عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی عوامل مؤثر بر ملی گرایی مصرفی از دیدگاه مصرف کنندگان

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

از آنجایی که مصرف کالاهای داخلی هر کشوری تأثیر بسیار مهمی در رشد و توسعه صنایع داخلی آن کشور داشته و بر متغیرهای کلان اقتصادی نیز تأثیر گذار می باشد ، طرفداری از تولید و مصرف کالاهای داخلی همواره در اولویت سیاست گذاری های اقتصادی و بازرگانی کشور قرار داشته می باشد . در زمینه طرفداری از مصرف کالاهای داخلی، اقداماتی نظیر تشویق هموطنان به مصرف کالای داخلی، اعمال تعرفه بر کالاهای وارداتی و ملزم کردن سازمان های دولتی به تأمین مایحتاج خود از تولیدات داخلی در چند سال اخیر رواج یافته می باشد.

1-2- اظهار مسأله   

یکی از مباحث مطرح در اقتصاد و بازرگانی « ملی گرایی » می باشد و به نظر می رسد که مردم ایران از گرایشات ملی گرایانه و متعاقبا  « ملی گرایی مصرفی » بالایی برخوردارند و این گرایشات ملی گرایانه می تواند به عنوان مزیت رقابتی برای محصولات داخلی در برابر محصولات خارجی بشمار آید.

اما علی رغم ترغیب به مصرف کالاهای داخلی و طرفداری از تولیدات داخلی به طرق مختلف مانند محدود کردن ورود کالاهای خارجی و طرح موضوعاتی مانند محصول ملی (بعنوان مثال خودرو ملی )، گرایش زیادی به کالاهای و خارجی حتی تأمین آنها بصورت قاچاق نظاره می گردد. پس آگاهی از اندازه ملی گرایی مصرفی و سنجش آن بصورت علمی ضروری به نظر می رسد.

لذا در این پژوهش مطالعه عوامل موثر بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان قمی بعنوان یکی از شهرهای ایران و تعیین متغیرهای تاثیر گذار بر این گرایش و نیز تأثیر این گرایش بر ارزیابی محصولات داخلی و خارجی می باشیم تا با آگاهی از اندازه تمایل مصرف کنندگان به چشم پوشی از مطلوبیت مصرف کالاهای خارجی به خاطر گرایشات ملی گرایانه ، دولت در برنامه ریزی های خود جهت طرفداری از تولیدات داخل ، مبارزه با کالاهای قاچاق ، نظارت بر واردات و حتی در صورت تحریم تجاری ایران از جانب سایر کشورها،  تاثیر این عامل را مد نظر داشته باشد و تولید کنندگان ایرانی نیز از اندازه طرفداری مصرف کنندگان ایرانی از کالاهای داخلی و بعبارت دیگر مزیت داخلی بودن محصولات تولیدی خود نسبت به محصولات رقبای خارجی خود آگاهی داشته و در برنامه ریزی های خود لحاظ نمایند.

این پژوهش در نظر دارد اندازه ملی گرایی مصرفی در میان مصرف کنندگان استان قم را اندازه گیری نموده و تأثیر متغیر های اجتماعی روانشناختی بر ملی گرایی مصرفی و درنهایت تأثیر ملی گرا یی مصرفی بر ارزیابی کالاهای داخلی و خارجی در طبقات مختلف کالایی را مورد مطالعه قرار دهد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  • هدف اصلی

شناسایی ارتباط بین عوامل اجتماعی روانشناختی و ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

  • اهداف فرعی

شناسایی تاثیر وطن پرستی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیر پذیرش فرهنگی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیر جهان گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیر تجمل گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیرتهدید ادراک شده اقتصادی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

1-5- سئوال های پژوهش

  • سئوال اصلی پژوهش

عوامل اجتماعی روانشناختی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

  • سئوال های فرعی پژوهش

وطن پرستی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

پذیرش فرهنگی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

جهان گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

تجمل گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

تهدید ادراک شده اقتصادی و ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناسایی عوامل مؤثر بر ملی گرایی مصرفی از دیدگاه مصرف کنندگان  با فرمت ورد