عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی عوامل مؤثر بر ملی گرایی مصرفی از دیدگاه مصرف کنندگان

قسمتی از متن پایان نامه :

ملی گرایی، ملی گرایی اقتصادی، ملی گرایی مصرفی و بازاریابی

به همان اندازه که مصرف کنندگان فاقد گرایش ملی گرایی مصرفی، محصولات خارجی را بر اساس ویژگی هایی مانند قیمت، کیفیت و سایر ویژگی های مطلوب ارزیابی می کنند، معیار ارزیابی مصرف کنندگان ملی گرا، اندازه ضرر و زیانی می باشد که با خرید این محصولات به اقصاد ملی آنها وارد می گردد. قابل ذکر می باشد که حتی قبل از شیمپ و شارما ( 1987 ) یک رشته از تحقیقات در جهت سنجش تمایل عمومی مصرف کنندگان به خرید محصولات خارجی انجام شده می باشد. نمونه ای از این تحقیقات، شامل مطالعات اندرسون و گانینکام( 1972 )، دورنوف و دیگران ( 1974 ) می باشد. شیمپ و شارما ( 1987 ) به تشریح بعضی از ویژگی های خاص ملی گرایی مصرفی پرداخته اند :

1- یک تمایل کلی (پیش روی توجه های خاص) می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- ناشی ار علاقه فرد به کشور خود و اثرات زیان آوری می باشد که خرید کالاهای وارداتی ممکن می باشد به خود فرد یا هموطنان وی وارد نمایند.

3- دارای یک بعد اخلاقی می باشد که خرید کالاهای وارداتی را با حس وطن پرستی مغایر دانسته و آن را نوعی بی تفاوتی نسبت به اخراج هموطنان خود از مشاغلشان می داند.

4- در برابر قیمت و سایر ویژگی های مرتبط با محصول غیرقابل انعطاف می باشد.

5- مانند سایر الگوهای رفتاری، در اوایل دوران کودکی اجتماعی می گردد. (شیمپ و شارما، 1987،288)

6- فقط مربوط به خرید کالاهای مصرفی نمی گردد، بلکه ترجیح کالاهای داخلی صنعتی را نیز دربر می گیرد.

7- در یک سیستم اجتماعی به عنوان مجموعه های از تمایلات فردی در نظر گرفته می گردد. ملی گرایی مصرف کنننده بعنوان یک جزء از ساختار پیچیده تئوریکی مرتبط با جهت گیری های شناختی ، عاطفی و تکلیفی مصرف کننده نسبت به محصولات ساخته شده در خارج مفهوم سازی می گردد. طبق اظهارات شیمپ:« مفهوم ملی گرایی مصرفی برای نشان دادن اعتقادات مصرف کنندگان به برتری محصولات کشور خودشان می باشد . گرایشی که ماورای مطالعه های دقیق اقتصادی و عملی صرف بوده و در عوض ، مبنای با شکوه تری مبتنی بر اخلاق دارد . ملی گرایی مصرفی قصد دارد این عقیده را نشان دهد که بعضی مصرف کنندگان عقیده دارند خرید کالا های ساخت خارج زیرا به اقتصاد محلی صدمه می زند، موجب کاهش اشتغال می گردد، و بطور اختصار زیرا دیدگاهشان صریح اً مخالف وطن پرستی می باشد، عملی نادرست می باشد» (شیمپ ،1984، 285).

اگر ملی گرایی کوشش می کند تا در حوزه های اجتماعی و روانشناختی تبیین دهد چرا افراد خود را با گروهشان هویت یابی می کنند ، مفهوم ملی گرایی مصرفی تبیین چرایی گرایشهای منفی بعضی مصرف کنندگان نسبت به محصولات ساخت خارج می باشد. ذکر این نکته ضروی می باشد که ملی گرایی مصرفی که به عنوان اظهار هویت ملی و به عنوان یک جنبش ریشه ای می باشد، تنها یکی از اشکال اقدام گرایی مصرف کننده[1]می باشد. در بعضی از مواقع احساسات مصرف کنندگان نسبت به مبدأ خارجی محصولات ممکن می باشد با مسائل اجتماعی دیگری گره بخورد. بعنوان مثال احساسات مصرف کنندگان نسبت به محصولات شرکت نایک[2] صرف نظر از وجهه آمریکایی بودن این شرکت، ممکن می باشد ناشی از وجهه منفی آن به عنوان شرکتی که شرایط نامناسب کاری در کارخانجات خود در سایر کشور دارد، نیز باشد.هرچ ( 1994 ) اثبات نمود که گرایشات ملی گرایانه در مقایسه با ویژگی های جمعیت شناختی و متغیرهای آمیخته بازاریابی [3]، پیش بینی کننده بهتری برای رفتار خرید محصولات وارداتی هستند، هر چندقدرت پیش بینی کنندگی ملی گرایی مصرفی از کشوری به کشور دیگر متفاوت می باشد. برای مثال، گود و هودلستون ( 1995 ) دریافتند، مردم لهستان در مقایسه با مردم روسیه اهمیت بیشتری به خریدمحصولات خارجی می دهند.

ملی گرایی مصرفی از احساسات ملی گرایانه در حوزه های فرهنگی و اجتماعی نشأت گرفته و به پیامدهای اقتصادی، سیاسی منجر می گردد. جنبش های ملی گرایی مصرفی در ساده ترین حالت بصورت تشویق هموطنان به مصرف کالاهای داخلی و در حد شدیدتر بصورت تحریم پنهان و عیان محصولات خارجی از طرف خود مصرف کنندگان (و نه در اثر سیاس تهای دولتی) و در نهایت بصورت خشونت گرایی مصرفی[4] خود را نشان می دهد. برای مثال رستورانهای مک دولاندز[5]  نمونه بارزی در این مورد هستند که پس از حمله آمریکا به عراق در سال 2003 ، شعبه های آنها در بسیاری از مناطق مورد تحریم و در بسیاری موارد هدف خشونت گرایی مصرف گرایی قرار گرفته اند. همچنین در آمریکا محصولات فرانسوی و در چین شرکت های ژاپنی مانند تویوتا و توشیبا نیز موارد مشابهی را تجربه نموده و مصرف کنندگان چینی بدلیل سوابق استعماری ژاپن در چین، محصولات این شرکت ها را طرد می نمود. نمونه دیگر تحریم محصولات اسراییلی در کشورهای عربی می باشد.

[1] – Consumer Activism

[2] – Nike

[3] -Marketing Mian

[4] – Consumer Militancy

[5] – McDonald’s

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  • هدف اصلی

شناسایی ارتباط بین عوامل اجتماعی روانشناختی و ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

  • اهداف فرعی

شناسایی تاثیر وطن پرستی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیر پذیرش فرهنگی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیر جهان گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیر تجمل گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیرتهدید ادراک شده اقتصادی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

1-5- سئوال های پژوهش

  • سئوال اصلی پژوهش

عوامل اجتماعی روانشناختی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

  • سئوال های فرعی پژوهش

وطن پرستی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

پذیرش فرهنگی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

جهان گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

تجمل گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

تهدید ادراک شده اقتصادی و ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناسایی عوامل مؤثر بر ملی گرایی مصرفی از دیدگاه مصرف کنندگان  با فرمت ورد