تشكر و قدرداني
برخود لازم مي دانم از زحمات و كمك هاي ارزشمند اساتيد محترم جناب آقاي دكتر بلوريان تهراني، استاد محترم راهنما، جناب آقاي دكتر مهدوي، استاد محترم مشاور، كه با صبر و راهنمايي هاي هميشگي خود مسير انجام اين تحقيق را براي بنده هموار ساختند، تشكر و قدرداني كنم.

چکيده:
در سال‌هاي اخير، اهميت تجربه‌ي خريد لذت‌بخش در محيط فروشگاه براي مشتريان نيز افزايش يافته است. در اين مطالعه فناوري‌هايي را که رفتار خريد مشتريان در داخل از فروشگاه را تغيير مي‌دهند بررسي کرديم و به اين نتيجه رسيديم که اين تاثيرات چند جنبه‌ي کلي دارند. (?) ظاهر فروشگاه و نقطه‌ي پايان فروش را دستخوش تغيير قرار مي‌دهند. (?) از طريق کمک و المان‌هاي جذاب مشتريان بيشتري را جذب کرده و در نتيجه روند خريد را بهبود مي‌بخشند. (?) رفتار خريد مشتريان را تحت تاثير قرار مي‌دهند. پس از بررسي فناوري‌هاي روز دنيا به اين مسئله برخورد کرديم که براي پياده‌سازي فناوري در هر سازمان يا فروشگاهي کارمندان سازمان/فروشگاه بايد اجراي آن فناوري را قبول کنند. درادامه به بررسي ِ فناوري RFID ‌پرداختيم. با توجه به اشاعه‌ي اين فناوري در محصولات، نياز به بررسي پذيرش آن توسط کارمندان احساس مي‌شود. به منظور پاسخگويي به اين سوال که کدام ويژگي شخصيتي کارمندان در پذيرش RFID موثر است، يک بازديد از کارکنان فروشگاه‌هايي که RFID را اجرا کرده اند انجام شد. از اين رو اين مقاله‌ي حاضر با استفاده از مدل پذيرش فناوري (TAM) به بررسي تاثير? متغير خارجي (ارتباط شغلي، قابليت شرح نتايج، فرهنگ، نگراني در استفاده از فناوري، تجربه و جنسيت) بر درک سهولت و سودمندي استفاده از RFID پرداخته است. بدين منظور پرسش‌نامه‌ي تهيه شده در ميان اعضاي جامعه‌ي آماري خرده‌فروشي‌هاي تهران توزيع شده و داده‌هاي جمع‌آوري شده با استفاده از روش رگرسيون خطي ِ چند متغيره مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. نتايج به دست آمده حاکي از اهميت بالاي فرهنگ درک شده در سطح جامعه، ميزان ارتباط شغلي با فناوري و قابليت شرح نتايج ِ استفاده از اين فناوري را دارد. اين تحقيق مي‌تواند به مديران، سازمان‌ها و شرکت‌هاي ارائه دهنده‌ي خدمات RFID کمک شاياني نمايد و توسعه‌ي اين فناوري را در کشور تسهيل نمايند.
کليد واژه‌ها:
خرده فروشي، مدل پذيرش فناوري، ، تکنولوژي نوين (پيشرفته)، فناوري شناسائي با استفاده از امواج راديويي

دراين تحقيق ساختار فصل هاي موجود به شرح زير مي باشد:

فصل اول (كليات تحقيق): كه در آن به بيان مساله، اهداف، فرضيات مسئله ضرورت اجراي تحقيق و كلياتي از تحقيق پرداخته شده است.
فصل دوم ( مباني نظري و پيشينه تحقيق):‌كه در اين فصل به بررسي مباني نظري مربوط و تحقيقات انجام گرفته در حيطه مربوطه پرداخته شده است.
فصل سوم (روش تحقيق) :‌در اين فصل به شرح و بيان روش و مراحل انجام تحقيق، نحوه جمع آوري داده ها، نحوه تجزيه و تحليل داده ها و مواردي از اين قبيل پرداخته مي شود.
فصل چهارم( يافته هاي تحقيق): در اين فصل به بيان نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده ها پرداخته مي شود.
فصل پنجم( نتيجه گيري و پيشنهادات): ‌در اين فصل، به بررسي اجمالي نتايج فصل چهارم و مقايسه آنها با پيشينه تحقيق پرداخته شده و همچنين پيشنهاداتي ارائه مي شود.

در مجموع مي توان نمودار ارتباط ميان فصل ها را به صورت زير نمايش داد:

فهرست مطالب

چکيده‌ي فارسي0?
فصل اول: مقدمات و کليات0??
?-?- مقدمه0??
?-?- تعريف مسئله0??
?-?- فناوري‌هاي نوين0??
?-?-?- سيستم‌هاي هميار خريد0??
?-?-?- آينه‌ هوشمند0??
?-?-?- RFID0??
?-?- جنبه نوآوري تحقيق0??
?-?- پيشينه‌ي تحقيق0??
?-?- توجيح ضرورت انجام طرح0??
?-?- هدف از اجرا0??
?-?-?- هدف اصلي 0??
?-?-?- اهداف فرعي0??
?-?- فرضيات مساله0??
فصل دوم : ادبيات و پيشينه‌ تحقيق0??
?-?- وضعيت RFID در گذشته وحال 0??
?-?- RFID چگونه کار مي‌کند؟0??
?-?- RFID، فناوري و روش هاي دسته بندي کردن RFID 0??
?-?- استاندرهاي شناسه‌گذاري RFID 0??
?-?- مزاياي استفاده از RFID 0??
?-?-?- در خرده‌فروشي‌ها0??
?-?-?- در خط توليد0??
?-?-?- در مراکز درماني 0??
?-?-?- مديريت انبار0??
?-?-?- کنترل تردد 0??
?-?-?- رديابي و تشخيص حيوانات0??
?-?-?- سيستم‌هاي هوشمند0??
?-?- موانع در انتشار و پياده‌سازي فناوري RFID 0??
?-?-?- چالش‌هاي فناوري0??
?-?-?- هزينه‌ي تگ‌ها و پياده‌سازي0??
?-?-?- استانداردسازي0??
?-?-?- حريم خصوصي و پذيرش مصرف‌کننده 0??
?-?-?-?- دستور از بين‌بردن 0??
?-?-?-?- تگ بلاک شده 0??
?-?-?- پذيرش کارمندان0??
?-?-?- بارکد (کد ميله‌اي)0??
?-?- پيش‌بيني وضعيت RFID از سال ???? تا ????0??
?-?- مدل پذيرش فناوري 0??
?-?- مدل پذيرش فناوري (TAM) و RFID 0??
?-??- ويژگي‌هاي شخصيتي ِ موثر بر پذيرش فناوري0??
?-??-?-ارتباط شغلي0??
?-??-?- اثبات نتايج 0??
?-??-?- سازگاري با فناوري0??
?-??-?- جنسيت0??
?-??-?- تجربه 0??
?-??-?- فرهنگ 0??
?-??- رضايت‌مندي 0??
?-??- قصد استفاده از فناوري0??
?-??- مدل تحقيق0??
فصل سوم: روش تحقيق 0??
?-?- روش تحقيق0??
?-?- ابزارهاي جمع‌آوري اطلاعات0??
?-?- طراحي مطالعه0??
?-?- طراحي نمونه 0??
?-?- گردآوري اطلاعات 0??
?-?- طراحي پرسش‌نامه0??
?-?- اعتبار داده‌هاي تحقيق 0??
?-?- جامعه‌ي آماري0??
?-?- روش نمونه‌گيري و حجم جامعه0??
?-??- روش کار و تجزيه و تحليل داده‌ها0??
?-??- نرم افزارهاي مورداستفاده0??
فصل چهارم: محاسبات و يافته‌هاي تحقيق0??
?-?- نمونه‌ي آماري پرسش‌نامه0???
?-?- مشاهدات توصيفي0???
?-?- روايي و پايايي0???
?-?-?- روايي0???
?-?-?- پايايي0???
?-?- آزمون فرض‌هاي تحقيق 0???
?-?-?- بررسي ِ آزمونِ فرض‌هايي که برروي درک سودمندي تاثيرگذارند0???
?-?-?- بررسي ِ آزمون فرض‌هايي که بر روي درک سهولت استفاده از فناوري موثرند 0???
?-?-?- بررسي آزمون فرض ميانجي بودن سازگاري با فناوري بين جنسيت و درک سودمندي و سهولت استفاده از فناوري0???
?-?-?- بررسي آزمون فرض‌هاي ?-? و ?-?0???
?-?- بررسي گزاره‌هاي پژوهش0???
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و ارائه‌ي پيشنهادات0???
?-?- مقدمه0???
?-?- مباحثه0???
?-?-?- فناوري‌هاي جديد0???
?-?-?- مدل پذيرش فناوري TAM0???
?-?-?- ارتباط شغلي0???
?-?-?- قابليت شرح نتايج 0???
?-?-?- نگراني استفاده از فناوري0???
?-?-?- فرهنگ0???
?-?-?- جنسيت 0???
?-?-? تجربه0???
?-?- نتيجه‌گيري0???
?-?- محدوديت‌ها0???
?-?- پيشنهادات براي مطالعات آتي 0???
منابع و مآخذ0???
پيوست‌ها0???
پيوست ?: پرسش‌نامه0???
پيوست ?: فروشگاه‌هاي جامعه‌ي آماري0???
چکيده‌ي انگليسي0???

فهرست اشکال، جداول و نمودارها

فصل اول: مقدمات و کليات0??
شکل ?-?. سيستم همراه خريد شرکت IBM0??
شکل ?-?: آينه هوشمند گروه ايسپ براي کالاي وابسته به چشم 0??
فصل دوم : ادبيات و پيشينه‌ تحقيق0??
شکل ?-?: نحوه‌ي کار RFID0??
شکل ?-?: نمونه‌اي از تگ RFID0??
شکل ?-?: نمونه‌اي از تگ‌خوان با برد ??? متر0??
جدول ?-?: فرکانس‌هاي متداول RFID و مشخصات معمول آن‌ها0??
شکل?-?: ساختار کلي استاندارد EPC0??
شکل ?-?: مدل پذيرش فناوري اوليه ديويس 0??
شکل ?-?: نمودار مدل مفهومي TAM0??
فصل سوم: روش تحقيق 0??
جدول ?-?: راهنماي پرسش‌نامه0??
فصل چهارم: محاسبات و يافته‌هاي تحقيق0??
جدول ?-?: اطلاعاتي توصيفي مربوط به جنسيت شرکت‌کنندگان0???
جدول ?-?: اطلاعاتي توصيفي مربوط به سن شرکت‌کنندکان0???
نمودار?-?: هيستوگرام سن شرکت‌کنندگان0???
جدول ?-?: روايي سوالات پرسش‌نامه توسط ماتريس چرخشي در تجزيه و تحليل فاکتور0???
جدول ?-?: نتايج پايايي آيتم‌هاي مورد آزمون 0???
جدول ?-? : نتايج مربوط به برازش رگرسيون خطي بين متغيرهاي SEX، JRTot ، RDTot، TATot، CULTot و EXPTot بر روي متغير پاسخ PUTot0???
جدول ?-? : نتايج مربوط به برازش رگرسيون خطي بين متغيرهاي SEX، JRTot ، RDTot، TATot، CULTot و EXPTot بر روي متغير پاسخ PEUTot0???
جدول ?-? : نتايج مربوط به برازش رگرسيون خطي بين متغير SEX بر روي متغير پاسخ TA0???
جدول ?-? : نتايج مربوط به برازش رگرسيون خطي بين متغيرهاي PEUTot و PUTot بر روي متغير پاسخ SAT0???
جدول ?-? : نتايج مربوط به برازش رگرسيون خطي بين متغيرهاي PEUTot و PUTot بر روي متغير پاسخ INTTot0???

فصل اول
مقدمه و کليات تحقيق

?-?- مقدمه
از ديدگاه بازاريابي پارامترهاي زيادي مانند قيمت، ترفيع‌،1 مديريت برند2، خدمات، تبليغات، برنامه‌هاي وفاداري مشتريان، رفتار مصرف کننده، کانال‌هاي توزيع و… براي موفقيت يک کسب و کار بايد به موازات يکديگر مطالعه ‌شوند. لذا در بازار کسب و کار امروز، با توجه به سطح رقابت بالا بين بنگاه‌هاي اقتصادي، مشتري در محور عمليات قرار داشته و برآورده کردن نيازهاي او از مهمترين ارکان بقا براي يک کسب و کار است. با آگاهي از اين موضوع، در سال‌هاي اخير اهميتِ تجربه خريد لذت‌بخش در بين مشتريان در حال افزايش است. بدين معني که فضاي خريد، محيط جذابي را براي مشتري فراهم آورد. در نتيجه بسياري از محققان با تاکيد بر بهبود تجربه خريد لذت‌بخش مشتريان و بررسي ماهيت خريد ايشان، سعي در حفظ مشتريان موجود و جذب مشتريان جديد در نقاط فروش را دارند. براي درک جذابيت محل‌هاي فروش، در بازاريابي، متدهاي مختلفي در ديدگاه‌هاي سنتي، نوين و الکترونيک وجود دارد که از مهم‌ترين متدهاي نوين ايجاد محرک‌هاي حسي براي برانگيختن هيجان مصرف کننده و استفاده از تکنولوژي‌هاي جديد براي بقا در بازار رقابتي است. مساله ديگري که نشان از ضرورت و اهميت توجه به اين موضوع دارد، اين است که در عصر فناوري اطلاعات و ارتباطات، تعامل سازنده، اثربخش و پايدار با اقتصاد جهاني ايجاب مي کند که، نه تنها کالاها و خدمات با کيفيت بالا و قيمت پايين مورد مبادله و و داد و ستد قرار گيرد، بلکه استانداردها و موازين پيشرفته جهاني نيز توسط کشورهاي مختلف و سازمان هاي بين المللي به کار گرفته شود. يکي از اين موازين و استانداردهاي موضوع، توجه، التزام و رعايت به‌کارگيري فناوري‌هاي روز و نوين در کسب و کار است که روز به روز از اهميت و ضرورت بيشتري برخوردار مي‌شود. خرده فروشان که در صدد برجسته کردن خودشان در يک بازار رقابتي پر ازدحام هستند، بايد بطور فزاينده فناوري را جهت بهينه کردن تصميم‌گيري، فراهم ساختن خدمات شخصي بيشتر، بالابردن کارايي زنجيره عرضه واصلاح فرايندهاي تجارت خود بکار گيرند. مشتريان خودشان خواستار توجه ويژه به محصولات خوب با قيمت هاي مناسب، پاداش براي وفاداريشان وتجربه خريد لذت بخش وبدون دردسر هستند . با ضرورت رقابت،

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید