عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مطالعه ارتباط کاربرد خدمات الکترونیکی تلفن همراه باجذب مشتری

قسمتی از متن پایان نامه :

تحقیقات داخلی :

– فتحیان و شفیعا، در مطالعه ای موردی به مطالعه تحقق بانکداری الکترونیکی در افزایش رضایت مشتریان بانکها پرداختند. در این پژوهش ارتباط بین دو متغیر بانکداری الکترونیک و رضایت مشتری در نظر گرفته شده و یافته های پژوهش نشان داد که، خدمات الکترونیکی از کانال های مختلفی مانند خود پردازها، پایانه های فروش، تلفن بانک، تلفن همراه و اینترنت ارائه میشوند. و ارتباط ی توسعه ی آنها، با اندازه رضایت مشتریان، یک ارتباط ی خطی مستقیم می باشد.(فتحیان و شفیعا، 1387)

– علیرضا موغلی در پژوهش خود تحت عنوان پذیرش بانکداری الکترونیک در بین مشتریان عوامل موثر در پذیرش سیستم بانکداری الکترونیک را مورد مطالعه قرار داد. یافته های پژوهش نشان می دهد که سهولت بهره گیری، مفید بودن و اعتماد مشتریان به سیستم بانکی الکترونیکی در پذیرش بانکداری الکترونیکی موثر می باشد.(موغلی، 1385)

– ابوالفضل شعبانی ایلانی در پژوهش خود تحت عنوان مدیریت کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی، به مطالعه این مسئله، در چارچوب گسترش کارایی با کیفیت، با تاکید بر هردو عامل مدیریت خدمات داخلی و خارجی میپردازد. نتایج این پژوهش نشان داد که سه برنامه ریزی عملیاتی اصلی بایستی پیاده سازی گردد، تا نیازهای مشتریان برآورده گردد. این سه برنامه عبارتند از:

1- سرمایه گذاری در فناوری های نو اطلاعات شامل تجهیزات، نرم افزار و کارکنان حرفه ای.

2- درگیر کردن بیشتر مشتریان به وسیله تماسهای فراوان و پس خورها، مصاحبه های تلفنی، بازدید و …

3- ایجاد تیم های پیشرفت مداوم که نیازهای مشتریان و کارایی رقیبان را ارزیابی نمایند، یا به بیانی دیگر محک زنی کنند. (ایلانی، 1386)

– در مطالعه ای که توسط سید جوادین و یزدانی به مقصود شناسایی عوامل موثر بر قصد بهره گیری از خدمات بانکداری الکترونیکی انجام گردید، تاثیر شخصیت و ویژگی های وضعیتی تفاوت فردی شامل سن، جنس، اندازه تحصیلات، جایگاه اقتصادی بر قصد بهره گیری از خدمات بانکداری الکترونیکی مورد مطالعه قرار گرفت. که یافته های پژوهش نشان داد که ارتباط معناداری بین سن، اندازه تحصیلات، جایگاه اقتصادی و قصد بهره گیری از خدمات بانکداری الکترونیکی هست. و بین جنس افراد و بانکداری الکترونیکی ارتباط ی معناداری وجود ندارد.(سید جوادین و یزدانی، 1384)

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات پژوهش بصورت زیر می باشد:

1- آیا مشتریان همه امور بانکی خود را از طریق الکترونیکی انجام می دهند؟

2- آیا اعتماد به سیستم بانکی الکترونیکی تلفن همراه در جذب مشتری موثر می باشد؟

3- آیا مشتریانی که از خدمات بانکداری تلفن همراه بهره گیری می کنند، نسبت به امنیت آن اطمینان دارند؟

4- آیا صحت انجام خدمات بانکی الکترونیکی تلفن همراه در جلب مشتری موثر می باشد؟

5- آیا بین رضامندی مشتریان بانکی و ارائه خدمات بانکی الکترونیکی تلفن همراه ارتباط هست؟

6- آیا بین اطلاع رسانی خدمات الکترونیکی تلفن همراه و جذب مشتری از این طریق ارتباط هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط کاربرد خدمات الکترونیکی تلفن همراه باجذب مشتری با فرمت ورد