عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی عوامل مؤثر بر ملی گرایی مصرفی از دیدگاه مصرف کنندگان

قسمتی از متن پایان نامه :

اقتصادی

مطالعات متعددی بر ضرورت در نظر داشتن محیط اقتصادی بعنوان یک عامل تأثیرگذار بر ملی گرایی مصرفی تأکید داشته اند. روزنبلات ( 1964 ) اظهار نمود که سرمایه داری با ملی گرایی ارتباط منفی خواهد داشت. اسچو ( 1994 ) ساختاری را ارائه نمود که ارتباط مراحل مختلف توسعه اقتصادی با اندازه ترجیح کالاهای خارجی توسط مصرف کنندگان را دنبال می نمود. طبق این ساختار، در طی مراحل اولیه گذار از اقتصاد دولتی تحت کنترل، به یک اقتصاد باز، محصولات خارجی(بخصوص محصولات غربی) بدلیل کیفیت خوب، بدیع بودن، وجهه (پرستیژ) و از طرفی حس کنجکاوی مصرف کننندگان ترجیح داده می شوند. هر چند با حرکت اقتصاد بسوی مراحل میانی گذار، انگیزه های ملی گرایانه عیان می گردد، اما هنگامی که حالت پیشرفتهای اقتصادی بازار، با ویژگی حضور فرایند شرکتهای چند ملیتی، شکل می گیرد، رفتارهای خرید ملی گرایانه مجدداً رو به افول می گذارد، گود و هودلِستون ( 1995 ) برای ساختار مزبور، در کشورهای روسیه و لهستان به شواهد تجربی دست یافتند. دورواسولا و دیگران ( 1997 ) نیز نتیجه گرفتند، امتیازات پایین CET برای مصرف کنندگان روسی، ناشی از تحت تأثیر بودن همزمان کشش بسوی محصولات خارجی و تیرگی اقتصادی داخلی بوده می باشد.

کلِین و اِتنسون ( 1999 ) به یک ارتباط منفی بین اعتقاد به پیشرفت ملی و ملی گرایی مصرفی درآمریکا پی بردند. آنها همچنین دریافتند که اعتقاد افراد به بهبود جایگاه مالی خود (نسبت به سال قبل از انجام پژوهش)، منجر به کاهش ملی گرایی مصرفی شده می باشد .

 

2-3-2- محیط سیاسی

به اعتقاد روزِنبلات ( 1964 )، تبلیغات سیاسی یکی از عوامل تأثیرگذار بر سطح ملی گرایی مصرفی می باشد. او اظهار نمود که رهبران سیاسی می توانند با بزرگ جلوه دادن تهدیدات اعمال شده ازخارج گروه، ملی گرایی را تقویت نمایند. اما اینکه تا چه حد، چنین تأثیرگذار می باشد، جای سؤال می باشد. در این زمینه مفید می باشد تا تأثیر تعدیل کننده« آزادی سیاسی »یا « دموکراسی » در ارتباط بین تبلیغات سیاسی و ملی گرایی مصرفی، مدنظر قرار گیرد. بعبارت دیگر مطالعه گردد که مصرف کنندگان کشورهای دموکراتیک بیشتر تحت تأثیر تبلیغات سیاسی قرارخواهند گرفت و یا افرادی که در کشورهایی با نظام استبدادی زندگی می کنند.

علی رغم تبلیغات دولت، تاریخ سیاسی کشورها نیز تعیین کننده سطح ملی گرایی مصرفی می باشد. گود و هادلِستون ( 1995 ) سطح بالاتر ملی گرایی مصرفی در لهستان نسبت به روسیه را با این استدلال تبیین دادند: کشورهایی که تاریخ آنها قرار گرفتن در معرض تجاوز و تعدی را تجربه نموده می باشد (مانند لهستان)، در مقایسه با جوامعی که تاریخ آنها سرشار از پیروزمندی و غلبه بوده می باشد (مانند روسیه)، از گرایش ملی گرایی مصرفی قوی تری برخوردارند. هرچند ممکن می باشد سطوح ترجیح محصولات داخلی در میان کشورهای هر دو گروه نیز متفاوت باشد. پس تأثیر دو عامل تبلیغات سیاسی و تاریخ سیاسی موضوعاتی هستند که نیازمند مطالعه بیشتر می باشند و در این زمینه اثر متغیرهای دیگری مانند اندازه و قدرت ادراک شده گروههای بیرونی ، کوتاه شدن فاصله قدرت با آنها و اندازه دخالت رهبران و گروه های سیاسی نیز بایستی مورد مطالعه قرار گیرد (رونبلات،1964).

احزاب سیاسی و گروههای سیاسی ذینفع دارای قدرت، ممکن می باشد باعث شوند دیدگاه یک کشور در مورد تجارت، مصرف و مقولات مرتبط با آن تغییر کند برای مثال حزب کارگر درانگلستان، به گونه سنتی در مقایسه با حزب محافظه کار محدودیت های بیشتری در تجارب خارجی اعمال می کند. زمانی که حزب کارگر در رأس قدرت می باشد واردات کالاهای خارجی را محدودمی کند، در حالی که حزب محافظه کار در زمان قدرت خود، آزادی تجارت خارجی را تشویق می کند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  • هدف اصلی

شناسایی ارتباط بین عوامل اجتماعی روانشناختی و ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • اهداف فرعی

شناسایی تاثیر وطن پرستی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیر پذیرش فرهنگی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیر جهان گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیر تجمل گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیرتهدید ادراک شده اقتصادی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

1-5- سئوال های پژوهش

  • سئوال اصلی پژوهش

عوامل اجتماعی روانشناختی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

  • سئوال های فرعی پژوهش

وطن پرستی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

پذیرش فرهنگی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

جهان گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

تجمل گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

تهدید ادراک شده اقتصادی و ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناسایی عوامل مؤثر بر ملی گرایی مصرفی از دیدگاه مصرف کنندگان  با فرمت ورد