عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی عوامل مؤثر بر ملی گرایی مصرفی از دیدگاه مصرف کنندگان

قسمتی از متن پایان نامه :

قلمرو پژوهش

1-9-1 –  قلمرو موضوعی

آن چیز که که در این پژوهش به عنوان محور اصلی مطرح می باشد، شناسایی عوامل اجتماعی روانشناختی مؤثر بر ملی گرایی مصرفی از دیدگاه مصرف کنندگان می باشد . بر این اساس ، مباحث مربوط به ملی گرایی مصرفی و عوامل اجتماعی روانشناختی موثر آن شامل وطن پرستی ، پذیرش فرهنگی ، جهان گرایی ،تجمل گرایی ،تهدید ادراک شده اقتصادی، قلمرو موضوعی این پژوهش را تشکیل می دهند.

1-9-2 –  قلمرو مکانی

قلمرو مکانی این پژوهش، مصرف کنندگان خودرو در استان قم می باشد.

1-9-3 -قلمرو زمانی

قلمرو زمانی بین بهمن1391 تا  شهریور 1392 می باشد.

1-10- تعریف واژگان کلیدی پژوهش

ملی گرایی مصرفی : اندازه اعتفاد مصرف کنندگان یک کشور به مصرف کالاهای ساخت آن کشور و ترجیح کالاهای داخلی بر کالاهای تولید شده توسط سایر کشورها می باشد.

پذیرش فرهنگی : به آگاهی، درک و علاقه برای پذیرش سایر فرهنگ ها تصریح دارد و به اندازه باز بودن فرهنگ ، تمایل به تعامل با مردم سایر کشورها و فرهنگ ها، آشنایی با آداب و رسوم آنها و نیز تجربه کردن غذا، لباس و کالاهای ساخت آنها بستگی دارد.

تهدید اقتصادی ادارک شده : تهدید اقتصادی بر تهدید ادرک شده ای که کارگران صنایع داخلی در معرض آن هستند، دلالت دارد . این تهدید شامل نگرانی کاهش درآمد، از دست دادن شغل خود و یا نزدیکان و سایر هموطنان در اثر واردات و خرید محصولات خارجی می باشد.

تجمل گرایی مصرفی : به تمایل مصرف کنندگان جهت ابراز توانایی خود در خرید کالاهای لوکس و گران قیمت تصریح دارد تا بدین وسیله دیگران را با توانایشان برای پرداخت قیمت های بالا بخصوص برای محصولات پرستیژی تحت تاثیر قرار بدهند.

جهانگرایی( جهان اندیشی ): برخورداری از توجه جهانی به مسایل انسانی ، اهمیت دادن به کل جامعه بشری بجای تأکید بر ملیتی خاص ، علاقه به تفاهم جهانی و همدلی با سایر جوامع می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  • هدف اصلی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شناسایی ارتباط بین عوامل اجتماعی روانشناختی و ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

  • اهداف فرعی

شناسایی تاثیر وطن پرستی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیر پذیرش فرهنگی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیر جهان گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیر تجمل گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیرتهدید ادراک شده اقتصادی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

1-5- سئوال های پژوهش

  • سئوال اصلی پژوهش

عوامل اجتماعی روانشناختی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

  • سئوال های فرعی پژوهش

وطن پرستی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

پذیرش فرهنگی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

جهان گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

تجمل گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

تهدید ادراک شده اقتصادی و ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناسایی عوامل مؤثر بر ملی گرایی مصرفی از دیدگاه مصرف کنندگان  با فرمت ورد