عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی عوامل مؤثر بر ملی گرایی مصرفی از دیدگاه مصرف کنندگان

قسمتی از متن پایان نامه :

– الگوی پردازش اطلاعات مصرف کنندگان ملی گرا

در تحقیقات بازاریابی، درمورد اینکه مصرف کنندگان چگونه در مورد خرید کالا تصمیم گیری نمایند، دو دیدگاه هست: یکی الگوی منطقی پردازش اطلاعات[1] (بت من، 1978 ) می باشد که اظهار می دارد مصرف کنندگان کالای مورد نیاز خود را طی یک فرایند عقلایی و تحت تأثیر مولفه های شناختی مانند کیفیت، قیمت و یا اندازه دسترسی انتخاب می نمایند. دیدگاه دیگر الگوی عاطفی پردازش اطلاعات[2] می باشد که اظهار می دارد که انتخاب مصرف کنندگان تحت تأثیر عوامل عاطفی نیز قرار دارد.

از جنبه ملی گرایی مصرفی، عوامل شناختی می تواند شامل کیفیت ادراک محصولات داخلی و خارجی (وجهه کشور)، اندازه مفید بودن کالا، اندازه دسترسی به کالاهای داخلی و نیز خدمات پس از فروش و موجود بودن قطعات یدکی محصولات داخلی باشد که سبب ترجیح محصولات داخلی پیش روی محصولات مشابه خارجی می گردد. اما عوامل عاطفی مانند حس ملی گرایی به وطن و یا مخالفت با محصولات خارجی می باشد. مصرف کنندگان ملی گرا در مقایسه با مصرف کنندگانی که فاقد احساسات ملی گرایانه می باشند، با احتمال بیشتری به خرید محصولات داخلی روی خواهند آورد. این حس ملی گرایانه می تواند عوامل شناختی را نیز تحت تأثیر خود قرار دهد. به بیانی دیگر:

مصرف کنندگان وطن پرست ممکن می باشد محصولات داخلی را از لحاظ جنبه های شناختی مطلوبتر از محصولات خارجی ارزیابی نمایند.

زاجنوک و مارکوس ( 1982 ) اظهار نمودند که ترجیحات مصرف کنندگان ممکن می باشد شامل مولفه های شناختی و عاطفی در ترکیب های مختلف باشد. در مواردی ممکن می باشد مولفه شناختی اثر غالب را داشته باشد و در مواردی نیز عوامل شناختی و عاطفی ممکن می باشد با یکدیگر در تعامل باشند و در مورد دیگر ممکن می باشد عوامل عاطفی غالب باشند.

در مطالعه مصرف کنندگان لهستانی، سافلن و ریتنِبورگ ( 2001 ) دریافتند که مصرف کنندگان با گرایش بالای ملی گرایی تمایل دارند اطلاعات مربوط به نام تجاری خارجی را در یک الگوی از بالا به پایین پردازش نمایند، در حالی که افراد گرایش پایین ملی گرایی مصرفی اینگونه اطلاعات را در یک جریان از پایین به بالا مورد پردازش قرار می دهند. تفاوت این دو شیوه پردازش اطلاعات در شکل 2-2 نشان داده شده می باشد.

[1] – Rational Information Processing Paradigm

[2] – Affective Information Processing Paradigm

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  • هدف اصلی

شناسایی ارتباط بین عوامل اجتماعی روانشناختی و ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

  • اهداف فرعی

شناسایی تاثیر وطن پرستی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شناسایی تاثیر پذیرش فرهنگی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیر جهان گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیر تجمل گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیرتهدید ادراک شده اقتصادی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

1-5- سئوال های پژوهش

  • سئوال اصلی پژوهش

عوامل اجتماعی روانشناختی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

  • سئوال های فرعی پژوهش

وطن پرستی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

پذیرش فرهنگی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

جهان گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

تجمل گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

تهدید ادراک شده اقتصادی و ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناسایی عوامل مؤثر بر ملی گرایی مصرفی از دیدگاه مصرف کنندگان  با فرمت ورد