وجود داشت که به ترتيب افزايش يافته بود.در غلظتهاي مختلف NaCl ميزان وزن تر در گياه بنفشه آفريقايي افزايش يافت (نمودار 4-1).

نمودار(4-1) اثرات غلظتهاي مختلف کلريد سديم بر ميزان وزن تر کل اندام گياهي در بنفشه آفريقايي (هر داده معرف ميانگين ± انحراف معيار 3 تکرار است).
4-2-1-2 تغييرات وزن خشک اندام گياهي در گياه بنفشه آفريقايي
در اندازه گيري وزن خشک اندام هوايي گياه در تيمار با غلظتهاي مختلف NaCl به ترتيب (0 ، 0.5، 1 ، 1.5 ، 2 ، 4 ،) ميلي گرم بر ليتر در مقايسه با تيمار شاهد اختلاف معني داري مشاهده شد که بيشترين مقدار وزن خشک مربوط به غلظت تيمار 4 ميلي گرم بر ليتر و کمترين ميزان وزن خشک در تيمار 1.5 ميلي گرم بر ليتر مشاهده گرديد. بين تيمار (شاهد ، 0.5 و2) ميلي گرم بر ليتر اختلاف معني داري مشاهده نشد . اما بين تيمار شاهد و 1 ميلي گرم بر ليتر اختلاف معني داري ديده شد که افزايش وزن خشک را داشت. بين تيمار1ميلي گرم بر ليتر وشاهد اختلاف معني داري وجود داشت. بين تيمار 1 و 4 ميلي گرم بر ليتر اختلاف معني دار وجود داشت و افزايش را نشان داد. بين تيمار 2 و 4 ميلي گرم بر ليتر افزايش معني داري ديده شد. در کل با افزايش ميزان شوري نسبت به شاهد وزن خشک افزايش يافت(نمودار4-2).

نمودار(4-2 ( اثرات غلظتهاي مختلف کلريد سديم بر ميزان وزن خشک کل اندام گياهي در بنفشه آفريقايي
(هر داده معرف ميانگين ± انحراف معيار 3 تکرار است).

4-2-1-3 تغييرات سطح برگ در گياه 40 روزه بنفشه آفريقايي:
در اندازه گيري سطح برگ در تيمار با غلظتهاي مختلف NaCl که به ترتيب شامل غلظتهاي (0 ،0.5 ، 1 ، 1.5 ، 2 ، 4 ) ميلي گرم بر ليتر بود . افزايش معني داري در مساحت برگهاي گياه مشاهده گرديد. بيشترين وسعت برگ در گياه تيمار شده مربوط به تيمار 4 ميلي گرم بر ليتر، وکمترين ميزان مربوط به تيمار شاهد با غلظت صفر ميلي گرم برليتر بود. بين تيمار (0.5 و1) ميلي گرم بر ليتر اختلاف معني دار وجود نداشت. و همچنين بين تيمار (1.5 و2) ميلي گرم بر ليتر نيز اختلاف معني دار مشاهده نشد. به ترتيب در ساير غلظتها (0.5 ، 1 ، 1.5 ،2 ، 4) ميلي گرم بر ليتر ميزان سطح برگ نسبت به شاهد افزايش قابل توجهي داشت
(نمودار 4-3).

نمودار(4-3( اثرات غلظتهاي مختلف کلريد سديم بر ميزان مساحت کل برگ در بنفشه آفريقايي
(هر داده معرف ميانگين ± انحراف معيار 3 تکرار است).

4-2-1-4 تغييرات تعداد برگ در گياه 40 روزه بنفشه آفريقايي
در شمارش برگ گياهان 40 روزه تيمار شده با غلظتهاي مختلف NaCl کاهش معني داري ملاحظه گرديد. در غلظتهاي (0 ، 0.5 ، 1 ، 1.5 ، 2 ،4 ) ميلي گرم بر ليتر استفاده شده ، بيشترين تعداد برگ مربوط به تيمار شاهد و کمترين تعداد برگ در تيمار 4 ميلي گرم بر ليتر ديده شد. بين تيمارهاي( 0.5و 1،1.5و2) ميلي گرم بر ليتر اختلاف معني داري وجود نداشت.
بين تيمار شاهد تا 2 ميلي گرم بر ليتر، کاهش قابل ملاحظهاي ديده شد. با توجه به غلظتهاي به کار رفته با افزايش ميزان شوري در گياه بنفشه آفريقايي کاهش تعداد برگ مشاهده گرديد(نمودار4-4).

نمودار(4-4( اثرات غلظتهاي مختلف کلريد سديم بر ميزان تعداد برگ در بنفشه آفريقايي
(هر داده معرف ميانگين ± انحراف معيار 3 تکرار است).

4-2-1-5 نسبت سطح برگ LAR ( Area Ratio Leaf) در گياه 40 روزه بنفشه آفريقايي
سطح فتوسنتز کننده نسبت به وزن خشک کل گياه در تيمار با غلظتهاي مختلف NaCl به ترتيب (0،0.5 ،1 ، 1.5 ، 2 ، 4 ) ميلي گرم بر ليتراختلاف معني داري نشان داد، بيشترين مقدار در سطح برگي در تيمار 0.5 ميلي گرم بر ليتر و کمترين ميزان در تيمار شاهد مشاهده شد. با افزايش ميزان شوري بين تيمارهاي مختلف کلريد سديم اختلاف معني داري مشاهده شد. نسبت سطح برگ در تيمار1 ميلي گرم بر ليتر نسبت به 0.5 ميلي گرم بر ليترکاهش داشت و همچنين بين تيمارهاي (1، 1.5 و2) ميلي گرم بر ليتر اختلاف معني داري مشاهده گرديد که به ترتيب افزايش داشت. با افزايش شوري ميزان نسبت سطح برگي کاهش يافت(نمودار4-5).

نمودار(4-5( اثرات غلظتهاي مختلف کلريد سديم بر نسبت سطح برگي (LAR) در بنفشه آفريقايي
(هر داده معرف ميانگين ± انحراف معيار 3 تکرار است).

4-2-1-6 وزن مخصوص برگ SLW (Specific Leaf Weight) گياه 40 روزه بنفشه آفريقايي
وزن مخصوص برگ در تيمار گياه با غلظتهاي مختلفNaCl به ترتيب (0 ، 0.5 ، 01 ، 1.5 ، 2 ،4 ) ميلي گرم بر ليتر تغييرات معني داري نشان داد. بيشترين وزن مخصوص برگ مربوط به گروه تيمارشده با غلظت ميلي گرم بر ليتر و کمترين ميزان متعلق به تيمارهاي (0.5 ،1و 2) ميلي گرم بر ليتر بود. بين تيمار (شاهد،0.5و 1.5 )ميلي گرم بر ليتر اختلاف معني داري وجود نداشت. بين تيمار شاهد و 4 ميلي گرم بر ليتر هم اختلاف معني دار مشاهده شد . بين تيمار 2 ميلي گرم بر ليترنسبت به تيمار 4 ميلي گرم بر ليتر افزايش چشمگيري مشاهده شد. وزن مخصوص برگ با افزايش شوري نسبت به تيمار شاهد افزايش زيادي يافت (نمودار4-6).

نمودار(4-6( اثرات غلظتهاي مختلف کلريد سديم بر ميزان وزن مخصوص برگ در بنفشه آفريقايي
(هر داده معرف ميانگين ± انحراف معيار 3 تکرار است).

4-3 تغييرات بيوشيميايي و فيزيولوژيکي در گياه 40 روزه بنفشه آفريقايي
4-3-1 سنجش ميزان تغييرات انواع کلروفيل
4-3-1-1 تغييرات کلروفيل a در گياه 40 روزه بنفشه آفريقايي
در سنجش رنگيزههاي فتوسنتزي به روش (1957،Arnon ) در تيمار گياه با غلظتهاي مختلف NaCl به ترتيب (0 ،0.5 ، 1 ، 1.5 ، 2 ، 4 ) ميلي گرم بر ليتردر محيط کشت پايه MS ، اختلاف معني داري در ميزان کلروفيل a ملاحظه گرديد. بيشترين ميزان رنگيزه فتوسنتزي مربوط به کلروفيل a در گروه تيمار 0.5 ميلي گرم بر ليتر و کمترين ميزان در تيمار 4 ميلي گرم بر ليتر مشاهده شد. بين تيمارهاي (1.5 ،2و4 ) ميلي گرم بر ليتر اختلاف معني دار ديده نشد. بين تيمار 0.5 و 4 ميلي گرم بر ليتر کاهش معني داري وجودداشت. مقدارکلروفيل a در گياه بنفشه آفريقايي در اثر غلظتهاي مختلف کلريد سديم، کاهش يافت(نمودار4-7 ).

نمودار(4-7( اثرات غلظتهاي مختلف کلريد سديم بر ميزان کلروفيل a در بنفشه آفريقايي
(هر داده معرف ميانگين ± انحراف معيار 3 تکرار است).
4-3-1-2 تغييرات کلروفيل b در گياه 40 روزه بنفشه آفريقايي
در سنجش رنگيزههاي فتوسنتزي به روش (1957،Arnon ) در تيمارگياه با غلظتهاي مختلف NaCl به ترتيب (0 ، 0.5 ، 1 ، 1.5 ، 2 ، 4) ميلي گرم بر ليتر در محيط کشت MS از اختلاف معني داري برخوردار بود. بيشترين ميزان کلروفيل b مربوط به تيمار 0.5 ميلي گرم بر ليتر و کمترين ميزان مربوط به 2ميلي گرم بر ليتر بود. بين تيمارهاي (0،0.5و1) ميلي گرم بر ليتر اختلاف معني داري وجود دارد. بين تيمار(1.5 ،2 و4) ميلي گرم بر ليتر اختلاف معني دار مشاهده نشد. همچنين از تيمار 0.5 تا 2 ميلي گرم بر ليتر به ترتيب روند کاهشي در ميزان کلروفيل b مشاهده شد.نمودار(4-8)

نمودار(4-8( اثرات غلظتهاي مختلف کلريد سديم بر ميزان کلروفيلb در بنفشه آفريقايي
(هر داده معرف ميانگين ± انحراف معيار 3 تکرار است).

4-3-1-3 تغييرات کلروفيل کل (a+b) در گياه 40 روزه بنفشه آفريقايي
در سنجش رنگيزههاي فتوسنتزي به روش ( 1957،Arnon) در تيمار گياه با غلظتهاي مختلف NaCl به ترتيب (0 ،0.5 ، 1 ، 1.5 ، 2 ، 4) ميلي گرم بر ليتر در محيط کشت پايه MS تغييرات معني داري مشاهده گرديد. در ميزان کلروفيل(a+b) بيشترين مقدار رنگيزه فتوسنتزي کل در تيمار شاهد، ميلي گرم بر ليتر و کمترين ميزان در تيمار4 ميلي گرم بر ليتر ديده شد. بين تيمار (0.5 و1.5 ) اختلاف معني دار مشاهده نشد. در نهايت با افزايش ميزان شوري در گياه بنفشه آفريقايي نسبت به تيمار شاهد کاهش کلروفيل کل قابل مشاهده بود(نمودار4-9).

نمودار(4-9( اثرات غلظتهاي مختلف کلريد سديم بر ميزان کلروفيلab در بنفشه آفريقايي
(هر داده معرف ميانگين ± انحراف معيار 3 تکرار است).

4-4 تغييرات ميزان قندهاي محلول در گياه 40 روزه بنفشه آفريقايي
سنجش کربوهيدرات ها به روش ( 1978،Kochert ) براي گياه تيمار شده با استفاده ازغلظتهاي مختلف NaCl به ترتيب (0 ، 0.5 ، 1 ، 1.5 ، 2 ، 4 ) ميلي گرم بر ليتر در محيط کشت پايه MSانجام گرفت، اختلاف معني داري ديده شد، به طوري که بيشترين ميزان قند محلول در گروه تيمار شده با غلظت 4ميلي گرم بر ليتر و کمترين ميزان قند محلول مربوط به تيمار شاهد، صفر ميلي گرم بر ليتر ديده شد. بين تيمارهاي (0 تا 2) ميلي گرم بر ليتراختلاف معني داري ديده نشد. بين تيمارهاي 2و 4 ميلي گرم بر ليتر اختلاف معني داري ديده نشد . بين تيمارهاي شاهد و 4 ميلي گرم بر ليتر افزايش چشمگيري مشاهده گرديد. شوري بر ميزان قند محلول در گياه بنفشه آفريقايي نسبت به شاهد افزايش قابل ملاحظهاي را سبب شد(نمودار4-10).

نمودار(4-10( اثرات غلظتهاي مختلف کلريد سديم بر ميزان قند محلول در بنفشه آفريقايي
(هر داده معرف ميانگين ± انحراف معيار 3 تکرار است).

4-5 تغييرات ميزان قندهاي نامحلول(نشاسته) در گياه 40 روزه بنفشه آفريقايي
سنجش کربوهيدراتها به روش ( 1978، Kochert) براي گياه تيمار شده با استفاده از غلظتهاي مختلف NaCl به ترتيب (0 ، 0.5 ، 1 ، 1.5 ، 2 ، 4 ) ميلي گرم بر ليتر در محيط کشت پايه MS انجام گرفته شده بود و اختلاف معني داري ملاحظه شد. بيشترين ميزان قند نامحلول در گروه تيمار شده با غلظت صفر ميلي گرم بر ليتر و کمترين مربوط به 0.5 ميلي گرم بر ليتر بود. بين تيمار (1 ،2 و 4) ميلي گرم بر ليتر اختلاف معني داري مشاهده نشد. ميزان قند نامحلول در تيمارهاي (1 ،1.5و 2) ميلي گرم بر ليتر تقريبا در يک سطح بود و همچنين ميزان قند نامحلول در تيمارهاي (0.5و 4 ) ميلي گرم بر ليتر هم تقريبا در يک سطح قابل مشاهده بود. ميزان قند نامحلول در گياه بنفشه آفريقايي در غلظتهاي مختلف تيمار شده باNaCl کاهش داشت(نمودار 4-11).

نمودار(4-11( اثرات غلظتهاي مختلف کلريد سديم بر ميزان قند نامحلول (نشاسته) در بنفشه آفريقايي
(هر داده معرف ميانگين ± انحراف معيار 3 تکرار است).
4-6 تغييرات ميزان آنزيم پراکسيداز در گياه 40 روزه گياه بنفشه آفريقايي
سنجش آنزيم پراکسيداز به روش (1989،Koroi ) براي گياه تيمار شده با استفاده از غلظتهاي مختلفNaCl به ترتيب (0 ، 0.5 ، 1 ، 1.5 ، 2 ، 4 ) ميلي گرم بر ليتر در محيط کشت پايه MS انجام گرفت و تغييرات معني دار ملاحظه گرديد. بيشترين ميزان مربوط به تيمار 4 ميلي گرم بر ليتر و کمترين مربوط به تيمار شاهد بود. بين تيمار هاي (0.5، 1و 1.5) ميلي گرم بر ليتر اختلاف معني داري مشاهده نشد. در نهايت با افزايش ميزان شوري در گياه بنفشه آفريقايي مقدار آنزيم پراکسيداز افزايش يافت(نمودار 4-12).

نمودار(4-12( اثرات غلظتهاي مختلف کلريد سديم بر ميزان پراکسيداز در بنفشه آفريقايي
(هر داده معرف ميانگين ± انحراف معيار 3 تکرار است).

4-7 تغييرات ميزان آنزيم کاتالاز در گياه 40 روزه بنفشه آفريقايي
سنجش آنزيم کاتالاز به روش ( 1955،Chance) براي گياه تيمار شده با استفاده از غلظتهاي مختلف NaCl به ترتيب (0 ، 0.5 ، 1 ، 1.5 ، 2 ، 4 ) ميلي گرم بر ليتر در محيط کشت پايه MS انجام گرفت و اختلاف معني داري ملاحظه گرديد. بيشترين ميزان آنزيم کاتالاز مربوط به تيمار4 ميلي گرم بر ليتر و کمترين ميزان مربوط به تيمارشاهد بود. بين تيمار(1 و2) ميلي گرم بر ليتر اختلاف معني داري مشاهده نشد. با افزايش غلظتهاي مختلف NaCl ميزان آنزيم کاتالاز

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید