است زنان تمايل بيشتري در درک سودمندي از RFID دارند. براي آزمون فرض ?-? با نگاهي به اطلاعات جدول مي‌توان اين مطلب را ديد که تجربه‌ي استفاده از سيستم‌هاي مشابه ارتباطي با درک سودمندي نخواهد نداشت (???/?Sig=). لذا فرض ?-? نيز رد خواهد شد. در آخر نيز در آزمون فرض ? به اين نتيجه مي‌رسيم که بين فرهنگ و درک سودمندي ارتباط تقريبا تاچيز ولي معناداري وجود دارد و با توجه به مثبت بودن ضريب بتا اين تاثيرگذاري مثبت خواهد بود که در راستاي فرض از پيش تعيين شده نيز مي‌باشد.

Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t
Sig.
95.0% Confidence Interval for B
Collinearity Statistics

B
Std. Error
Beta

Lower Bound
Upper Bound
Tolerance
VIF
1
(Constant)
2.241
1.815

1.235
.224
-1.417
5.900

SEX
.208
.665
.018
.313
.756
-1.132
1.548
.904
1.106

JRTot
1.384
.285
.542
4.865
.000*
.811
1.958
.229
4.373

RDTot
.513
.157
.370
3.269
.002*
.197
.830
.221
4.518

TATot
.038
.068
.032
.554
.582
-.099
.175
.838
1.193

CULTot
.226
.108
.138
2.095
.042*
.009
.444
.655
1.526

EXPTot
-.065
.107
-.036
-.603
.550
-.281
.152
.775
1.290
a. Dependent Variable: PUTot * معني‌داري در سطح ??/?

جدول ?-? : نتايج مربوط به برازش رگرسيون خطي بين متغيرهاي SEX، JRTot ، RDTot، TATot، CULTot و EXPTot بر روي متغير پاسخ PUTot

?-?-?- بررسي ِ آزمون فرض‌هايي که بر روي درک سهولت استفاده از فناوري موثرند.
فرض ?-?: سازگاري با فناوري تاثير منفي بر درک سهولت در استفاده از RFID خواهد داشت.
فرض ?-?: زنان درک بالاتري در سهولت استفاده از RFID‌ خواهند داشت.
فرض ?-?: تجربه با سيستم‌هاي مشابه تاثير مثبت بر درک سهولت استفاده از فناوري خواهد گذاشت.
با توجه به نتايج مندرج در جدول ?-? و مطالب ارائه شده در پايان فصل سوم به اين نتيجه مي‌رسيم که سازگاري با فناوري ارتباطي با درک سهولت از فناوري تخواهد داشت. لذا فرض صفر رد نمي‌شود (با توحه به مقدار Sig که برابر ???/? است). رگرسيون خطي بر روي درک سهولت از فناوري به اين منجر مي‌شود که جنسيت نيز بر روي درک سودمندي از فناوري تاثير چنداني نخواهد داشت لذا فرض ?-? نيز رد خواهد شد. براي فرض ?-? با نگاهي به جدول مي‌توان اين مطلب را مشاهده کرد که با توجه به مقدار Sig مربوط به اين متغير، اين متغير نيز تاثيري بر درک سودمندي نخواهد گذاشت.
رگرسيون انجام شده بر روي سهولت استفاده از فناوري نتيجه‌ي جالبي را نيز در برداشت. اين نتيجه شامل يک ارتباط ناچيز بين فرهنگ و سهولت استفاده از فناوري است (Sig=0.022 و Beta=0.280). يک دليل براي اين يافته مي‌تواند اين باشد که فرهنگ درک بهتري در استفاده از RFID‌ ارائه مي‌دهد.

Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t
Sig.
95.0% Confidence Interval for B
Collinearity Statistics

B
Std. Error
Beta

Lower Bound
Upper Bound
Tolerance
VIF
1
(Constant)
6.785
4.910

1.382
.174
-3.111
16.681

SEX
2.148
1.798
.120
1.194
.239
-1.476
5.773
.904
1.106

JRTot
.605
.770
.157
.786
.436
-.946
2.156
.229
4.373

RDTot
.792
.425
.379
1.864
.069
-.064
1.648
.221
4.518

TATot
.173
.184
.098
.941
.352
-.198
.544
.838
1.193

CULTot
.692
.292
.280
2.370
.022
.103
1.281
.655
1.526

EXPTot
.360
.290
.135
1.241
.221
-.225
.945
.775
1.290
Dependent Variable: PEUTot

جدول ?-? : نتايج مربوط به برازش رگرسيون خطي بين متغيرهاي SEX، JRTot ، RDTot، TATot، CULTot و EXPTot بر روي متغير پاسخ PEUTot

?-?-?- بررسي آزمون فرض ميانجي بودن سازگاري با فناوري بين جنسيت و درک سودمندي و سهولت استفاده از فناوري
براي بررسي اينکه آيا نگراني استفاده از فناوري ميانجي بين جنسيت و درک سهولت و سودمندي استفاده از فناوري يک رگرسيون اضافي انجام شد که نتايج آن را در جدول ?-? مشاهده مي‌کنيد. طبق نتايح مندرج در جدول جنسيت بر روي نگراني در استفاده از فناوري تاثيري نخواهد داشت. اين نتيجه هم جهت با مطالعات ونکانش و همکاران نيست. وي بيان مي‌کند که زنان نگراني بيشتري در استفاده فناوري دارند. در اين مطالعه بر خلاف اين مطلب ديده مي‌شود. لذا نگراني ِ استفاده از فناوري ميانجي بين جنسيت و درک سهولت و سودمندي فناوري نيست.

Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t
Sig.

B
Std. Error
Beta

1
(Constant)
9.786
2.107

4.644
.000

SEX
-.630
1.448
-.062
-.435
.665
a. Dependent Variable: TATot

جدول ?-? : نتايج مربوط به برازش رگرسيون خطي بين متغير SEX بر روي متغير پاسخ TA

?-?-?- بررسي آزمون فرض‌هاي ?-? و ?-?
فرض ?-?: درک سهولت از فناوري اثر مثبتي بر رضايت‌مندي خواهد داشت.
فرض ?-?: درک سودمندي از فناوري اثر مثبتي بر رضايت‌مندي خواهد داشت.
نتايج به دست آمده از رگرسيون خطي ِ درک سهولت استفاده از فناوري و درک سودمندي از فناوري بر رضايت‌مندي با توجه به جدول ?-? اين مطلب را نشان مي‌دهد که درک سهولت تاثير مثبتي بر رضايت مشتريان خواهد گذاشت. همچنين نيز درک سودمندي ارتباط مثبتي با رضايت‌مندي کارکنان خواهد داشت. در درک سهولت ضريب بتا مثبت بوده و مقدار Sig کمتر از سطح معني‌داري ??/? مي‌باشد لذا فرض صفر رد شده و فرض ?-? رد نمي‌شود. در متغير درک سودمندي هم ضريب بتا مثبت که که هم راستاي فرض از پيش تعيين شده مي‌باشد و هم مقدار Sig در سطح ??/? معني پيدا خواده کرد که فرض را تاييد مي‌کند. لذا ملاحظه مي‌شود که زماني که کارمند متوجه شود که استفاده از RFID براي ايشان سودمند است و استفاده از آن نيز ساده است رضايت بيشتري در استفاده از آن خواهد داشت.

Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t
Sig.
95.0% Confidence Interval for B
Collinearity Statistics

B
Std. Error
Beta

Lower Bound
Upper Bound
Tolerance
VIF
1
(Constant)
3.584
.775

4.624
.000
2.037
5.130

PEUTot
.040
.026
.219
1.569
.021*
-.011
.092
.471
2.122

PUTot
.140
.045
.433
3.098
.003*
.050
.230
.471
2.122
a. Dependent Variable: SAT43 * معني‌داري در سطح ??/?

جدول ?-? : نتايج مربوط به برازش رگرسيون خطي بين متغيرهاي PEUTot و PUTot بر روي متغير پاسخ SAT

?-?- بررسي گزاره‌هاي پژوهش
گزاره‌ي ?-?: درک سهولت استفاده تاثير مثبت بر قصد استفاده‌ي بيشتر از RFID خواهد گذاشت.
گزاره‌ي ?-?: درک سودمندي تاثير مثبت بر قصد استفاده‌ي بيشتر از RFID خواهد گذاشت.

براي آزمون گزاره‌هاي بالا رگرسوني از سهولت استفاده از فناوري و درک سودمندي از آن بر روي قصد استفاده از فناوري انجام شد که نتايج آن را در جدول ?-? مشاهده مي‌کنيد. با توجه به مطالب پاياني فصل سوم و نتايج مندرج در اين جدول رگرسيون، گزاره‌ي ?-? را که درک سودمندي تاثير مثبت بر قصد استفاده از RFID دارد را تاييد مي‌کند. با توجه به اينکه ضريب رگرسيوني يا بتا مثبت مي‌باشد و هم راستاي فرض از پيش تعيين شده است و Sig نيز کمتر از سطح معناداري ??/? مي‌باشد. جالب اينجا خواهد بود که نتايج رگرسيون گزاره‌ي ?-? را رد مي‌کنند. با توجه به مقدار Sig درک سهولت استفاده از فناوري تاثيري بر استفاده‌ي بيشتر از RFID نخواهد داشت و اين مطلب باعث رد گزاره‌ي ?-? مي‌شود.

Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t
Sig.

B
Std. Error
Beta

1
(Constant)
11.366
2.565

4.431
.000

PEUTot
.060
.085
.114
.700
.486

PUTot
.279
.149
.303
1.869
.006
Dependent Variable: INTTot

جدول ?-? : نتايج مربوط به برازش رگرسيون خطي بين متغيرهاي PEUTot و PUTot بر روي متغير پاسخ INTTot

فصل پنجم
نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات

?-?- مقدمه
اين مطالعه براي معرفي فناوري‌هاي نوين و تاثير آن‌ها بر خرده‌فروشي‌ها و به منظور دريافت اين موضوع که کدام ويژگي هاي شخصيتي کارمندان روي پذيرش فناوري RFID تاثير مي گذارد، به اجرا در آمده است. سپس پذيرش را در رضايت‌مندي ِ کارکنان در شغل ايشان مطرح کرديم. براي نيل به اين منظور مدل پذيرش فناوري TAM روي فناوري RFID استفاده کرديم. علاوه بر پايايي ِ TAM در RFID، تاثير گذاري شش متغير روي سهولت درک از استفاده و سودمندي درک شده مورد آزمون قرار گرفتند که به نوبه‌ي خود روي رضايت‌مندي تاثير مي‌گذارد. در بخش هاي بعدي نتايج ارائه شده در فصل‌هاي قبل را شرح خواهيم داد و روي مفاهيم کاربردي دست آوردها بحث خواهيم کرد. بحث ابتدايي بر روي فناوري‌هاي جديد و تاثير آن‌ها بر رومد خرده‌فروشي ها خواهد بود سپس بحث بر روي TAM تمرکز خواهد کرد تا نشان داده شود که اين موضوع يک مدل مناسب براي شروع بود. وقتي مدل مناسب باشد، فاکتورهايي که ممکن است روي سهولت درک از استفاده و سودمندي درک شده تاثير گذار باشند مورد بحث قرار خواهد گرفت.

?-?- مباحثه
?-?-?- فناوري‌هاي جديد
فناوري‌هاي موجود در فروشگاه‌ها باعث ايجاد تغيير در ظاهر فروشگاه، رفتار کارکنان و مشتريان مي‌شوند. در واقع اين فناوري‌ها ماهيت جستجوي کالا، محتويات کالا، اطلاعات مربوط به کالا، انتخاب و مقايسه‌ي کالاها و کم کردن زمان خريد را تغيير مي‌دهند که از طريق اين تغييرات مسئولان فروشگاه را از رفتار مشتريان و وروند کاري خود مطلع مي‌سازد. در حالت کلي ? مورد اصلي دستخوش تغيير خواهند شد.
?-امکان بررسي ِ رفتار مصرف‌کننده: امروزه تحقيقات نشان مي‌دهد که شرکت‌هاي زيادي به طور مدارم به کسب اطلاعات ِمربوط به علاقه‌مندي‌هاي مشتريان و نياز ايشان هستند تا بتوانند استراتژي‌هاي سازمان خود را در بازار متغير کنوني به خوبي پيش ببرند[49]. در اين ديدگاه، فناوري‌هاي ذکر شده قادر به جمع‌آوري، سازماندهي و مديريت اطلاعات مربوط به مصرف‌کنندگان مي‌باشند که مي‌توانند به طور مداوم و سريع توسط خرده‌فروشان و مسئولين سازمان به روز شوند. لذا از اين طريق اين فناوري‌ها مي‌توانند کارآمد باشند. به طور خاص، تعامل بين مصرف‌کنندگان و مشتريان اطلاعاتي درباره‌ي علاقه‌ي مصرف‌کنندگان (مانند رنگ مورد علاقه)، بهبود کيفيت محصول‌ها در فروشگاه و اطلاعاتي درباره‌ي تجربه‌ي خريد ( مانند اين‌که چه شعاري بيشتر مصرف‌کنندگان را تحت تاثير قرار مي‌دهد) فراهم مي‌سازند. در حقيقت بسياري از اين فناوري‌ها با اطلاعات مربوط به کالاها، مشتريان و خريدها متصل به يک پايگاه داده هستند. با به روز رساني ِ پايگاه داده و جستجوي موردي ( مانند بيشترين خريد در ماه يا جستجو روي يک مشتري خاص) اثرگذاري بيشتري خواهند داشت[50].
علاوه بر اين، استفاده از اين فناوري‌ها، کاهش هزينه‌هاي ارتباط و تعامل بين مصرف‌کنندگان و سازمان را به‌وجود مي‌آورد که هر سازماني براي توليد بهترين کالا/خدمات به آن نيازمند است و به عنوان دست‌آورد هر سازماني مي‌تواند استراتژي بهتري را برنامه‌ريزي کند[49].
?- بهبود پايانه‌ي فروش:‌ استفاده از فناوري پيشرفته و جديد در فروشگاه

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید