عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی عوامل مؤثر بر ملی گرایی مصرفی از دیدگاه مصرف کنندگان

قسمتی از متن پایان نامه :

ارتباط اثر کشور مبدأ و ملی گرایی مصرفی

« ملی گرایی مصرفی » اغلب با« اثر کشور مبدأ » اشتباه گرفته می گردد، گر چه این دو موضوع مستقل و مجزا از یکدیگر می باشند. هرچ ( 1992 ) تفاوت این دو مفهوم را در یک مثال ساده تبیین داده می باشد: یک مصرف کننده آمریکایی در عین حال که ممکن می باشد تحت تأثیر « اثر وجهه کشور مبدأ» سوی شراب « فرانسوی » بخاطر ویژگی های مطلوب آن، قرار گرفته و تمایل در جهت به بخاطر ویژگی های مطلوب آن، قرار گرفته و تمایل در جهت به  ،« ملی گرایی مصرفی» ممکن می باشد از خرید آن اجتناب نماید. پس ملی گرایی مصرفی، بیشتر یک «تمایل عمومی » [1]در اجتناب از خرید محصولات خارجی می باشد، در حالیکه« اثر کشور مبدأ » یک وجهه خاص می باشد . COO دلالت بر جنبه های شناختی و عاطفی[2] تصمیم گیری مصرف کننده دارد، در حالیکه ملی گرایی مصرفی نماد جنبه های عاطفی و هنجاری رفتار خریداری باشد. مصرف کنندگان هنگامی که اطلاعات زیادی در جهت ارزیابی محصول در اختیار نداشته باشند، تمایل به بهره گیری از الگوی COO دارند. مصرف کنندگان ممکن می باشد از طریق واکنش های هنجاری کلی که احتمالاً نسبت به کشورهای خاص دارند، نیز تحت تأثیر قرار گیرند (اولسن و دیگران، 1993 ،21). بعبارت دیگر ملی گرایی مصرفی نه تنها از طریق »واکنش های عاطفی[3] » مصرف کننده نسبت به کشور خود، بلکه از طریق» فشارهای هنجاری[4]» که برای خرید محصولات داخلی در معرض آن می باشد نیز تحت تأثیر قرار می گیرد. این بعد هنجاری یک جنبه منحصر بفرد ملی گرایی مصرفی می باشد. اثر کشور مبدأ و ملی گرایی مصرفی بطور بنیادی با شکل گیری توجه مصرف کنندگان و ارتباط علی رفتار خرید مرتبط هستند. هنگام بحث و ارزیابی اثر کشور مبدأ و ملی گرایی مصرفی و تأثیرات آنها روی توجه مصرف کننده، نباید ملی گرایی مصرفی تنها با تأکید بر کیفیت محصول و یا اعتقادات مصرف کننده تشریح گردد، بلکه در نظر داشتن جنبه های عاطفی[5] ، هنجاری[6] ، و شناختی[7]  نیز ضروری می باشد پس آگاهی کشورهای کمتر توسعه یافته از اندازه اثر کشور مبدأ و یا ملی گرایی مصرفی در بین مصرف کنندگان خود امری ضروری بشمار می آید. هنگامی که نتیجه مشترک این دو مفهوم را در نظر می گیریم، احتمالات زیادی مطرح می گردد. در مورد مصرف کنندگان کشورهای بیشتر توسعه یافته، بنظر می رسد برایند اثر کشور مبدأ و ملی گرایی مصرفی، آنها را به سمت کالا های داخلی سوق دهد. اما برای کشورهای کمتر توسعه یافته عامل اثر کشور مبدأ و ملی گرایی مصرفی در دو جهت مقابل اقدام می نماید، بطوریکه اثر کشور مبدأ باعث ترجیح محصولات خارجی از کشورهای بیشتر توسعه یافته می گردد، اما اثر ملی گرایی مصرفی در جهت عکس اقدام نموده و باعث ترجیح کالا های ساخت داخل می گردد. پس این دو عامل اثرات متفاوتی در برداشته و پیش بینی ترجیحات مصرف کننده پیچیده تر می گردد. این دو عامل می تواند به عنوان ابزارهای مهمی جهت موضع یابی محصول و یا خدمت توسط تولید کنندگان بکار گرفته گردد. پس دولت های کشورهای کمتر توسعه یافته نیاز به آگاهی از هر دو عامل ملی گرای مصرفی و اثرکشورهای سازنده مختلف جهت تعیین اثربخشی تبلیغ و تشویق مصرف کالاهای داخلی هستند.آگاهی از اثر کشور مبدأ و یا وجهه کشور، در عملیات ترفیع جهت خرید محصولات داخلی نیز مهم می باشد .

[1] – General Tendency

[2] – Cognitive and Affective

[3] – Affective Responses

[4] – Normative pressures

[5] – Affective

[6] – Normative

[7] – Cognitive

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  • هدف اصلی

شناسایی ارتباط بین عوامل اجتماعی روانشناختی و ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

  • اهداف فرعی

شناسایی تاثیر وطن پرستی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیر پذیرش فرهنگی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیر جهان گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیر تجمل گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیرتهدید ادراک شده اقتصادی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

1-5- سئوال های پژوهش

  • سئوال اصلی پژوهش

عوامل اجتماعی روانشناختی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

  • سئوال های فرعی پژوهش

وطن پرستی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

پذیرش فرهنگی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

جهان گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

تجمل گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

تهدید ادراک شده اقتصادی و ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناسایی عوامل مؤثر بر ملی گرایی مصرفی از دیدگاه مصرف کنندگان  با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید