عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر شورای اسلامی در توسعه ژئوکالچر شهر بندرانزلی

قسمتی از متن پایان نامه :

جایگاه ژئو کالچر ایران در جهان امروز

پس جایگاه ژئو کالچر ایران در جهان امروز مقوم جهان ژئوپارادایم دو قطبی خداگرا – بشرگرا می باشد و اگر فرهنگ دینی ایرانی نبود، نظام دوقطبی جدید در جهان شکل نمی گرفت.

اهمیت ژئواستراتژیک ایران در جهان از این روست که نه تنها یک قطب این نظام دوقطبی می باشد، بلکه این نظام را شکل داده می باشد. این یعنی بازی گری در عرصه جهانی.

تقابل ژئوکالچر انقلاب اسلامی با ژئوپلتیک غرب در جنبش های جاری جهان اسلام تقابل حقیقت با واقعیت جهان اسلام می باشد.

بایستی پذیرفت اسلام با جنبش های جاری در جهان شکاف بزرگی در الگوهای استبدادی نظام های حاکم بر کشورهای اسلامی بوقوع پیوسته می باشد و دیگر نمی توان با این نظام ها جهان اسلام را کننترل نمود؟ این همان آرمان بزرگ امام خمینی در بیداری اسلامی می باشد.

اکنون بعد از دو قرن جهان اسلام در جست وجوی نظام های پساسکولار و پساغربگرایی می باشد.

خیزش های جهان اسلامی پیش از آنکه خیزش گرسنگان و انقلاب ستم دیدگان پیش روی شکم بارگان باشد انقلاب تحقیر شدگان فرهنگی و هویتی پیش روی جریان ها و قدرت هایی می باشد که دو قرن بر جهان اسلام سیاست های استکباری و استبدادی را تحمیل کردند و علت اصلی و اساسی فقر، عقب ماندگی، بی هویتی، دیکتاتوری، بی سوادی و وابستگی مسلمانان به کفار و مشرکین هستند؟

در این مسیر مولفه های ذیل مهم ترین مباحث استراتژیکی در فهم تحولات جهان اسلام اند:

-درک دقیق، عمیق و استنادی از ماهیت و ساختار جنبش های جاری جهان اسلام در فرآیند بیداری اسلامی

-ترسیم فرصت های این دگرگونی ها برای انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی

– دستیابی به یک الگوی بومی برای فهم جنبش های سیاسی – اجتماعی درجهان اسلام

– شناخت تفصیلی ازرابطه بین جنبش های جاری درجهان اسلام با پـیشینه تاریخی آنها در دو قرن گذشته و تأثیر انقلاب اسلامی در فرآیند بیداری اسلامی

– شناخت تفصیلی از جایگاه جنبش های جاری در فرآیند بیداری اسلامی و بازسازی تمدن اسلامی با محوریت ایران اسلامی

-شناخت تفصیلی از توانایی های ژئوکالچر انقلاب اسلامی در بیداری مسلمانان منطقه و جهان امام خمینی و آیت الله خامنه ای بارها فرموده اند که مقصود از صدور انقلاب ، لشکرکشی به کشورهای دیگر نیست بلکه بایستی فرهنگ انقلاب اسلامی را به دنیا شناساند.

اگر این فرهنگ خوب شناسانده گردد گرایش به سمت آن و الگوبرداری از آن را هیچ قدرت مستبدی نمی تواند کنترل نماید.

آیت الله خامنه ای نیز با تصریح به ضرورت شناسایی مفاهیم جدید انقلاب و عرضه آنها به مشتاقان و طالبان حقیقت در سطح جهان می فرمایند:

انقلاب اسلامی و نظام اسلامی، مفاهیم بکر و تازه ای در دنیا دارد، مفاهیمی دارد که اگر چه مشترکاتی با دنیا دارد، اما اختصاصاتی دارد که این را از شبیه خودش در مکاتب گوناگون و جریان های فکری و نحله های فکری دنیا جدا می کند؛ بایستی آن را در بیاوریم وپایش هم بایستیم و اظهار کنیم.

برمبنای الگوهای نظری امام خمینی و آیت الله خامنه ای بایستی سه مفهوم کلیدی را درسرلوحه پژوهش های خود در فهم بیداری اسلامی و جنبش های جهان اسلام قراردهیم:

الف) ژئوکالچر: که بیانگر چهارچوب فرهنگی ای هست که نظام ها، مکتب ها و ایدئولوژی ها درمحدوده آن اقدام کرده و اثر می گذارند و مقدمات و مبانی فکری خود را نه درمحدوده ملی و محلی بلکه در یک جغرافیای فرهنگی منتشر می سازند.

درژئوکالچر تمرکز فعالیت ها بر فرهنگ بجای سیاست و اقتصاد می باشد و از مولفه هایی زیرا دعوت فرهنگی، تبلیغ، نشان دادن کارآمدی، نشان دادن توانایی تولید سرمایه فرهنگی و اجتماعی و ارتباط های معنوی و فرهنگی و مقاومت به جای زور و سیطره و استعمار بهره گیری می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-شناخت و مطالعه تأثیر شورای اسلامی در ابعاد توسعه مختلف شهر انزلی.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-مطالعه اثر گذاری جایگاه جغرافیایی شهر بندر انزلی در  ژئوکالچر این شهر.

3-دیگر ضرورتهای این پژوهش پویش در زمینه اثر گذاری جایگاه جغرافیایی بندرانزلی در ژئوکالچر این شهر می باشد.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه