپولیتیک می باشد. در نتیجه تفکر ژئواکونومی شامل ابزارآلات لازم و ضروری می باشد که دولت می تواند از طریق آنها به کلیه اهدافش برسد. در نهایت همه استراتژی های ژئواکونومی شامل بیشترین حوزه قلمرو توسه کشورهاست و ممکن می باشد این اهداف استراتژی ها به وسیله کشورهای صنعتی، خارج از سبک سنتی تعیین و پیگیری گردد(عزتی،1380،110).

2-3-1-1- نظریه های ژئواکونومیک

فرنان برودل نخستین کسی می باشد که در کتاب های تمدن مادی، اقتصاد و سرمایه داری در سده پانزدهم تا سده هجدم و پویایی سرمایه داری نشان داد که مسئله روابط بین سازمان سیاسی و ساختار فضایی همواره مطرح بوده می باشد و آگاهانه ادراک جغرافیایی و تاریخ و اقتصاد را به هم پیوند داده شیوه های جای گزینی و مکان یابی بشر و اقتصادها را در فضا تحلیل می کند.

از سوی دیگر، اما نوئل والرشتاین، به خصوص، با تکیه بر روابط “مرکز و پیرامون نزدیک در آثار متعدد خود در مورد تحول اقتصاد جهان (نظام – جهان از سده پانزدهم تا روزگار ما، و سرمایه داری تاریخی) به نظامند کردن رویکرد فوق می پردازد.

سرانجام، از پیتر تایلور بایستی یاد کنیم که به نوبه خود در کتابی درمورد جغرافیای سیاسی به نام جغرافیای سیاسی اقتصاد جهان، دولت ملی و مکان جغرافیایی که در سال 1985 انتشار پیدا نمود، خاطر نشان می سازد که نیروهای شکل دهنده جهان سیاست قبل از هر چیز ماهیت و جوهر اقتصادی دارند. اقتصاد سخن اول را می گوید اقتصاد محیط زیست، که خود را بر همه چیز تحمیل می کند، می سازد و اعتبار می بخشد. «دولت ها بسته به این که در چه منطقه ای براساس اندازه غنای اقتصادی استقرار یابند ظرفیت قدت واقعی آنها یا وهمی و خیالی بودن قدرت آن ها متفاوت می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

    • تبیین توانمندی های ژئواکونومیکی بنادر استان گیلان
    • تبیین چشم انداز ژئوپلیتیک بنادر گیلان
    • ارائه الگوی متناسب برای توسعه ژئواکونومیکی بنادر استان گیلان

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه