عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فهرست مطالب                                                                صفحه

چکیده : 1

فصل اول 3

مقدمه: 5

1- اظهار مسئله: 7

1 – 1  موضوع : 7

1 – 2  اهمیت و ضرورت پژوهش: 11

1 -3  فرضیات پژوهش: 14

1 – 4   سوالات پژوهش: 14

1 – 5  اهداف پژوهش 15

1 – 6  روش پژوهش 16

1 – 7  ابزار گردآوری داده ها (اطلاعات) 18

معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات 20

1 – 8  متغیر های پژوهش 21

1 – 9  تعریف عملیاتی واژه ها ، متغیر ها وا صطلاحات دقیق 23

فصل دوم 27

2 – 1  مقدمه: 28

2 – 2  تصمیم گیری در سازمانها 29

2 – 3  تئوری های تصمیم گیری 30

2 – 4  آغاز بکار گیری فناوری های اداری 34

2 – 5  سیستمها 39

2 – 6   روش سیستم ها و دیدگاه سیستمی 41

2 – 7  چرخه حیات سیستم 43

2 – 8   اطلاعات 44

2 – 9   اهمیت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی 46

2 – 10  سیستمهای اطلاعاتی 47

2 – 11  کاربرد مدیریت 52

2 – 12  افزایش سرعت در تصمیم گیری 53

2 – 13   تمرکز یا عدم تمرکز بیشتر 55

2 – 14   سیستم  های اطلاعاتی و رایانه ها 57

2 – 15   تحلیل گر سیستم ها 60

2 – 16  مدیران پایگاه داده ( DBAS ) 60

2 – 17  متخصصان شبکه 62

2 – 18  مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی 69

2 – 19  سیستم گزارشات مدیریت 86

2 – 20  تأثیر فناوری اطلاعات در سازمان 89

2 – 21   ابعاد و جنبه های گوناگون فناوری اطلاعات 90

2 – 22   طبقه بندی سیستمهای ا طلاعاتی بر اساس نوع حمایتها 91

2 – 23   اتوماسیون اداری 92

2 – 24   مزایا و معایب اتوماسیون اداری 93

2 – 25   ارگونومی در مکانیزاسسیون اداری 95

2 – 26  بکار گیری تکنولوژی در اتوماسیون اداری 96

2 – 27  مجموعه نرم ا فزارهای اتوماسیون 98

2 – 28  دستیابی به تعریفی بنیادین ؛ اتوماسیون چیست ؟ 99

2 – 29   سیستمهای اطلاعاتی اتوماسیون اداری 102

2 – 30  جدول انواع کاربرد های سیستم اتوماسیون اداری 109

2 – 31   نکات برجسته درمورد اتوماسیون 1 و بهسازی روشهای کار 111

2 – 32   اتوماسیون و تصمیمات مدیریت 112

2 – 33  ضرورت تفکر برای آینده 113

2 – 34   بهبود کار و اتوماسیون 114

2 – 35   تحقق دولت الکترونیک در ایران 117

2 – 36   اتوماسیون  فعالیتهای اختصاصی 117

2 – 37   اتوماسیون فعالیتهای عمومی 119

2 – 38   نقد و مطالعه تحقیقات انجام شده 120

فصل سوم 129

3 – 1  مقدمه 131

3 – 2  روش پژوهش 132

3 – 3  جامعه آماری و حجم نمونه مورد پژوهش 134

3 – 4  نمونه و نمونه گیری 134

3 – 5  معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات 135

فصل چهارم 141

4 – 1  مقدمه 142

4 – 2  داده 143

4 – 3   اطلاعات 143

4 – 4  سیستم های پردازش 145

4 – 5  تجزیه و تحلیل داده ها 146

4 – 6  جامعه آماری پژوهش 146

4 – 7  تجزیه و تحلیل آماری : 147

فصل پنجم 161

5 – 1  مقدمه 163

5 – 2  نتایج پژوهش : 164

5 – 3  محدودیتها 167

منابع فارسی: 169

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی:

مطالعه تاثیر سیستم اتوماسیون بر بهبود تصمیم گیری مدیران حوزه ستادی استانداری

2- اهداف فرعی

1- شناسایی یک سیستم اتوماسیون  مناسب جهت اطلاع رسانی به مدیران شرکت .

2- مطالعه و تجزیه و تحلیل آثار و نتایج حاصل از سیستم اتوماسیون در استانداری و حوزه ستادی آن .

3- مطالعه و شناسائی عوامل موثر در موفقیت سیستم اتوماسیون از نظر تامین اطلاعات مناسب نظیر صحیح بودن و دقت و به هنگام بودن و اقتصادی بودن .

4- ارایه راهکار برای بهبود عملکرد سیستم اتوماسیون جهت بهره برداری .

روش کار :

الف. نوع روش پژوهش :

پژوهش حاضر نوع تاثیر سیستم اتوماسیون را بر چهار متغیر متفاوت مورد مطالعه قرار می دهد متغیر مزبور عبارتند از : صحت تصمیم گیری مدیران ، دقت در تصمیم گیری مدیران، بهنگام بودن ، اقتصادی بودن تصمیم گیری مدیران و متغیر مستقل در پژوهش حاضر سیستم اتوماسیون می باشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری  با فرمت ورد