عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی عوامل مؤثر بر ملی گرایی مصرفی از دیدگاه مصرف کنندگان

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                صفحه

 

چکیده

فصل اول : کلیات  پژوهش

1-1-مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………… 3

1-2- اظهار مسأله ………………………………………………………………………………………………………………………… 3

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش  ………………………………………………………………………………………………….  4

1-5- اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………… 5

1-4- سئوال های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….5

1-6- فرضیه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-7- متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….6

1-8- مدل تحلیلی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………7

1-9- قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-9-1- قلمروموضوعی……………………………………………………………………………………………………………….7

1-9-2 –  قلمرو مکانی…………………………………………………………………………………………………………………7

1-9-3 – قلمرو زمانی…………………………………………………………………………………………………………………..7

1-10- تعریف مفهومی و عملیاتی واژگان کلیدی پژوهش ……………………………………………………………………8

فصل دوم : مبانی نظری

2-1- مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………….  10

2-2- ملی گرایی مصرفی………………………………………………………………………………………………………….  11

2-2- 1- مفهوم ملی گرایی (ناسیونالیسم)……………………………………………………………………………………….11

2-2- 2- سابقه ملی گرایی…………………………………………………………………………………………………………. 13

2-2- 3- ملی گرایی در ایران……………………………………………………………………………………………………… 14

2-2- 4- ملی گرایی اقتصادی…………………………………………………………………………………………………….. 16

2-2- 5- ارتباط بین ملی گرایی و بازاریابی: مفهوم ملی گرایی مصرفی…………………………………………………18

2-2- 6- اثرات کشور مبدأ (COO)………………………………………………………………………………………………21

2-2- 7- اثر کشور مبدأ در کشور های درحال توسعه……………………………………………………………………….23

2-2- 8- ارتباط اثر کشور مبدأ و ملی گرایی مصرفی………………………………………………………………………… 24

فهرست مطالب

عنوان                                                                              صفحه

 

2-2- 9- نام تجاری و تأثیر آن بر ملی گرایی مصرفی……………………………………………………………………….25

2-2- 10- سطح آسیب پذیری نام های تجاری خارجی از ملی گرایی مصرفی………………………………………27

2-2- 11- الگوی پردازش اطلاعات مصرف کنندگان ملی گرا………………………………………………………….31

2-2- 12- جهانی شدن و تاثیر آن بر ملی گرایی……………………………………………………………………………..33

2-2- 13- انگیزه های ملی گرایی مصرفی در عصر جهانی شدن…………………………………………………………36

2-2- 14- خصومت گرایی مصرفی………………………………………………………………………………………………37

2-3- عوامل تأثیر گذار بر ملی گرایی مصرفی…………………………………………………………………………………41

2-3-1- محیط اقتصادی……………………………………………………………………………………………………………..42

2-3-2- محیط سیاسی……………………………………………………………………………………………………………….43

2-3-3-  متغیرهای جمعیت شناختی………………………………………………………………………………………………45

2-3-3- 1- سن………………………………………………………………………………………………………………………..46

2-3-3- 2-جنسیت……………………………………………………………………………………………………………………46

2-3-3- 3- سطح تحصیلات………………………………………………………………………………………………………47

2-3-3- 4- درآمد………………………………………………………………………………………………………………….. 47

2-3-3- 5- قومیت و نژاد…………………………………………………………………………………………………………. 47

2-3-3- 6- طبقه اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………48

2-3-4-  عوامل اجتماعی – روانشناختی………………………………………………………………………………………. 49

2-3-4- 1- پذیرش فرهنگی………………………………………………………………………………………………………50

2-3-4-2-جهان گرایی(جهان اندیشی)………………………………………………………………………………………..51

2-3-4- 3- وطن پرستی…………………………………………………………………………………………………………….52

2-3-4- 4- تهدید اقتصادی ادارک شده……………………………………………………………………………………….53

2-3-4- 5- سنت گرایی (محافظه کاری )……………………………………………………………………………………..54

2-3-4- 6- جمع گرایی  فردگرایی…………………………………………………………………………………………….. 55

2-3-4- 7- مادی گرایی…………………………………………………………………………………………………………….56

2-3-4-8- جزمیت اندیشی…………………………………………………………………………………………………………56

فهرست مطالب

عنوان                                                                              صفحه

 

2-3-4- 9- تجمل گرایی مصرفی………………………………………………………………………………………………..57

2-3-4-10- ارزش ها………………………………………………………………………………………………………………..59

2-3-4-11- سبک زندگی………………………………………………………………………………………………………….60

2-4-پیامدهای ملی گرایی مصرفی……………………………………………………………………………………………….62

2-4- 1- پیامد های نهایی……………………………………………………………………………………………………………62

2- پیامد های میانجی………………………………………………………………………………………………………………….63

-5- عوامل تعدیل کننده شدت ملی گرایی مصرفی………………………………………………………………………….65

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-5- 1- ضرورت ادارک شده محصول………………………………………………………………………………………..66

2-5- 2- تشابه با کشور مبدأ محصول…………………………………………………………………………………………….66

2-5- 3- ویژگی های طبقه محصول………………………………………………………………………………………………68

2-6 – استراتژی های بازاریابی در ارتباط با ملی گرایی مصرفی…………………………………………………………..69

2-7- مقیاس اندازه گیری ملی گرایی مصرفی(CETSCALE )……………………………………………………………71

2-8- پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….75

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………………… 80

3-2-  روش پژوهش  …………………………………………………………………………………………………. ………………80

3-3- جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………….80

3-4- نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………………………..81

3-5 – متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….82

3-6- روشهای جمع آوری داده ها………………………………………………………………………………………………..82

3-7- ابزار سنجش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………83

3- 8 – نحوه امتیاز بندی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………84

3- 9 –  روایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………85

3-10- تعیین پایایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………….85

3-11- روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………..86

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه   ………………………………………………………………………………………………………………………….. 89

4-2- آمار توصیفی  …………………………………………………………………………………………………………………..90

4-2-1- جنسیت  ………………………………………………………………………………………………………………………90

4-2-2- تحصیلات  ………………………………………………………………………………………………………………….91

4-2-3-  سن…………………………………………………………………………………………………………………………….92

4-2-4- وضعیت تأهل و تجرد……………………………………………………………………………………………………..93

4-2-5- درآمد ماهیانه………………………………………………………………………………………………………………..94

4-2-6- متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….95

4-3- نتایج حاصل از تحلیل استنباطی داده‌ها……………………………………………………………………………………95

4-3-1- آزمون کالموگروف-اسمیرنوف……………………………………………………………………………………….95

4-3-2- آزمون رگرسیون……………………………………………………………………………………………………………96

4-3-3- آزمون  همیستگی فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………..102

4-3-2-1- فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………………….102

4-3-2-2- فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………………………….. 103

4-3-2-3- فرضیه سوم………………………………………………………………………………………………………………104

4-3-2-4- فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………………………………105

4-3-2-5- فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………………………………..106

4-3-2-6- فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………………………….107

4-4- سایر یافته های پژوهش………………………………………………………………………………………………………..109

4-4-1-آزمون   T  دو جامعه مستقل و  U من- ویتنی……………………………………………………………………..109

4-4-2- آزمون فریدمن…………………………………………………………………………………………………………….119

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- نتایج حاصل از یافته های پژوهش………………………………………………………………………………………….122

5-1-1- نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل توصیفی…………………………………………………………………………..  122

5-1-2- بحث درمورد‏ی نتایج حاصل از آزمون کالموگروف-اسمیرنوف…………………………………………….123

5-1-3- بحث درمورد‏ی نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش    ……………………………………………………. 123

5-1-3-1- نتایج حاصل از فرضیه اول………………………………………………………………………………………… 123

5-1-3-2- نتایج حاصل از فرضیه دوم………………………………………………………………………………………… 124

5-1-3-3- نتایج حاصل از فرضیه سوم……………………………………………………………………………………….. 124

5-1-3-4- نتایج حاصل از فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………..125

5-1-3-5- نتایج حاصل از فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………….126

5-1-3-1- نتایج حاصل از فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………127

5-1-4- نتایج آزمون رگرسیون ………………………………………………………………………………………………..128

5-1-4- بحث درمورد‏ی نتایج حاصل از آزمون های T دو جامعه مستقل و Uمن- ویتنی………………………..129

5-1-5-  بحث درمورد‏ی نتایج حاصل از آزمون فریدمن………………………………………………………………… 130

5-2- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………130

5-2-1- پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر نتایج به دست آمده از پژوهش…………………………………………………131

5-2-1-1- پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر نتیجه فرضیه اول………………………………………………………………131

5-2-1-2- پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر نتیجه فرضیه دوم…………………………………………………………….. 131

5-2-1-3- پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر نتیجه فرضیه سوم……………………………………………………………..131

5-2-1-4- پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر نتیجه فرضیه چهارم…………………………………………………………..131

5-2-1-5- پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر نتیجه فرضیه پنجم…………………………………………………………….132

5-2-1-6- پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر نتیجه فرضیه اصلی………………………………………………………….. 132

5-3- ارائه پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………………………133

5-4- محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………. ….133

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………. .135

پیوست: پرسشنامه ها……………………………………………………………………………………………………………… …153

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  • هدف اصلی

شناسایی ارتباط بین عوامل اجتماعی روانشناختی و ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

  • اهداف فرعی

شناسایی تاثیر وطن پرستی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیر پذیرش فرهنگی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیر جهان گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیر تجمل گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیرتهدید ادراک شده اقتصادی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

1-5- سئوال های پژوهش

  • سئوال اصلی پژوهش

عوامل اجتماعی روانشناختی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

  • سئوال های فرعی پژوهش

وطن پرستی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

پذیرش فرهنگی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

جهان گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

تجمل گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

تهدید ادراک شده اقتصادی و ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناسایی عوامل مؤثر بر ملی گرایی مصرفی از دیدگاه مصرف کنندگان  با فرمت ورد