تأثیر ژئوپلیتیک بنادراستان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

بنادر بازرگانی

داد وستد مقام بلندی را در بخش خدمات به خود اختصاص می دهد و سبب آن نه تنها اهمیت شمار شاغلان در جمعیت فعال می باشد بلکه گوناگونی و پیچیدگی اشکالی می باشد که این مقوله شغلی به خود می پذیرد.

در یک بازار واقعی، کالاها به طرز عینی عرضه می شوند و در یک بازار تجدیدی، به عکس، معاملات بر اساس سفارش و بر روی کالاهای نا موجود انجام می شود. بازار قصبات و شهرهای کوچک بازارهای واقعی هستند و یک مرکز بورس که در آن اوراق بهادار و یا کالاهایی نظیر مقداری پنبه از نوعی معین مورد معامله قرار می گیرد که می بایستی در نیمکره ای دیگر تحویل مشتری گردد، بازار تجدیدی به حساب می آید.

در مورد اول، بازار دارای انبارها و مخازنی در مجاورت خویش می باشد و در مورد دوم میان بازار و انبار گسستگی، و انفصال مکانی هست. یک نوع بینابینی، بازاری می باشد که در آن معامله براساس نمونه ها انجام می شود.

در این مورد، کالایی که واقعاً حمل می گردد، غالباً بخش ناچیز از کالایی می باشد که بر اساس قرارداد بایستی تسلیم مشتری گردد (ماکس در وئو، 1374، 396).

و حمل کالاهایی که بایستی به مقصد برسد با در نظر داشتن مسافت و هزینه – فایده کالا به سود صادر کننده باشد. از این رو به دلیل ارزان بودن حمل کالا با کشتی، بنادر در این راستا تأثیر اساسی برای صادرات بازی می کند و در این مورد با تجهیز بنادر به انواع امکانات و تسهیلات می توان صادرات را تسهیل بخشید.

2-4-3-4  بنادر جهانگردی

جهانگردی که جغرافیا از دیرباز به آن به دیده بی التفاتی می نگریست، به چنان وسعت و غنایی دست یافته می باشد که درآمدهای حاصل از آن در پاره ای موارد از عمده ترین شاخه های فعالیت های صنعتی نیز آشکارا فراتر می رود. فعالیت های ویژه جهانگردی از سویی موجب جابجایی انبوهی از جمعیت در اوقات فراغت می گردد و از سویی دیگر آفریننده مشاغل و پدیده آورنده تجهیزات جدید می باشد. جهانگردی چه به صورت خود جوش و چه بر اثر تدابیری که از سوی دولت اتخاذ می گردد، جغرافیای بسیاری از کشورهای جهان را با دگرگونی های بنیادی مواجه کرده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

    • تبیین توانمندی های ژئواکونومیکی بنادر استان گیلان
    • تبیین چشم انداز ژئوپلیتیک بنادر گیلان
    • ارائه الگوی متناسب برای توسعه ژئواکونومیکی بنادر استان گیلان

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه