از يک فناوري جديد را کم تر از احساس اضطراب و استرس حاصل از روبرو شدن با آن درک کنند. از تحقيقات قبلي انتظار مي‌رفت که نگراني در استفاده از فناوري برروي پذيرش آن تاثيرگذار باشد که در اين تحقيق نتيجه‌اي برعکس اين اتفاق افتاد. يک دليل براي اين درستآورد ممکن است اين مطلب باشد که پاسخگويان درگير پذيرش RFID بودند و در نتيجه اشتياق کم تري براي مواجه شدن با فناوري جديد داشتند. لذا استرس و نگراني ِ کمتري نيز داشتند.

?-?-?- فرهنگ
طبق تحقيقات گذشته انتظار مي‌رفت که فرهنگ درک شده از فناوري تاثير مثبت بر درک سودمندي از فناوري بگذارد[55]. بررسي کرديم که تاثيرات فرهنگي ِ درک شده از RFID عبارت از ميزان درجه‌اي ايست که باورها و اعتقادات اجتماعي ِ افراد بر استفاده از اين فناوري خواهد داشت. در اين تحقيق نيز اين اين انتظار برآورده شد و مشاهده کرديم که تاثيرات فرهنگي تاثير مثبت در درک سودمندي از فناوري خواهد داشت.
رگرسيون از تمامي متغيرهاي مستقل روي سهولت درک شده از فناوري يک نتيجه‌ي غير منتظره را حاصل کرد. در اين نتايج شاهد بوديم که فرهنگ درک شده توسط کارمندان بر سهولت استفاده از RFID تاثير مثبت مي‌گذارد. در تحقيق‌هاي قبلي هيچ اثري از اين‌که اين مطلب اتفاق خواهد افتاد، وجود نداشت. يک دليل بالقوه براي اين دست‌اورد مي‌تواند اين مطلب باشد که آن دسته از کارمنداني که باور دارند بايد در بهبود روند کارها بايد از RFID ‌استفاده کنند، قادر خواهند بود از اين فناوري راحت‌تر و ساده‌تر بهره بگيرند. کارمنداني که به اين باور نرسيده‌اند، ممکن است دانش کمتري از RFID‌ داشته باشند و آن را سيستم پيچيده‌اي بدانند و لذا بايد تلاش بيشتري در استفاده از آن کنند و اين منجر به درک کمتر از سهولت استفاده خواهد شد.

?-?-?- جنسيت
ونکاتش و همکاران روي تاثير جنسيت بر پذيرش فناوري مطالعه کرده بودند. در اين تحقيق آن‌ها دريافتند که مردان بيشتر روي نتيجه‌ي نهايي تمرکز مي کنند و رضايت از نتيجه‌ي نهايي منجر به استفاده کردن از فناوري در آن‌ها مي‌شود[15, 56]. اين در حالي است که زنان بيشتر روي مراحل و وروند انجام کار که کامل نشده‌اند تمرکز مي کنند. از آن جايي که مردان و زنان روي جنبه هاي مختلف از يک فناوري جديد نگاه مي‌کنند، اين مطلب انتظار مي‌رود که مردان بيشتر روي سودمندي ِ استفاده از فناوري تمرکز خواهند کرد و اين مطلب منجر به داشتن درک هاي مثبت از سودمندي از RFID خواهند شد. از زنان انتظار مي رود که درک بيشتري از سهولت استفاده از RFID داشته باشد. چرا که آن ها بيشتر روي مراحل روند کار دقت دارند. در اين تحقيق اين انتظارات برآورده نشد. تفاوت قابل توجهي بين مردان و زنان در درک سودمندي و سهولت از RFID وجود ندارد. يک دليل ممکن براي اين دستآوردها اين است که نتايج استفاده از RFID براي پاسخگويان مربوط يه اين پژوهش نسبت به کارکنان در صنايع ديگر در اين الگو اهميت کمتري داشته است. کارکنان ممکن است تمرکز خود را بر مشخصه‌هاي اصلي ِ شغل خود که از طريق RFID تاثير نگرفته است، بگذارند. لذا منجر به اين مطلب شود که استفاده کردن از RFID اهميت کمتري پيدا کند. همچنين اين مطلب ممکن است سبب شود که مردان در الگوي ما نتيجه‌گرا نبوده‌اند و بنابراين درک هاي مشابهي از سودمندي سيستم داشته باشند. اين مطلب نشان مي‌دهد که مزيت‌هاي استفاده RFID براي تمامي کارکنان واضح است زيرا آن‌ها مشاهده مي‌کنند که RFID سودمند است. يک نتيجه حاصل از اين مطلب اين است که اهميت ندارد که بين مردان و زنان تفاوت قائل شد.
همانطور که در فصل ? بيان کرديم ونکاتش علت اين مطلب را که چرا جنسيت در ارتباط بين نگراني در استفاده از فناوري و سهولت درک از استفاده تعادل برقرار مي کند را پيدا کرد[39]. نتايج اين مطالعه تفاوتي در نگراني در استفاده از فناوري بين زنان و مردان را نشان نداد. هم‌چنين نتايجي بر پيدا کردن دليلي مبني بر اين که اين نگراني بر روي درک سهولت استفاده يا سودمندي تاثير مي‌گذارد، به دست نيامد. ما بايد فرض کنيم که جنسيت بر روي نگراني در استفاده از فناوري تاثير نمي‌گذارد و اضطراب استفاده از فناوري به عنوان يک واسطه براي جنسيت عمل نمي‌کند. اين دست‌آورد ممکن است به وسيله الگوي اين مطالعه سبب شده باشد. همان طوري که قبلا توضيح داده شد، ممکن است که اضطراب استفاده از فناوري يک مساله براي کارکنان در اين الگو نباشد. زيرا آن ها تقريبا همگي درگير پياده سازي RFID بوده اند بنابراين ممکن است که زنان در طول زمان کمتر داراي اضطراب استفاده از فناوري بوده باشند. تحقيق ايشان بين ???? تا ???? انجام داده است خيلي به روز نيست. ممکن است که زنان در حال حاضر بيشتر از فناوري استفاده کنند که اين مطلب منجر به از بين رفتن تفاوت آن‌ها با مردان مي‌شود. مطلبي که در اين پژوهش نيز آن را مشاهده کرديم.

?-?-? تجربه
انسان‌ها هميشه زماني که سعي مي‌کنند چيزهاي جديد را ياد بگيرند به تجربه گذشته تکيه خواهند کرد. بنابراين اين مطلب انتظار مي‌رود که کارکنان هنگامي که با پياده سازي RFID روبرو هستند، از تجربيات و دانش‌هاي کسب شده از فناوري و سيستم هاي IT قبلي را استفاده کنند[39]. زماني که کارمند مي‌داند که چگونه با سيستم هاي IT کار کند، او داراي توانايي بيشتري براي درک مزيت هاي RFID خواهد بود. هنگامي که کارکنان باتجربه قبلي بايد ياد بگيرند که چگونه با RFID کار کنند، نياز به تلاش کمتري براي آموختن چگونگي کار با آن را دارند.
اين تحقيق اين انتظار را رد کرد. اين مطلب احتمالا ناشي از اين حقيقت است که کارکنان تجربه بيشتري در يادگيري طرز کار کردن با يک سيستم‌هاي مشابه را ندارند و بنابراين بايد تلاش بيشتري براي يادگيري طرز به کار بردن RFID بکار ببرند. اين مطالعه نيز دليلي را نمي‌يابد که کارکناني که تجربه قبلي قابل توجهي دارند، درک خواهند کرد که RFID سودمند است. يک توضيح مهم براي اين دست آورد مي تواند اين مطلب باشد که از چون RFID به تازگي به اجرا درآمده است، تمامي کارکنان درباره‌ي مزيت‌هاي آن تفکر کرده‌اند. اين امرکه مزيت‌هاي RFID را به اطلاع کسي برسانيم آسان خواهد بود، اما آموزش چگونگي کارکردن با RFID بيشتر طول خواهد کشيد. يک دليل نيز مي‌تواند اين باشد که به دليل تازگي ِ استفاده از سيستم تمامي ِ کارمندان به يک ميزان از سودمندي استفاده از آن را درک خواهند کرد. ممکن است در سال‌هاي آتي و رواج بيشتر سيستم‌هاي اتومانيک با توجه به جامعه‌ي آماري بزرگ‌تر، نتايج متفاوت‌تري به دست آيد.
سازمان‌ها و فروشگاه‌هايي که مي‌خواهند RFID را اجرا کنند بهتر است که آموزش بيشتري را تدارک ببينند و مزاياي استفاده از اين سيستم را به خوبي شرح دهند. در کنار اين مطلب افراد باتجربه تر مي‌توانند به کارکنان ديگر نشان دهند که چگونه با سيستم کار کنند، کارکنان کم تجربه تر مزيت هاي استفاده از RFID را خواهند ديد و در نتيجه تمايل بيشتري براي پذيرش RFID خواهند داشت.

نتايج اين بحث نشان داده است که TAM مي تواند براي ارزيابي رضايت کارمند از RFID مورد استفاده قرار گيرد. فاکتورهاي اصلي تعيين کننده ميزان رضايت مندي، سهولت درک از استفاده و سودمندي درک شده از RFID هستند. لذا از طريق متغيرهاي خارجي متوجه شديم که چه عواملي بر روي درک سهولت و سودمندي اثرگذارند. دانستن اين مطلب مي تواند به مديريت جهت پيدا کردن کارکناني که احتمالا مشکل بيشتري در پذيرش و استفاده از RFID خواهند داشت، کمک کند. از کارکناني که انتظار مي رود که نسبتا RFID را آسان قبول کنند، مي توان به منظور حمايت ديگر کارکنان و آزمايش کردن سيستم مورد استفاده قرار داد
?-?- نتيجه‌گيري
اين تحقيق در ابتدا به تجزيه و تحليل فناوري‌هاي روز دنيا پرداخت. به اين دليل که اين فناوري‌ها روند خريد را براي مصرف‌کنندگان جذاب مي‌کنند. نتايج و مباحث نشان داد که مصرف‌کنندگان نگرش مثبتي در استفاده از فناوري خواهند داشت. زيرا فناوري محيط خريد را جذاب و ساده‌تر مي‌کند و عملن تجربه‌ي خريد لذا بخشي را به مشتريان مي‌دهد و از همه مهم‌تر هرچه مصرف‌کنندگان زمان بيشتري را در فروشگاه بگذرانند پس احتمال خريد بيشتر ايشان مي‌شود. پس حتما بايد از محسط خريد و روند خريد خود لذا ببرند. در اين مطالعه فناوري‌هايي را که رفتار خريد مشتريان در داخل از فروشگاه را تغيير مي‌دهند بررسي کرديم و به اين نتيجه رسيديم که اين تاثيرات چند جنبه‌ي کلي دارند. (?) ظاهر فروشگاه و نقطه‌ي پايان فروش را دستخوش تغيير قرار مي‌دهند. (?) از طريق کمک و المان‌هاي جذاب مشتريان بيشتري را جذب کرده و در نتيجه روند خريد را بهبود مي‌بخشند. (?) رفتار خريد مشتريان را تحت تاثير قرار مي‌دهند. (?) از آنجاييکه که ابزارهاي جديد را فراهم مي‌کنند پس قشرهايي که به خريد سنتي عادت ندارند را نيز به داخل فروشگاه مي‌آورند. اين يافته‌ها و نتايج به خرده‌فروشان کمک خواهد کرد که بينش خود را در استفاده از فناوري بالا ببرند. از آنجا که در بازار رقابتي ِ امروز اگر سازماني تغييرات جديد اعمال نکند محکوم به شکست است يکي از عوامل تغيير و هم جهت شدن با موج جهاني، استفاده از فناوري‌هاي روز دنياست.
پس از بررسي فناوري‌هاي روز دنيا به اين مسئله برخورد کرديم که براي پياده‌سازي فناوري در هر سازمان يا فروشگاهي کارمندان سازمان/فروشگاه بايد اجراي آن فناوري را قبول کنند. پس در ادامه به بررسي ِ فناوري RFID ‌پرداختيم. زيرا اين فناوري روند رشد بسيار بالايي داشته است و تقريبا در همه‌ جاي دنيا در حال پياده‌سازي است.
چنانچه زنجيره هاي توليد و توزيع کالا پيچيده تر شوند و کشورهاي بيشتري را در برگيرند، اين مطلب اهميت دارد که راه‌حل‌هاي جديد و هوشمندانه به منظور مديريت کردن آنها مطرح شود. فناوري RFID يکي از راه حل هايي است که خيلي مورد توجه قرار گرفته است و خيلي‌ها معتقد هستند که يک فناوري جديد بزرگ در مديريت زنجيره توزيع و توليد کالا، خرده فروشي، مديريت منابع انساني و توليد مي باشد. چون اجراسازي يک فناوري جديد مي‌تواند فرآيندي مشکل در بسياري از سازمان هايي که موفق نبوده اند باشد، اهميت دارد که کارکنان از تصميم اجرا کردن يک فناوري جديد حمايت کنند[39].
به منظور پاسخگويي به اين سوال که کدام ويژگي شخصيتي کارمندان در پذيرش RFID موثر است، يک بازديد از کارکنان فروشگاه‌هايي که RFID را اجرا کرده اند انجام شد. يک ارزيابي از وضيعت کنوني RFID مشخص کرد که RFID خصوصيات اميدبخش متعددي دارد اما هنوز با سختي هاي اجراسازي روبرو است. براساس نوشته ها و مطالب مناسب در زمينه RFID و پذيرش فناوري، يک مدل بر پايه TAM تنظيم شد. اين مطالعه سعي کرد پي ببرد که آيا مدل پذيرش فناوري (Technology Acceptance Model) که به مقدار زيادي کاربردي است مي‌تواند براي پيش بيني ميزان پذيرش يک سيستم غيرارادي مانند RFID مورد استفاده قرار بگيرد. در ضمن تلاش کرد که پي ببرد کدام ويژگي هاي شخصيتي کارکنان ميتواند ميزان پذيرش شان از RFID را پيش بيني کند. مدل TAM در وضيعت هاي ديگر که اجراسازي يک فناوري اجباري است ممکن است مفيد باشد. به علاوه اين مطلب مي‌تواند يک متد براي پيش بيني ميزان رضايت کاربران پيشنهاد دهد. مديران مي‌توانند از اين دانش استفاده کنند تا مراحل و فرآيندهاي آموزشي و اجراسازي را به‌وسيله‌ي هدايت کردن اکثر منابع به سمت افرادي که بيشتر به آن احتياج پيدا خواهند کرد، توسعه و بهبود دهند.
نتايج اين مطالعه نشان داده است که TAM مي تواند براي پيش بيني ميزان پذيرش کاربر مورد

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید