در اين مورد هيچگونه محدوديتي ندارد.
3-2-4- توليد تصاوير نهانشده
براي توليد نمونههاي مناسب تصاوير نهانشده از تصاوير بانـك اطلاعاتي، همانگونـه كه در فصل دوم به آن اشاره شد روش پنهاننگاري Mod4 در حوزه تبديل کسينوسي گسسته(DCT) و براساس يك ماتريس 4*1 عمل جاسازي را انجام و تصاوير پنهانشده را توليد مينمايد. اين ماتريس شامل متغييرهاي ميباشد كه بايستي اين متغييرها شرايط زير را دارا باشند:
and

كه براساس متغييرهاي بالا 36 حالت براي ماتريس جايگذاري روش پنهاننگاري Mod4 بوجود ميآيد كه ما در اين تحقيق بصورت تصادفي سه ماتريس (]1 1 0 1[ , ]1 2 1 1[ , ]1 1 1 1[ ) را براي توليد تصاوير پنهان شده مورد استفاده قرار داديم.
پس از اينكه تصوير JPEG را از حالت فشرده سازي خارج نموديم و با توجه به خصوصيات تصوير JPEG كه به بلوكهاي 8*8 از qDCTCs(که آنها را FQT ميناميم) تقسيم ميشود. هر FQT از 16 تا ماتريس 2*2 که ضريب DCT مجاور هم ميباشد(GQC) تشکيل شده است. هر GQC (از چهار عنصر تشکيل شده است) يک GQC معتبر(vGQC) است اگر شرايط ذيل را دارا باشد:
|{x : x ? GQC, x > ?1 }| ? ?1,
و |{x : x ? GQC, x < -?2 }| ? ?2, در همه جا |x| کاردينالتي x تعريف شده است. ?1 و?2 اندازه ضرايب ناظر بر تغييرات(اصلاحات) ميباشد. ?1 و ?2 تعيين کننده آستانه مثبت هستند اگر GQC انتخاب شده يک vGQC معتبر باشد. آن وقت عمل جاسازي اطلاعات انجام ميشود. با توجه به بانك اطلاعاتي موجود كه حاوي 50 تصوير پوششي و پنج نرخ جاسازي(20، 40، 60، 80 و 100%) تعداد فضاهاي قابل جاسازي و سه ماتريس بالا ميباشد، با استفاده از نرمافزار پنهاننگاري Mod4‌، تعداد 750 تصوير پنهانشده توليد گرديد كه در مرحلـه تحليل آشكار پذيري از آن استفـاده مينماييم. كه تصاوير اصلي در پيوست تحقيق آورده شده است كه ملاحظه ميشود كه نرمافزار تهيه شده به كيفيت، شلوغي و يا روشنايي تصوير هيچگونه ارتباطي ندارد و مستقل از اين خصوصيـاتها عمـل ميكند. 3-4- تحليل آشكارپذيري 1-3-4- ايجاد پايگاه داده براي تهيه تصاوير لازم جهت آزمايش و ارزيابي روش تحليل آشكارپذيري پيشنهادي، تعداد 50 تصوير كه توسط دوربين از مناظر مختلف تهيه و به ابعاد 1536*2048 ذخيره شده بودند جمعآوري گرديد. اين پايگاه داده تصويري شامل 50 تصوير به فرمت فشرده JPG ذخيره شدند(پيوست تحقيق). سپس بوسيله روش پنهاننگاري Mod4،‌ بوسيله پنج نرخ جاسازي 20، 40، 60، 80 و 100% اطلاعات در تصاوير جاسازي گرديد و هميـن روش براي تعـــــــدادي از ماتريسهاي مختلف Mod4 (]1 1 0 1[ , ]1 2 1 1[ , ]1 1 1 1[ ) انجام گرفت و در نهايت تعـداد 750 تصويـر نهانشده توليد گرديد. 2-3-4- تحليل آشكارپذيري در اين تحقيق تعدادي از روشهاي آشكارپذيري موجود را جهت آشکار سازي الگوريتم مورد بحث تحقيق تست و آزمايش نموديم که نتايج آن بصورت کامل در ادامه توضيح داده شده است: اولين روش تحليل آشكارپذيري که براي تست و آزمايش آشکارپذيري الگوريتم مورد بحث تحقـيق از آن استـفاده ميکنيم روش تحليل هيستــوگـرام كلي(Global histogram) ضرايب DCT ميباشد که اساس کار در اين روش آمارهي مرتبه اول سيگنال تصوير ميباشد بصورتي که پس از جايگذاري پيام محرمانه در تصوير پوشش، خصوصيات آماري تصوير نسبت به نُرم خصوصيات آماري به هم ميخورد و ميتوان از اين روش جهت آشکار سازي تصاوير مشکوک استفاده نمود. اين روش در مورد تصاوير نهان شده با الگوريتم Mod4 تست و آزمايش گرديد که مشاهده گرديد اين الگوريتم خصوصيات آماري را در زمان نهاننگاري حفظ ميکند و باعث به هم ريختن خصوصيات آماري تصوير نميشود و به اين علت نميتوان اين روش را جهت آشکار سازي الگوريتم Mod4 استفاده نمود. روش تحليل آشكارپذيري ديگري که براي تست و آزمايش آشکارپذيري الگوريتم مورد بحث تحقيق از آن استفاده ميکنيم روش تحليل هيستوگرام مربوط به برخي از فرکانسهاي خاص (Individual histogram) ضرايب DCT ميباشد که در روش تحليل از مقادير پيکسلهاي 21، 31، 22، 13، 12 استفاده ميگردد و اساس کار در اين روش آمارهي مرتبه اول سيگنال تصوير ميباشد بصورتي که پس از جايگذاري پيام محرمانه در تصوير پوشش، خصوصيات آماري تصوير نسبت به نُرم خصوصيات آماري به هم ميخورد و ميتوان از اين روش جهت آشکارسازي تصاوير مشکوک استفاده نمود. اين روش در مورد تصاوير نهان شده با الگوريتم Mod4 تست و آزمايش گرديد که مشاهده گرديد اين الگوريتم خصوصيات آماري را در زمان نهاننگاري حفظ ميکند و باعث به هم ريختن خصوصيات آماري تصوير نميشود و به اين علت نميتوان اين روش را جهت آشکار سازي الگوريتم Mod4 استفاده نمود. روش تحليل آشكارپذيري ديگري که براي تست و آزمايش آشکارپذيري الگوريتم مورد بحث تحقيق از آن استفاده ميکنيم روش تحليل هيستوگرام مربوط به برخي از مقادير (Dual histogram) ضرايب DCT ميباشد که در روش تحليل از مقادير 5- ، 4- ، 3- ، 2- ، 1- ، 0 ، 1 ،2 ، 3، 4، 5 استفاده ميگردد و اساس کار در اين روش آمارهي مرتبه اول سيگنال تصوير ميباشد بصورتي که پس از جايگذاري پيام محرمانه در تصوير پوشش، خصوصيات آماري تصوير نسبت به نُرم خصوصيات آماري به هم ميخورد و ميتوان از اين روش جهت آشکارسازي تصاوير مشکوک استفاده نمود. اين روش در مورد تصاوير نهان شده با الگوريتم Mod4 تست و آزمايش گرديد که مشاهده گرديد اين الگوريتم خصوصيات آماري را در زمان نهاننگاري حفظ ميکند و باعث به هم ريختن خصوصيات آماري تصوير نميشود و به اين علت نميتوان اين روش را جهت آشکار سازي الگوريتم Mod4 استفاده نمود. روش تحليلي ديگري که براي تست و آزمايش آشکارپذيري الگوريتم مورد بحث تحقيق از آن استفاده ميکنيم روش تحليل جفت مقدارها ميباشد که اساس کار در اين روش استفاده از بافتنگار تصـوير(آمارهي مرتبه اول سيگنال تصوير) است که در زماني تصوير پوشش ميباشد نمودار فراواني متغيير ميباشد و بعد از جايگذاري پيام در تصوير پوشش، نمـودار فراواني بصـورت جفت مقـدارها تغيير پيدا ميکند و مقادير هر دو فراواني يکسان ميباشد که اين روش در فصل دوم بصورت کامل توضيح داده شده است. روش جفت مقدارها يک روش مبتني بر درک ديداري است و تنها با آگاهي از تکنيک نهاننگاري استفاده شده(روش جايگذاري بيت با کمترين ارزش در حوزه مکان يا حوزه تبديل) قابل اعمال است و بنابراين از روشهاي تحليل براي تکنيکهاي خاص است. براساس آزمايشها و تستهاي انجام شده اين روش تحليل جواب قابل قبولي از خود جهت آشکار سازي الگوريتم Mod4 نشان نميدهد. بدليل اينکه نمودار فراواني تصاوير پوشش با نمودار فراواني تصاوير استگـانو که حاوي اطلاعـات است تقريباً يکسان ميباشد و بحث جفت مقدارها در اين الگوريتم مشاهده نميشود. بطور مثال در شكل (4-1) نشان داده شده است كه نمودار فراواني تصوير اصلي(تصوير پوشش) با نمودار فراواني تصوير استگانوگرافي شده(نهان شده) تفاوت قابل ملاحظهاي ندارند. در شكل زير نمودار سمت چپ نمودار فراواني تصوير اصلي و نمودار سمت راست، نمودار فراواني تصوير استگانوگرافي شده را نشان ميدهد. با اين بررسي مشخص ميشود كه نميتوان اين روش تحليل را بعنوان مرجعي جهت آشکار سازي الگوريتم مورد بحث تحقيق در نظر گرفت و اين الگوريتم در مقابل روش تحليل جفت مقدارها مقاوم ميباشد. شکل(4-1): فراواني ضرايب DCT تصوير پوشش(چپ) و تصوير استگانو (راست) روش تحليل ديگري که براي آزمايش آشکارپذيري الگوريتم مورد بحث تحقيق استفاده ميکنيم يک روش تحليل کور بنام روش تحليل Chi-square است که اين روش تحليل بر مبناي همان استدلال روش تحليل جفت مقدارها است و در مورد کم شدن فاصلههاي فراوانيهاي مجاور در نمودار فراواني ضرايب DCT بيان شده است و معروف به تحليل X2 است. در اين روش احتمال يکسان بودن توزيع ضرايب DCT در تصوير مشکوک در اختيار، با توزيع مورد انتظار براي تصوير بدون پيام مخفي شده، و براساس فرمولهاي آن که در بخش دوم پايان نامه به آن اشاره شده است محاسبه ميشود. سپس از مقدار X2 محاسبه شده براي بدست آوردن احتمال حضور اطلاعات مخفي در تصوير مشکوک استفاده ميکنيم. براساس آزمايشها و تستهاي انجام شده بر روي روشنهاننگاري مورد بحث، اين روش تحليل نيز جواب قابل قبولي از خود جهت آشکار سازي الگوريتم Mod4 نشان نميدهد. بدليل اينکه تعداد زيادي از تصوير استگانو که حاوي اطلاعات است را به عنوان تصاوير پوشش ميشناسد و تعدادي از تصاوير استگانو که داراي اطلاعــات ميباشد را به عنوان تصاوير پاک ميشناسد که با بررسي اين روش کمتر از 15 درصد تشخيص درست ميدهـد که آنرا نميتوان بعنوان مرجعي جهت آشکار سازي الگوريتم مورد بحث تحقيق در نظر گرفت و همانطور که در شكل (4-2) نيز نشـان داده شده است براساس روش تحليل Chi-square، احتمال حضور پيام مخفي شده در تصاويري که اطلاعات در آنها بوسيله روش نهاننگاري Mod4 جاسازي شده است تقريبا برابر با صفر ميباشد که با اين اوصاف اين الگوريتم در مقابل روش تحليل Chi-square مقاوم ميباشد. .

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید