برایتان آرزوی بهروزی کرد.اما اگر فرد جوانتری هستید،بهترین کاری که می توانید انجام دهید این است که با واقعیتهای نارضایتی خود رو به رو شوید شهامت به خرج دهید وبه دنبال کاری لذتبخش در جایی دیگر باشید.
84-51 : رضایت شغلی پایین،به نظر می رسد از شغل کنونی خود راضی باشید شاید علتش این است که این شغل مناسب شما نیست.از طرف دیگر شاید بطور کلی از مشاغل،دل خوشی ندارید.شاید چنان ارزشی برای آزادی خود قائلید که از تقاضاهایی که اکثر مشاغل بر دوش شما می گذارند،منزجرید وشاید احتمال دیگر این باشد که قابلیتهای واقعی شما مورد استفاده قرار نمی گیرد.دراین باره به دقت فکر کنید وببینید آیا امکان ندارد شغل دیگری بیابید که با خلق وخوی شما متناسب باشد.اگر موضوع نارضایتی شما فقط تنفر وانزجار از رئیس یا همکارانتان است شاید با تغییر محل کار به جای نوع کار،موجبات رضایت شغلی شما را فراهم آید.شاید محیط جدید،شروع خوبی برایتان به ارمغان آورد وزندگی شما را از یکنواختی برهاند.
144-85 :رضایت شغلی متوسط،امتیاز در این محدوده درست در وسط قرار می گیرد.مانند اکثرافراد،احتمالاً کاری پیدا کرده اید که با خلق وخوی شما سازگار است.هر چند می توان گفت احساس می کنید به اندازه کافی حقوق نمی گیرید وشاید در شغل دیگری اوضاع واحوال بهتری داشته باشید.از طرف دیگرمسلماً جوانب اجتماعی کار برای شما جذاب است،از اینرو استفاده از استعدادهایتان برای شما همانقدر اهمیت دارد که ماندن در شغلی که همکارانتان را دوست دارید.آزمون بین شغل وزندگی خصوصی خود تعادل برقرار کرده است واحتمالاً از هر دو لذت می برد.وی می تواند در شغل کنونی خود نیز موفق باشد اما مانند افرادی که از امتیاز بالاتری برخوردارند،به سوی موفقیت پیش نمی رود.اگر آزمونی با استعداد است وبه راحتی در مسیر ترفیع قرار می گیرد،شاید از فشار یک شغل عالی خوشش نیاید،اما باید صبر کرده وببیند واگر موقعیتش فراهم شد،امتحان کند.175-145 : رضایت شغلی بالا،کار برای آزمودنی بسیار مهم است واو نیز خود را غرق در کار می کند. این نگرش،گویای این امر است که آزمودنی در مشاغل دیگر نیز موفق خواهد بود واگر شرایط،موقعیت شغلی وی را تغییر دهد،بدیهی است که کمر خم نمی کند وموفق نیز می شود.احتمالاً صبح های شنبه شادترین اوقات آزمودنی است.بیش از 175 : رضایت شغلی،این امتیاز موجب نگرانی است وچنین می نماید که کار،همه جوانب زندگی آزمودنی را تحت کنترل خودش درآورده است.آزمودنی باید لحظه ای درنگ کرده وتأمل کند.آیا او تا این اندازه برای وی اهمیت پیدا کرده است؟ آیا همه چیز را فدای کار خود کرده است؟ اگر آزمودنی چنین غرق در کار خود نبود آیا امکان نداشت رضایت وخشنودی واقعی را تجربه کند؟
اعتبار و روایی آزمون رضایت شغلی ،مقدار همبستگی به ترتیب 68/0 و71/0ازسطح05/0 اطمینان معنا دار بودند ونشان دادند که آزمون در هر دو مورد همسانی درونی و ثبات نمرات پایا است.

3) پرسشنامه تعهد سازماني پورتر:
اين پرسشنامه داراي هفت سوال مي باشد و ازگزينه هاي (كاملا موافقم ؛موافقم ؛نه موافق نه مخالف ؛مخالم ؛كاملا مخالفم )استفاده شده است و نحوه اميتاز بندي هر كدام به ترتيب از 5 تا1 نمره گذاري مي شود.
پايايي آزمون آقاي دكتر مقيمي در سال 1379 در پژوهش خود با استفاده از روش آلفای كرونباخ مقدار همبستگي آزمون را79/0 بدست آورد.
روش اجرای پژوهش :
ما در اين پژوهش ار سه پرسشنامه استاندارد استفاده مي كنيم بعداز مشخص کردن نمونه به روشی که ذکر شده است به تعداد آزمودنی ها برگه سئوال و پاسخ نامه آماده می نماییم و با هماهنگی بعمل آمده در موعد مقرر به ادارات محل كار كاركنان مراجعه می کنیم پس از توزیع سئوال ها و پاسخ نامه ها هر سه آزمون ، توضیح لازم و کافی درباره هر آزمون و نحوه پاسخ دادن آزمودنی ها به سئوالات داده می شود در ضمن به آزمودنی ها گفته می شود. صادقانه و بدون سوگیری فرهنگی به سئوالات آزمون جواب دهند.وقت لازم برای پاسخگویی به هر یک از پرسشنامه ها حدود 15 دقیقه است و هر سه آزمون را به صورت همزمان انجام می شود بعد از این مدت سئوالات و پاسخ نامه ها را جمع آوری می نمائیم.
روش آماري :
تجزیه و تحلیل به عنوان فرایندی از روش علمی ،یکی از پایه های اساسی هر روش پژوهش است. تجزیه و تحلیل عبارت است از روشی که از طریق آن کل فرایند پژوهشی ،از انتخاب مسئله تا دسترسی به یک نتیجه هدایت می شود. چون غالب مسائلی که در تعلیم و تربیت مورد پژوهش قرار می گیرند خیلی گسترده و وسیع هستند .پژوهشگر برای پاسخگویی به مسئله تدوین شده و یا تصمیم گیری در مورد رد یا فرضیه ای که صورتبندی کرده است از روش تجزیه و تحلیل استفاده می کند.
روش تجزيه وتحليل دراين پژوهش: بااستفاده ازآزمون ضريب همبستگي برای بررسی رابطه بین دو متغیر پرداخته مي شود.

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه:
در این فصل برای تجزیه و تحلیل داده ها ی آماری از روش توصیفی و استنباطی استفاده می شود در این راستا در بخش توصیفی از مشخصه های آماری نظیر فراوانی،درصد فراوانی ،میانگین و جداول و نمودارهای مربوطه و در سطح استنباطی از آزمون های همبستگی پیرسون استفاده می شود.

الف) یافته های توصیفی

وضعيت پاسخگويان بر حسب جنسيت :

جدول شماره 1-4 : وضعيت پاسخگويان بر حسب جنسيت

درصدمعتبر
درصد فراواني
فراوانی
جنسیت
75
75
95
مرد
25
25
33
زن
100
100
128
کل

همانطور که جدول شماره 1-4 نشان می دهد از جامعه آماری مورد مطالعه از هر دو جنس زن و مرد تعداد128نفر (مرد95نفر،زن 33نفر) و از نظر درصدی ( 75 % مرد و 25 % زن) انتخاب شدند.

نمودار شماره 1-4 : وضعيت پاسخگویان بر حسب جنسیت

____

وضعیت پاسخگویان بر اساس وضعیت سن:

جدول شماره 2-4 : وضعيت پاسخگويان بر حسب سن

درصدمعتبر
درصد فراواني
فراوانی
جنسیت
20
20
26
25 تا30سال
30
30
38
30 تا35سال
39
39
51
35تا40 سال
10
10
13
40تا45
100
100
128
کل

همانطور که جدول شماره 2-4 نشان می دهد ؛20 درصد سن پاسخگویان 25تا30سال،30 درصد 30 تا35 سال،39 درصد 35 تا40 سال،10 درصد 40تا45سال داشتند.

نمودار شماره 2-4 : وضعيت پاسخگویان بر حسب سن

__

وضعیت پاسخگویان بر اساس وضعیت سابقه خدمت:

جدول شماره3-4 : وضعيت پاسخگويان بر حسب سابقه خدمت

درصدمعتبر
درصد فراواني
فراوانی
جنسیت
22
22
28
1 تا5سال
65
65
83
5تا10سال
13
13
17
10تا15سال
100
100
128
کل

همانطور که جدول شماره 3-4 نشان می دهد ؛22 درصد سابقه خدمت پاسخگویان 1تا5سال،65درصد 5 تا10 سال،13 درصد 10 تا15سال داشتند.

نمودار شماره 3-4 : وضعيت پاسخگویان بر سابقه خدمت

__

ب) یافته های استنباطي

فرضیه اول : بين سبك مديريت آزادمنشانه با تعهد سازماني کارکنان رابطه معني داري وجود دارد.
جدول شماره4-4:همبستگی پیرسون جهت رابطه بین سبك مديريت آزادمنشانه با تعهد سازماني کارکنان

متغیر
تعداد
میانگین
انحراف معیار
ضریب همبستگی
سطح معناداری
تعهد سازماني
128
48.36
6.75

0.45

0.00p
سبك مديريت آزادمنشانه
128
30.70
4.96

با توجه به نتايج جدول شماره4-4: ضریب همبستگی بدست آمده (0.45= r) و سطح معنی داری 0.00p ، با احتمال 99 درصد اطمینان،فرض ردمی شود وفرضتایید می شود ونتیجه گرفته می شود که بين سبك مديريت آزادمنشانه با تعهد سازماني کارکنان رابطه مثبت ومعناداروجود دارد.

فرضیه دوم : بين سبك مديريت آزادمنشانه با رضایت شغلی کارکنان رابطه معني داري وجود دارد.
جدول شماره5-4:همبستگی پیرسون جهت رابطه بین سبك مديريت آزادمنشانه با رضایت شغلی کارکنان

متغیر
تعداد
میانگین
انحراف معیار
ضریب همبستگی
سطح معناداری
رضایت شغلی
128
54.50
7.35

0.31

0.00p
سبك مديريت آزادمنشانه
128
30.70
4.96

با توجه به نتايج جدول شماره5-4: ضریب همبستگی بدست آمده (0.31= r) و سطح معنی داری 0.00p ، با احتمال 99 درصد اطمینان،فرض ردمی شود وفرضتایید می شود ونتیجه گرفته می شود که بين سبك مديريت آزادمنشانه با رضایت شغلی کارکنان رابطه مثبت ومعناداروجود دارد.

فرضیه سوم : بين سبك مديريت آمرانه با تعهد سازماني کارکنان رابطه معني داري وجود دارد.
جدول شماره6-4:همبستگی پیرسون جهت رابطه بین سبك مديريت آمرانه با تعهد سازماني کارکنان

متغیر
تعداد
میانگین
انحراف معیار
ضریب همبستگی
سطح معناداری
تعهد سازماني
128
48.36
6.75

0.16

0.04p
سبك مديريت آمرانه
128
17.42
3.21

با توجه به نتايج جدول شماره6-4: ضریب همبستگی بدست آمده (0.16= r) و سطح معنی داری 0.04p ، با احتمال 95 درصد اطمینان،فرض رد می شود وفرضتاييد می شود ونتیجه گرفته می شود که بين سبك مديريت آمرانه با تعهد سازماني کارکنان رابطه مثبت ومعناداروجود دارد.

فرضیه چهارم : بين سبك مديريت آمرانه با رضایت شغلی کارکنان رابطه معني داري وجود دارد.
جدول شماره7-4:همبستگی پیرسون جهت رابطه بین سبك مديريت آمرانه با رضایت شغلی کارکنان

متغیر
تعداد
میانگین
انحراف معیار
ضریب همبستگی
سطح معناداری
رضایت شغلی
128
54.50
7.35

0.05

0.56p
سبك مديريت آمرانه
128
17.42
3.21

با توجه به نتايج جدول شماره7-4: ضریب همبستگی بدست آمده (0.05= r) و سطح معنی داری 0.56p ، با احتمال 95 درصد اطمینان،فرض تایید می شود و فرضرد می شود ونتیجه گرفته می شود که بين سبك مديريت آمرانه با رضایت شغلی کارکنان رابطه ای وجود ندارد.
.

فرضیه پنجم : بين سبك مديريت تلفیقی با تعهد سازماني کارکنان رابطه معني داري وجود دارد.
جدول شماره8-4:همبستگی پیرسون جهت رابطه بین سبك مديريت تلفیقی با تعهد سازماني کارکنان

متغیر
تعداد
میانگین
انحراف معیار
ضریب همبستگی
سطح معناداری
تعهد سازماني
128
48.36
6.75

0.63

0.00p
سبك مديريت تلفیقی
128
32.71
6.47

با توجه به نتايج جدول شماره8-4: ضریب همبستگی بدست آمده (0.63= r) و سطح معنی داری 0.00p ، با احتمال 99 درصد اطمینان،فرض ردمی شود وفرضتایید می شود ونتیجه گرفته می شود که بين سبك مديريت تلفیقی با تعهد سازماني کارکنان رابطه مثبت ومعناداروجود دارد.

فرضیه ششم : بين سبك مديريت تلفیقی با رضایت شغلی کارکنان رابطه معني داري وجود دارد.
جدول شماره9-4:همبستگی پیرسون جهت رابطه بین سبك مديريت تلفیقی با رضایت شغلی کارکنان

متغیر
تعداد
میانگین
انحراف معیار
ضریب همبستگی
سطح معناداری
رضایت شغلی
128
54.50
7.35

0.46

0.00p
سبك مديريت تلفیقی
128
32.71
6.47

با توجه به نتايج جدول شماره9-4: ضریب همبستگی بدست آمده (0.46= r) و سطح معنی داری 0.00p ، با احتمال 99 درصد اطمینان،فرض ردمی شود وفرضتایید می شود ونتیجه گرفته می شود که بين سبك مديريت تلفیقی با رضایت شغلی کارکنان رابطه مثبت

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید