توسعه گردشگری شهر میبد با تاکید بر آثار تاریخی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

جامعه آماری ،نمونه  و حجم نمونه :

1-5-1- جامعه آماری :

جامعه آماری پژوهش را گردشگران ،شهروندان تشکیل میدهند و نحوه جمع آوری اطلاعات از گردشگران بصورت تصادفی و در محل جاذبه های گردشگری و از شهروندان در سطح محلات استخراج شده می باشد .

1-5-2- جامعه نمونه :

1-5-3-حجم نمونه :

طبق جمعیت محدوده مورد مطالعه که79965نفری با در نظر داشتن روش ” کوچران ”  611نفر بعنوان نمونه انتخاب گردید.

1-6- شاخص ها و متغیر های پژوهش :

1-6-1- شاخص های پژوهش :

مهمترین شاخص بهره گیری شده در این پایان نامه از آزمون خی دو میباشد .

1-6-2- متغیر های پژوهش :

متغیر مستقل این پژوهش شامل آثار تاریخی و مذهبی و متغیر وابسته توسعه گردشگری میباشد.

1-7- تعریف واژه ها و مفاهیم :

1-7-1- گردشگری :

گردشگری به مجموعه مسافرتهایی گفته می گردد که بین مبداء و مقصدی با انگیزه های استراحتی ، تفریحی ، تفرجی ، ورزشی ، دیداری ، تجاری ، فرهنگی و یا گذران اوقات فراغت انجام می گیرد و در آن شخص گردشگر در مقصد اشتغال و اقامت دایم ندارد . بطور کلی مسافرتی که با انگیزه های فوق انجام می گیرد و حداقل یک شب اقامت در مقصد را به دنبال داشته باشد ، سفر توریستی یا گردشگری نامیده می گردد . این تعریف یک تعریف قراردادی می باشد و تاکنون چندین مسابقه برای ارائه یک تعریف جامع و کامل از گردشگری بی نتیجه مانده می باشد . ( رهنما ،1381 ، 7 )

در مارس 1993 ، کمیسیون آمار ملل متحد، تعریف ارائه شده از جهانگردی توسط سازمان جهانی جهانگردی را پذیرفت . بر اساس این تعریف ، جهانگردی عبارت می باشد از : « مجموعه فعالیت های افرادی که به مکانهایی خارج از محل زندگی و کار خود به قصد تفریح و استراحت و انجام امور دیگر مسافرت می کنند و بیش از یک سال متوالی در آن مکان ها نمی مانند . » ( راجر داس ویل ،1384 ،19)

  شاخص های تعریف گردشگری:

برای تعریف گردشگری از ضوابط و شاخص های متعددی بهره گیری می گردد که بر اساس آن می توان انواع گردشگری را تعریف و طبقه بندی نمود :

 شاخص زمان : که فعالیت های گردشگری را به اشکال کوتاه مدت ( کمتر از یک روز ) ، میان مدت   ( 1 تا 3 روز ) و دراز مدت ( بیش از 3 روز ) از یکدیگر تفکیک می کند .

شاخص مکان : که گردشگری را به صورت فعالیت هایی در حوزه های نزدیک ، میانی و خارج یا دور تقسیم بندی می نماید .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-3-1-1- آیا عوامل محیط طبیعی در توسعه گردشگری شهر میبد موثرند؟

1-3-1-2- آیا عوامل زیر ساخت های فرهنگی- اجتماعی در توسعه گردشگری شهر میبد موثرند؟

1-3-1-3- آیا عوامل زیر ساخت های حمل و نقل وتاسیسات اقامتی و توریستی  در توسعه گردشگری شهر میبد موثرند؟

1-3-1-4- آیا آموزش و تبلیغات  در توسعه گردشگری شهر میبد موثرند؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه