عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی عوامل مؤثر بر ملی گرایی مصرفی از دیدگاه مصرف کنندگان

قسمتی از متن پایان نامه :

ارتباط بین ملی گرایی و بازاریابی: مفهوم ملی گرایی مصرفی

برای سالیان متمادی ، احساسات مصرف کننده نسبت به محصولات خارجی موضوع مورد توجهی در رشته بازاریابی بین الملل بوده می باشد . تحقیقات انجام شده نشان می دهد که هنگام ارزیابی محصولات بعضی از مصرف کنندگان مستعد بروز احساسات ملی گر ایی هستند. اگر چه ملی گرایی توجه زیادی را از سوی جامعه شناسان و روان شناسان به خود جلب کرده می باشد، وحتی بنظر بعضی ، بطور عمومی به رفتار مصرف کننده مربوط می باشد ( برکمن و گیلسون،1978 ، 23)، اما بعنوان پدیده ای خاص بازاریابی در نظر نگرفته شده بود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اما شواهدی وجود داشت که بدلیل حسن علاقه و وفاداری به میهن و وطن پرستی و یا به دلیل کیفیت ادراک شده محصولات داخلی، بعضی از مصرف کنندگان بویژه در کشورهای بیشترتوسعه یافته، ترجیح می دهند محصولات ساخت کشور خود را خریداری نمایند. این ترجیح به عنوان«ملی گرایی مصرفی »توسط شیمپ و شارما ( 1987 ) مطرح گردید. آنها در تحقیقات خود متوجه شدند که خرید محصولاتی که در کشور خودتولید می گردد، از نظر هنجاری اجتماعی اخلاقی تراست. مفهوم«ملی گرایی مصرفی »یک حوزه تخصصی و زیر مجموعه از«ملی گرایی »و سپس «ملی گرایی اقتصادی »می باشد.

اندازه ملی گرایی مصرفی و ترجیح کالاهای داخلی بر کالاهای خارجی، از عوامل رشد و پویایی اقتصاد و بخش بازرگانی کشور به شمار می رود. در این شرایط، مصرف کننده بر اساس معیارهای هنجاری و عاطفی، کالاهای داخلی را در اولویت مصرف قرار می دهد و با تحریم خرید محصولات خارجی و غیر اخلاقی دانستن خرید چنین کالاهایی، تاثیر مثبتی بر اقتصاد داخلی کشور به جا می گذارد.(بهمنی ، 1391، 159)

شارما و دیگران ( 1995 ) ، ملی گرایی مصرفی را بعنوان«حوزه تخصصی از ملی گرایی، جهت مطالعه رفتار مصرف کننده با کارکردهای بازاریابی»تدوین نمودند. ملی گرایی مصرفی به عنوان تنها شکل اقتصادی ملی گرایی در نظر گرفته شده می باشد که احساسات مصرف کنندگان درمورد نادرست ، بودن و در واقع غیراخلاقی بودن خرید محصولات خارجی را اظهار می نماید (شیمپ و شارما، 1987،280).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

شناسایی ارتباط بین عوامل اجتماعی روانشناختی و ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

  • اهداف فرعی

شناسایی تاثیر وطن پرستی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیر پذیرش فرهنگی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیر جهان گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیر تجمل گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیرتهدید ادراک شده اقتصادی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

1-5- سئوال های پژوهش

  • سئوال اصلی پژوهش

عوامل اجتماعی روانشناختی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

  • سئوال های فرعی پژوهش

وطن پرستی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

پذیرش فرهنگی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

جهان گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

تجمل گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

تهدید ادراک شده اقتصادی و ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناسایی عوامل مؤثر بر ملی گرایی مصرفی از دیدگاه مصرف کنندگان  با فرمت ورد