استفاده قرار گيرد (مانند ميزان رضايت مندي). اين دست آوردها تحقيقات آينده از فناوري جديد مشابه را قادر مي سازد تا از يک مدل تست شده با وسعت زياد و اثبات شده مانند TAM استفاده کنند. استفاده از TAM در حال حاضر محدود به سهولت درک از استفاده و سودمندي درک شده مي باشد، به عنوان مثال نمي توان ثابت کرد که متغيرهاي مستقل روي ميزان رضايت مندي از طريق سهولت درک از استفاده و سودمندي تاثير مي گذارند. حال که اين مطالعه تاثير فاکتورهاي مستقل روي ميزان رضايت مندي را تاييد نکرد، فاکتورهاي ديگر ممکن است قابليت توضيح تفاوت هاي ميزان رضايت مندي را داشته باشند.
آزمون بر روي متغيرهاي مستقل تحقيق براي درک سودمندي ما را به اين تنيجه رساند که متغيرهاي ارتباط شغلي، قابليت شرح نتايج و ناثيرات فرهنگي ِ درک شده تاثير مثبتي بر درک سودمندي از RFID دارند. همچنين آزمون بر روي متغيرها نشان داد که تنها فرهنگ بر درک شهولت استفاده از اين فناوري تاثيرگذار است. تحقيقات اضافي در ناحيه‌ي وسيع از صنايع مختلف که کارمندان زيادي را پوشش دهند ممکن است نتايج ديگري را در بر دارد. زيرا در اين تحقيق هيچ‌کدام از متغيرهاي قابل پيش‌بيني تاثيري بر سهولت استفاده از فناوري نداشتند. همانطور که مشاهده شد فرهنگ هم بر درک سودمندي و هم بر درک سهولت استفاده از فناوري تاثيرگذار است و از آنجا که درک سودمند و سهولت استفاده هر دو بر قصد استفاده از فناوري تاثيرگذارند لذا تاثيرات فرهنگي‌ِ درک شده عامل مهمي در قصد استفاده از RFID خواهد بود. عوامل فرهنگي، همواره يکي از مهم‌ترين عوامل موثر در پذيرش فناوري‌هاي جديد بوده است و پذيرش فناوري RFID نيز بي‌تاثير از عامل فرهنگ نيست. مديران و سازما‌ن‌هاي مربوطه و همچنين شرکت‌هاي فعال در ارايه‌ي خدمات RFID مي توانند با ارايه‌ي آموزش‌هاي عمومي شهروندي و فرهنگ‌سازي در سطح کشور، از نظر فرهنگي، کارمندان فروشگاه‌ها و سازمان‌هايي که قصد استفاده از اين فناوري را دارند را جهت استفاده از اين فناوري آماده‌سازي نمايند. اهميت مرتبط بودن شغل در درک سودمندي از فناوري نيز بسيار مهم است. اين دست آورد براي مديران و سازمان‌هاي مربوطه پيشنهاد مي کند افرادي که با پياده سازي RFID بيشتر تحت تاثير قرار گرفتند احتياج به توجه بيشتري نسبت به کارکناني که کم تر با RFID کار کرده اند، دارند. اين يک دست آورد واضح است. منطقي به نظر مي رسد که در طول پياده سازي RFID تمرکز بر روي آن دسته از کارکناني باشد که قرار است با RFID بيشتر کار کنند. علاوه بر اين کارکناني که اين احساس را دارند که مي توانند به وضوح نتايج حاصل استفاده کردن از RFID را توضيح دهند، استفاده از RFID را سودمند مي‌يابند. اين مطلب اظهار مي کند که زمانيکه RFID اجرا مي شود، بسيار مهم است که روي چگونگي مفيد بودن کارکردهاي سيستم و اينکه چه نتايجي از استفاده کردن RFID حاصل مي شود تمرکز شود.
تشخيص داده شده که جنسيت و نگراني از استفاده فناوري و تجربه در پيش بيني کردن سهولت درک از استفاده و سودمندي درک شده بي تاثير هستند. با اينکه اين مطلب ممکن است اندکي ناشي از ساختار الگو باشد، يک نشانه است که زمانيکه RFID در حال اجراسازي است، آنها مهم نيستند. سازمان‌هايي که مي خواهند با موفقيت RFID را به اجرا درآورند يا مي‌خواهند ميزان رضايت مندي کارکنان را افزايش دهند بهتر است تمرکز اصلي شان را روي سهولت درک از استفاده و سودمندي درک شده قرار دهند. نتايج اين تحقيق اظهار مي کند که به منظور افزايش استفاده از RFID سودمندي درک شده و سهولت درک شده مهم هستند.
در مجموع مي‌توان گفت که مصرف‌کنندگان فناوري RFID، تصميم‌گيران منطقي هستند که با سبک و سنگين کردن مزاياي استفاده از فناوريدر يک طرف و چالش‌ها، هزينه‌هاو تهديدهاي ناشي از آن در طرف ديگر تصميم به پذيرش يا عدم پذيرش آن مي‌گيرند. پس جهت توسعه استفاده از اين فناوري و افزايش ميزان پذيرش آن توسط کارمندان اقداماتي مانند توضيح دقيق کارکدهاي اين فناوري در ارتباط با شغل افراد، آموزش و فرهنگ‌سازي مناسب و آگاه‌سازي جامعه نسبت به مزاياي فناوري، تلاش جهت توضيح ساده‌تر فناوري در کار و اقدام جهت حداکثر سازي مزايا و حداقل سازي تهديدات براي کارمندان اشاره نمود.

?-?- محدوديت‌ها
به منظور درک کامل ارزش اين تحقيق مهم است که نگاهي به محدوديت هاي اين مطالعه بيندازيم. قبل از شروع اين مطالعه به نظر مي‌رسيد که تعداد زيادي از صنايع و سازمان ها در حال استفاده از RFID باشند. هنگاميکه اين تحقيق پيشرفت کرد به نظر مي رسيد استفاده واقعي ازRFID در ايران کمي بيشتر محدوده شده و گيج کننده باشد. يک مثال از اين مطلب يک کتاب فروشي است که کتاب هايي با تگ RFID‌ داشت و از آن استفاده نمي‌کرد. مثالي ديگر لباس فروشي که ادعا مي‌کرد از اين فناوري در حال استفاده است و با حضور در آنجا استفاده از RFID را تکذيب کرد. به علاوه فروشگاه‌هاي زيادي وجود داشتند که از فناوري RFID استفاده مي کردند اما کارکنان از اين مطلب بي اطلاع بودند. اين موضوع بدست آوردن نمونه‌اي که به نمايندگي از تمامي کساني که کاربر RFID هستند باشد را مشکل‌ساز مي‌کند و منجر به الگويي مي شود که فقط يک تعداد محدود شده از کاربردهاي RFID را پوشش مي دهد. اين مطلب تعميم دادن نتايج و اعمال اين دانش در صنايع ديگر را سخت مي سازد. پس مهمترين محدوديت تحقيق حاضر، محدود بودن جامعه‌ي آماري است. محدوديت ديگر، جديد بودن اين فناوري در کشور مي‌باشد، به گونه‌اي که در حال حاضر با توجه به محدوديت‌ها و هزينه‌هاي استفاده از اين فناوري ، چندان در صنايع کشور با استقبال مواجه نشده است و کارمندان نيز آشنايي زيادي با اين فناوري ندارند. لذا انتخاب جامعه‌ي بزرگ‌تر جهت انجام تحقيق‌هاي آتي از اين نظر نيازمند تامل و دقت بيشتري است.
يکي ديگر از محدوديت‌ها اين بود که تعداد زيادي از کارکنان که RFID را شروع کرده بودند، تعليم ديده بودند. اين کارکنان احتمالا درک بهتري از استفاده و سودمندي RFID خواهند داشت که اين مطلب منجر به درک هاي متفاوتي از سودمندي و سهولت استفاده RFID نسبت به ديگر کارکنان مي شود. به علاوه ويژگي هاي شخصي اين کارکنان ممکن است نسبتا شبيه يکديگر باشند. ممکن است در يک نمونه‌ي مختلف تر و بزرگ تر ارتباط بين متغيرها قوي تر شود و دست آوردهاي اخير مي‌توانند مهم و معني دار شوند.
محدوديت ديگر استفاده از مدل TAM‌موجود است. به طور عمومي مطالعات آکادميک حوزه RFID و مدل‌هاي پذيرش فناوري TAM مرتبط با آن در ادبيات موضوع بسيار اندک است. محدوديت آخر که براي بسياري از تحقيق‌هاي مشابه نيز وجود دارد اين است که تمامي فاکتورهايي که به صورت بالقوه ممکن است روي پذيرش RFID تاثير بگذارند را نمي توان بدست آورد.

?-?- پيشنهادات براي مطالعات آتي
به منظور کمک به تقويت و اطمينان آينده در ثبات و دقت TAM به منظور اندازه گيري ميزان رضايت‌مندي و پذيرش از RFID بهتر است تحقيق ديگري در آينده انجام شود. تست کردن TAM در شهرهاو صنايع ديگر به معتبرسازي مدل کمک خواهد کرد. زيرا اين تحقيق فقط در تعداد محدودي از صنايع که همگي در تهران فعاليت دارند، انجام شده است.
در يک نمونه‌ي بزرگ‌تر بعضي متغيرها مهم‌تر و پرمعناتر خواهند بود. مخصوصا نگراني استفاده از فناوري سزاواز توجه در آينده است زيرا اثبات شده است که در بسياري مطالعات ديگر مهم است ولي در اين مطالعه اثبات نشده است. از آنجايي که به صورت بالقوه در اين مطالعه اثر ناچيز از نگراني از فناوريانجام شده است، محققان در تحقيقات آينده بهتر است تلاش کنند حوزه وسيعي از پاسخگويان را که احتمالا از سازمان‌هاي بزرگ‌تر هستند را مطالعه کنند.
از طرفي مطالعات آتي مي‌توانند بر ارايه‌ي جديد پذيرش فناوري RFID با بومي‌سازي مدل‌هاي موجود و در نظر گرفتن متغيرهاي موثر و جامع‌تر بپردازند. حوزه‌ي ديگري که محققين آتي مي‌توانند روي آن تمرکر کنند عبارت از بررسي پذيرش فناوري در سطح مصرف‌کنندگان در صنايع مختلف مي‌باشد. از آنجايي که اين تحقيق مطلقا کامل نيست، بهتر است در تحقيقات آينده متغيرهاي بيشتري که روي درک‌هاي سهولت استفاده و سودمندي تاثير گذارند، بررسي شوند. به علاوه ممکن است متغيرهاي ديگري وجود داشته باشند که هرگز در TAM تست نشده اند در حاليکه براي مطالعه RFID بسيار مناسب هستند. اين مطلب ممکن است براي مثال امکان پذير باشد که ريسک درک شده از استفاده RFID ممکن است روي سودمندي درک شده تاثير گذارد.
اين تحليل مي‌تواند به سازمان‌ها و ارائه‌دهندگان محصولات مجهز به فناوري RFID کمک کند تا بازار هدف خود را بهتر شناسايي نموده و هم محصولاتي را که قابليت پذيرش بيشتري دارند به اين فناوري مجهز نمايند و هم اين‌که با کمترين چالش و مشکل احتمالي به اين هدف دست يابند.

منابع و مآخذ

1. Pantano, E., Naccarato, G., Entertainment in retailing: The influences of a dvanced technologies. Journal of Retailing and Consumer Services, 2010(17): p. 200-204.

2. Kim, J., Fiore,A.M.,Lee,H.H.,, Influences of online store perception, shopping enjoyment, and shopping involvement on consumer patronage behaviour towards an online retailer. Journal of Retailing and Consumer Services, 2007(14): p. 95-107.

3. Burke, R.R., Technology and the Customer Interface: What Consumers Want in the Physical and Virtual Store. Journal of the Academy of Marketing Science., 2002. 30(4): p. 411-432.

4. Iyer, G., Soberman, D., Villas-Boas, J.M, The Targeting of Advertising Marketing Science Summer, 2005(24): p. 461-476.

5. IBM Personal Shopping Assistant. 2006; Available from: ibm.com/industries/retail/store.

6. Mobile Shopping at Metro Group. Available from: http://www.future-store.org/fsi-internet/html/en/20147/index.html.

7. Acep Group. Smart Mirror. Available from: http://www.smart-mirror.com/en/produits.php?id=1.

8. Castro, L. and Wamba S.F., An inside look at RFID technology. Journal of technology management and innovation, 2007. 2(1).

9. Gaukler and Gary M., RFID in supply chain management Standford University, 2006: p. 96 Pages.

10. Lee, M.S., An Empirical Study about RFID Acceptance – Focus on the Employees in Korea -. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2009. 31(1044-1053).

11. Kye, H.H., Son K.W., and Cho S.K., Developing an Adoption/Diffusion Model of RFID System to replace Bar Code. Department of Industrial Engineering, Dongguk University, 2008: p. 2107-2114.

12. Müller-Seitz, G., et al., Customer acceptance of RFID technology: Evidence from the German electronic retail sector. Journal of Retailing and Consumer Services, 2009. 16(1): p. 31-39.

13. Hossain, M.M. and Prybutok V.R., Consumer Acceptance of RFID Technology: An Exploratory Study. IEEE Transaction on Engineering Management, 2008. 55(2): p. 316-328.

14. Ravasan, A.Z. and Soorkali Z.P., Studying RFID Consumer Acceptance Using TAM: the Case of IUST Students Iranian Journal of Information Processing and Management, 2012. 27(1): p. 483-500.
15. Glerum, M.H.E.J., RFID acceptance: The influence of

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید