عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری

قسمتی از متن پایان نامه :

1  مقدمه:

موسس فقه جعفری ، حضرت امام صادق ( ع ) می فرمایند : اگر امروزتان مانند دیروز می باشد مغبون هستید و اگر بد تر از دیروز باشد ملعون هستید .

خطر کردن و به کار های بزرگ دست زدن ، کسب پیروزیهای شکوهمند و حتی چشیدن طعم تلخ شکست ، از  هم قطار شدن با آدمهای میان  مایه که نه طعم پیروزی رامی چشند و نه تلخی شکست را بهتر می باشد زیرا این آدمها به قدری دست به عصا راه می طریقه که نه شکست را می شناسد و نه پیروزی را ( ئتودور روزولت) (کالینز و پوراس ، ص 131 : 1380).

شکل مهمی از سرمایه اجتماعی توان دستیابی به اطلاعات می باشد  که با روابط اجتماعی پیوند ذاتی و لازم و ملزوم دارد . اهمیت اطلاعات از این نظر می باشد که مبنایی برای اقدام فراهم می آورد . ما اخذ اطلاعات هزینه بر می باشد . در یک مقیاس «حداقلی » دستیابی به اطلاعات مستلزم دقت می باشد که بسیار کمیاب می باشد ( پاتنام و دیگران  ، ص 61 : 1384).

ابزار دوران صنعتی به کمک ماهیچه آمدند وابزار دوران فراصنعتی مغز ها را یاری می رسانند آن دسته از سازمانها که ابزار دوران فرا صنعتی  دیجیتالی را به خوبی در سازمانهای خود بکار گرفته اند از سرمایه های هوش خود حداکثر بهره را می گیرند و همینان پیشتازان و رهبران بازار در سالهای آینده اند ( گیتس ، ص 1 : 1382 )

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی:

مطالعه تاثیر سیستم اتوماسیون بر بهبود تصمیم گیری مدیران حوزه ستادی استانداری

2- اهداف فرعی

1- شناسایی یک سیستم اتوماسیون  مناسب جهت اطلاع رسانی به مدیران شرکت .

2- مطالعه و تجزیه و تحلیل آثار و نتایج حاصل از سیستم اتوماسیون در استانداری و حوزه ستادی آن .

3- مطالعه و شناسائی عوامل موثر در موفقیت سیستم اتوماسیون از نظر تامین اطلاعات مناسب نظیر صحیح بودن و دقت و به هنگام بودن و اقتصادی بودن .

4- ارایه راهکار برای بهبود عملکرد سیستم اتوماسیون جهت بهره برداری .

روش کار :

الف. نوع روش پژوهش :

پژوهش حاضر نوع تاثیر سیستم اتوماسیون را بر چهار متغیر متفاوت مورد مطالعه قرار می دهد متغیر مزبور عبارتند از : صحت تصمیم گیری مدیران ، دقت در تصمیم گیری مدیران، بهنگام بودن ، اقتصادی بودن تصمیم گیری مدیران و متغیر مستقل در پژوهش حاضر سیستم اتوماسیون می باشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری  با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید