عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط کاربرد خدمات الکترونیکی تلفن همراه باجذب مشتری

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

 

 

 عنوان                                                                                                                        شماره صفحه

                                                                                           

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1                 

فصل اول : کلیات

 

1-1مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………3

1-2.اظهار مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………….5

1-3.اهمیت و ضرورت پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………..8

1-4متغیر های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………10

1-5 پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………11

1-5-1 تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………………………………………..11

1-5-2 تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………………………………………….13

1-6 فرضیات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………15

1-7  اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………..16

1-7-1  هدف کلی………………………………………………………………………………………………………………………16

1-7-2  اهداف فرعی   ……………………………………………………………………………………………………………….16

1-8 روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………….17

1-9 جامعه ماری…………………………………………………………………………………………………………………………………….17

1-10 تعین حجم نمونه و روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………….17

1-11 ابزار گرد آوری داده ها…………………………………………………………………………………………………………………19

 

 

 

ک

 

 

فصل دوم:   ادبیات پژوهش

 

 

2-1.بانکداری الکترونیک……………………………………………………………………………………………………………………..22

2-1-1 انواع بانکداری لکترونیک…………………………………………………………………………………………………22

2-12-خدمات بانکداری الکترونیک…………………………………………………………………………………………..25

2-3-1 شاخه های بانکداری الکترونیک……………………………………………………………………………………26

2-4-1.کانالهای بانکداری الکترونیک…………………………………………………………………………………………28

2-1-5مزایای بانکداری الکترونیک…………………………………………………………………………………………….29

2-6-1 چالشهای بانکداری الکترونیک……………………………………………………………………………………..32

2- 7-1  زیرساختها و بسترهای مورد نیاز برای توسعه بانکداری  الکترونیکی………………………..36

2-8-1  بانکداری الکترونیکی در جهان …………………………………………………………………………………..38

2-9-1  بانکداری الکترونیکی در ایران …………………………………………………………………………………….42

2-2  موبایل بانک……………………………………………………………………………………………………………………………..45

21-2- روشهای پیاده سازی بانکداری تلفن همراه…………………………………………………………………..48

22-2-    خدمات ارائه شده در بانکداری تلفن همراه …………………………………………………………………..48

2-3 پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….51

2-4 عوامل موثر بر اطمینان پذیری مشتریان به همراه بانک………………………………………………………….56

2-5  مطالعه وضعیت بانکداری موبایل در ایران………………………………………………………………………………..63

21-5- موانع توسعه بانکداری موبایل………………………………………………………………………………………..63

2-2-5 اهمیت بکارگیری بانکداری همراه در ایران………………………………………………………………….64

2-6 بازایابی در شبکه بانکی و مزیت رقابتی……………………………………………………………………………………..67

 

 

 

 

 

 

ل

 

 

 

 

 

2-1-6 بازاریابی در شبکه بانکی………………………………………………………………………………………………..67

2-1-6 افزایش خدمات بانکداری الکترونیک…………………………………………………………………………….69

 

 

فصل سوم: روش پژوهش

 

3-1 .روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………..78

3-2.  جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………….78

3-3. نمونه آماری .حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………………..79

3-4. ابزار جمع آوری داده های پژوهش………………………………………………………………………………………..80

3-5. متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………81

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-6. پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………………83

3-7. پایایی و روایی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..83

 

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل آماری

4-1. تجزیه و تحلیل فرضیه اول………………………………………………………………………………………………….87

4-2. تجزیه و تحلیل فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………….90

4-3. تجزیه و تحلیل فرضیه سوم………………………………………………………………………………………………..93

4-4. تجزیه و تحلیل فرضیه چهارم…………………………………………………………………………………………….96

4-5. تجزیه و تحلیل فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………………..99

4-6. تجزیه و تحلیل فرضیه ششم…………………………………………………………………………………………….102

 

 

 

 

م

 

 

فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………106

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………..108

منابع ومآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………108

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………….109

ضمائم ……………………………………………………………………………………………………………….113

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………116

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات پژوهش بصورت زیر می باشد:

1- آیا مشتریان همه امور بانکی خود را از طریق الکترونیکی انجام می دهند؟

2- آیا اعتماد به سیستم بانکی الکترونیکی تلفن همراه در جذب مشتری موثر می باشد؟

3- آیا مشتریانی که از خدمات بانکداری تلفن همراه بهره گیری می کنند، نسبت به امنیت آن اطمینان دارند؟

4- آیا صحت انجام خدمات بانکی الکترونیکی تلفن همراه در جلب مشتری موثر می باشد؟

5- آیا بین رضامندی مشتریان بانکی و ارائه خدمات بانکی الکترونیکی تلفن همراه ارتباط هست؟

6- آیا بین اطلاع رسانی خدمات الکترونیکی تلفن همراه و جذب مشتری از این طریق ارتباط هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط کاربرد خدمات الکترونیکی تلفن همراه باجذب مشتری با فرمت ورد