عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر ژئوپلیتیک بنادراستان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

پیـشینـه بنـادر در ایران

ایران به عنوان کشوری دریایی در سواحل و جزایر خود دارای بنادر متعددی می باشد. این بنادر به چهار دسته تجاری، ماهیگیری، نفتی و نظامی تقسیم می شوند که تعداد آنها از مرز 400 بندر می گذرد. ساخت و نگهداری زیربنا و عملیات کامل بنادر تجاری در تملک و قیمومیت سازمان بنادر و کشتیرانی قرار دارد.

این بنادر با در نظر داشتن نوع ترافیک دریایی خود به دو دسته بنادر اصلی مانند بنادر امام خمینی و بندرعباس و بنادر فرعی مانند بندر لنگه، دیلم و گناوه تقسیم می شوند (احساندار، 1382، 17).

افزون بر دیوار بزرگ گرگان و دیوار تاریخی تمیشهف نقطه دیگری نیز در سواحل شرقی دریای خزر، جایی که امروزه شهر گمیشان واقع شده هست که در اوراق تاریخ از آن یاد شده می باشد.

بندر “آیسکون” جزیره ای اسرارآمیز در اعماق تاریخ که داستانش با گریز سلطان محمد خوارزمشاه و مرگ او در جزیره شروع می گردد و با ادعای زیر آب رفتن آیسکون در ساحل شرقی دریای خزر به پایان می رسد.

درمورد بیشینه تاریخی این بندر در منابع تاریخی آمده می باشد که بندرگاه آیسکون را قباد ساسانی بنا کرده می باشد. اگرچه قراین تاریخی که این امر را اثبات کند در دست نیست، اما با در نظر داشتن این که در روزگار قباد، ترکان به طبرستان حمله کردند و قباد پسر خود کاووس را مأمور سرکوب آنان نمود و وی را والی طبرستان قرار داد، احتمال درستی این مطلب نفی نمی گردد.

به هرحال، هزاران سال پیش آیسکون بندری بزرگ و معتبر و جای بازرگانان بوده که افزون بر اهمیت بازرگانی یعنی مرکزیت تجارت ابریشم، پوست و ماهی، خط دفاعی ای در برابر ترک ها به شمار می رفته و نیز راه ارتباطی شرق خزر به گیلان، دیلم و بسیاری از سواحل دریای خزر بوده که به تدریج در گذر زمان اهمیت خود را از دست داده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

    • تبیین توانمندی های ژئواکونومیکی بنادر استان گیلان
    • تبیین چشم انداز ژئوپلیتیک بنادر گیلان
    • ارائه الگوی متناسب برای توسعه ژئواکونومیکی بنادر استان گیلان
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه