پایان نامه ارشد

توسعه گردشگری شهر میبد با تاکید بر آثار تاریخی-دانلود پایان نامه ارشد

 توسعه گردشگری شهر میبد با تاکید بر آثار تاریخی قسمتی از متن پایان نامه :   جامعه آماری ،نمونه  و حجم نمونه : 1-5-1- جامعه آماری : جامعه آماری پژوهش را گردشگران ،شهروندان تشکیل میدهند Read more…

By 92, ago