عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی عوامل مؤثر بر ملی گرایی مصرفی از دیدگاه مصرف کنندگان

قسمتی از متن پایان نامه :

ملی گرایی مصرفی

2-2- 1- مفهوم ملی گرایی (ناسیونالیسم)

واژه ناسیونالیسم از دو بخش ناسیون و ایسم تشکیل شده می باشد. ایسم به معنی اصول اعتقادی، به صورت پسوند به بسیاری از واژ ه ها و نام ها متصل می گردد (مانند سوسیالیسم، کمونیسم، کاپیتالیسم، و …). اما ناسیون امروزه به جماعتی گفته می گردد که به گونه کلی دارای تعاملات و سنت های متشرک فرهنگی و تاریخی بوده، از نظر سیاسی مستقل یا در کوشش کسب آن و حاکمیت بر خویش اند.

اصطلاح« ناسیون »[1] مشتق از ریشه ناتوس در قرن دوازدهم میلادی، حدود سالهای 1160 به معنای متولد یا زادگاه محدود منطقه قومی تصریح داشت. در زبانهای اروپایی ، واژه ناسیون با Native و Natal واژه های  هم ریشه می باشد. « نیِتیو » معنی اهلی و بومی و « ناتال » هم مفهوم زایش و زادگاه را می رساند، در لاتین هم Natio به معنی قوم، تیره و نیز مردم آمده می باشد.

تا قرن دوازدهم میلادی، واژه ناسیون به معنای زایش، نژاد و نسل بوده می باشد. در آغاز قرن شانزدهم از این اسم صفت « ناسیونالیسم » را ساختند. در قرن شانزدهم، ناسیون به یک واحد سیاسی مهم گفته می گردید، اما از قرن هفدهم به بعد، بتدریج معنی کنونی خود را پیدا نمود (ابریشمی، 1373 ،14).

در جریان انقلاب کبیر فرانسه یکی از نمایندگان این عنوان را برای اجتماع نمایندگان مردم یا « طبقه سوم»[2] پیشنهاد نمود. در همین سال ها، اصطلاح ناسیونالیسم[3] را فرانسویان احتمالاً از زبان انگلیسی اقتباس کردند و به تدریج به جای «میهن پرستی یا میهن ستایی » نهادند و ناپلئون بناپارت در پی کودتای 18 برومر خود اعلام نمود : «من نه چپ هستم و نه راست، بلکه من ملی هستم».

با راه افتادن تئوری ها و ایدئولوژی ،« ناسیونالیسم » بتدریج زمینه های متعدد روانی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، مذهبی و سرزمین را به آن منسوب نموده اند. مانند : ملی گرایی مبتنی بر  سرزمین[4] ، ملی گرایی مبتنی بر فرهنگ[5]، ملی گرایی مبتنی برسیاست[6] ، ملی گرایی مبتنی بر مذهب[7]  ملی گرایی اقتصادی [8] وملی گرایی مبتنی بر زبان [9].

در ایران، گر چه واژه « ملت » در ادبیات قدیم ما به معنای دین یا فرقه های دینی می باشد و متفکران و جغرافی دانانی مانند شهرستانی وقتی از «الملل و النحل » سخن می گویند منظورشان «ادیان و مذاهب» بوده می باشد، اما چنین بنظر می رسد که از زمان صفویه به بعد، در پی ارتباط ایران با اروپا، به ویژه در عصر ناصری، یعنی در نیمه قرن نوزدهم که دوره «شکوفایی ناسیونالیسم لیبرال» در اروپا بوده می باشد، مترجمان ایرانی شاید با اقتباس از ترک ها « ملت » را به « ناسیون » برگردانده اند ، صفت مربوطه را « ملتی » می نوشتند و نه « ملی »  (شیخاوندی، 1380 ، ص 52 1 )

ایدئولوژی ملی گرایی به شیوه های گوناگونی تعریف شده می باشد. اما تعاریف دارای مضامین مشترکی هستند و غالباً با یکدیگر همپوشانی دارند. البته مضمون عمده، دلبستگی فوق العاده به ملت می باشد. ناسیونالیسم ایدئولوژی می باشد که ملت را در مرکز علایق خود قرار می دهد و به دنبال افزایش بهزیستی آن می باشد. اهداف اصلی را که از طریق آنها ناسیونالیسم به دنبال ارتقای بهزیستی ملت می باشد عبارتند از : استقلال یا خودمختاری ملی، وحدت ملی و هویت ملی.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

از نظر ناسیونالیست ها یک ملت نمی تواند بدون اندازه مشخص و معینی ازهر عامل فوق به بقای خود ادامه دهد.

بر این اساس تعریف مقدماتی زیر از ناسیونالیسم پیشنهاد می گردد: « جنبش ایدئولوژیک برای دست یافتن و حفظ کردن استقلال، وحدت و هویت برای مردمانی می باشد که بعضی از اعضای آن به تشکیل یک ملت بالقوه و بالفعل عقیده دارند»( اسمیت ، 2001 ، 20 ) .

[1] – Nation

[2]-Assembee nationale

[3] -Nationalism

[4] -Territorial nationalism

[5] -Cultural nationalism

[6] -Political nationalism

[7]-Religious nationalism

[8] -Economical nationalism

[9] -Language nationalism

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  • هدف اصلی

شناسایی ارتباط بین عوامل اجتماعی روانشناختی و ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

  • اهداف فرعی

شناسایی تاثیر وطن پرستی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیر پذیرش فرهنگی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیر جهان گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیر تجمل گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیرتهدید ادراک شده اقتصادی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

1-5- سئوال های پژوهش

  • سئوال اصلی پژوهش

عوامل اجتماعی روانشناختی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

  • سئوال های فرعی پژوهش

وطن پرستی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

پذیرش فرهنگی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

جهان گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

تجمل گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

تهدید ادراک شده اقتصادی و ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناسایی عوامل مؤثر بر ملی گرایی مصرفی از دیدگاه مصرف کنندگان  با فرمت ورد