رابطه معكوس و معناداري وجود دارد و هرچه سطح تحصيلات براي كاركنان افزايش يابد باعث كاهش ميزان رضايت شغلي آنان مي شود. نتايج كلي اين پژوهش در بررسي ميلاني ( براساس جداول توزيع فراواني ) نشان داد كه از نظر پاسخگويي بيشتر سبك مديريت وظيفه مدار در سازمان حاكم است تا سبك مديريت رابطه مدار و در مجموع حدود 76 درصد از پاسخگويان اظهار نمودند كه به نوعي از شغلشان راضي نيستند.

2- داوود پايدار فرد 1384 در پژوهشي با عنوان سبك هاي رهبري و مديريت و رابطة آن با ابعاد شخصيتي مديران اجرايي و تعهدسازماني است، كه هدف اصلي اين پژوهش تعيين ارتباط سبك رهبري و رابطه آن با ابعاد شخصيتي مديران اجرايي است، براساس نظرية اقتضايي فيدلر مي باشد. اهداف جزيي اين پژوهش عبارتند از: 1) تعيين سبك رهبري مديران-2- تعيين وضعيت رهبري مديران-3- تعيين اثربخشي مديران از ديدگاه كاركنان. روش پژوهش از نوع كاربردي- پيمايشي است. اطلاعات اين پژوهش با استفاده از روش كتابخانه اي و جستجوي رايانه اي به دست آمده است. اما عمده ترين اطلاعات با استفاده از روش ميداني به دست آمده است. جامعه آماري اين پژوهش كليه مديران ادارات مي باشد. ابزار پژوهش عبارت است از پرسشنامه استاندارد فيدلر كه شامل مقياس«tpc» براي تعيين سبك رهبري و مديريت با تعهدسازماني رابطه معنادار وجود دارد.
3-طبق پژوهش انجام شده در دانشگاه شهيد بهشتي كه توسط علي صمدي در سال 1385 تحت عنوان بررسي رابطه ميان سبك مديريت و رضايت مندي و كارمندان دانشگاه شهيد بهشتي، طبق خلاصه اين پژوهش كه دانشگاه به عنوان يك سيستم آموزشي، فرهنگي با ويژگي هاي خاص هم چون توليد علم و فناوري، آموزش، پرورش و متقاضياني نظير دانشجويان و فارغ التحصيلان، مديريتي را مي طلبد كه نيازمند تخصص، شناخت، درك اطلاعات و ايجاد روابط صحيح انساني با كاركنان مي باشد. كاركنان به عنوان بخش مهمي از منابع انساني و تشكيل دهندة بدنة اصلي سازمان نقش مهم و كليدي در برقراري و تداوم حيات اين سيستم ايفا مي كنند، رضايت بخشي كارمندان آن ها متأثر از سبك هاي مديريتي، شرايط رفاهي و انگيزشي قرار گيرد. در نتيجه كارمنداني كه رضايت بخشي بيشتر ازكار خود دارند، با احساس مسئوليت بيشتر وظايف حرفه اي خود را انجام داده و در ارتباط با همكاران و ارباب رجوع از رفتاري مناسب تر برخوردار و نهايتاً كارايي و بهره وري بيشتري را براي سازمان خويش حاصل مي نمايند.فرضيه هاي اين پژوهش عبارتند از:1) بين سبك مديريت و رضايت بخشي كارمندان شهيد بهشتي رابطه وجود دارد-2) سبك هاي مديريت در واحدهاي سازمان دانشگاه شهيد بهشتي با يكديگر تفاوت دارند-3) رضايت بخشي كاركنان درواحدهاي سازمان دانشگاه شهيد بهشتي با يكديگر تفاوت دارند و نتايج نشان داد كه ميان سبك مديريت مديران و رضايت مندي كارمندان در دانشگاه شهيد بهشتي رابطه مثبت وجود دارد.
4-كريمي 1385 در پژوهشي تحت عنوان مقايسه سبك هاي مديريت در افزايش ميزان رضايت شغلي و تعهدسازماني معلمان در شهرستان نوشهر است. اين پژوهش با هدف تعيين رابطه بين سبك رهبري مديران براساس نظرية اقتضايي فيدلر( وظيفه مدار و رابطه مداري) با رضايت شغلي و تعهدسازماني معلمان انجام شده است. در اين پژوهش كه توصيفي- تحليلي است، اطلاعات لازم از سه نوع پرسش نامه به د ست آمده است. يكي پرسشنامه سنجش سبك رهبري با طيف ليكرت و ديگري پرسشنامه رضايت شغلي(JDI) و تعهدسازماني پورترنام دارد و اين پرسش نامه بعد سنجش اعتبار در ميان نمونه ها توزيع شدند.
جامعه آماري شامل كلية معلمان مدارس كه در سه دوره تحصيلي ( ابتدايي، راهنمايي، متوسطه) و در دو نوع مدرسه(دولتي و غير انتفاعي) مشغول به تدريس هستند و از اين ميان 40 مدرسه به عنوان نمونه انتخاب شده اند كه پرسشنامه هاي مذكور بين تمامي معلمان مدارس نمونه منتخب پژوهشي توزيع شدند. تجزيه و تحليل داده هاي پژوهشي در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي از نرم افزارSPSS صورت گرفته است .در سطح آمار توصيفي از مشخصه هاي آماري نظير فراواني، درصد، ميانگين و انحراف معيار و در سطح آمار استنباطي متناسب با سنجش داده ها و مفروضات از آزمون هاي آماري همبستگي،t تك گروهي،t دو گروهي مستقل، مجذور كا و تحليل واريانس يك طرفه جهت تجزيه و تحليل داده ها استفاده شده است. يافته هاي پژوهشي نشان داد سبك رهبري مديران مدارس دولتي با ميانگين38/74 بيشتر كارمدار است و سبك رهبري مديران مدارس غيرانتفاعي با ميانگين 68/56 بيشتر رابطه مدار است و ميانگين ميزان رضايت شغلي معلمان 42/3 است كه بالاتر از ميانگين فرضي است. از طرفي نتايج به دست آمده حاكي از آن است كه بين سبك رهبري مديران و رضايت شغلي دبيران رابطه وجود ندارد و همچنين بين تعهد سازماني با سبك رهبري آنان رابطه معني داري وجود داشت
5-دادپند، قربانعلی 1388هدف از پژوهش بررسی رابطه بین مهارتهای ارتباطی مدیران وتعهد سازمانی دبیران مدارس راهنمایی شهر شیروان، از دیدگاه دبیران می باشد . روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد و جامعه آماری شامل ۲۶۲ نفر دبیر که در ۲۵ مدرسه مشغول به خدمت می باشند . نمونه آماری ۹۸ دبیر می باشند که به روش نمونه گیری طبقه ای با استفاده تخصیص مناسب بدست آمد. بین مهارتهای ارتباطی مدیران و تعهد سازمانی دبیران ، از دیدگاه دبیران رابطه مشاهده شد.بین مهارت کلامی مدیران و تعهد سازمانی دبیران بین مهارت شنود مدیران و تعهد سازمانی دبیران ، و همچنین بین مهارت بازخور مدیران و تعهد سازمانی دبیران ، از دیدگاه دبیران رابطه وجود دارد . بین مهارت های ارتباطی مدیران و رشته تحصیلی آنان( مدیریت و غیر مدیریت ) از دیدگاه دبیران رابطه ای مشاهده نشد .
پيشينة پژوهش در خارج كشور:
1.در پژوهشي كه توسط استپن كينزر در سال 2006 در دانشگاه اوهايو با عنوان رابطه انواع سبك هاي مديريتي و رضايت شغلي كارمندان انجام شد و به اين نتايج رسيد كه بين نوع سبك هاي مديريت (مشاركتي، آمرانه، دلسوزانه، تفويضي، ميانه رو) با رضايت شغلي كارمندان رابطه معني داري وجود دارد و او اين فرضيات را با استفاده از آزمون ضريب همبستگي پيرسون 71% به اثبات رساند.
2. در پژوهشي با عنوان تأثير سبك هاي مديريتي بر تعهدسازماني كاركنان كه توسط آرتور جكوزيچ در سال 2001 انجام شده است وي در اين پژوهش به اين نتايج رسيد كه بين سبك هاي مديريتي ( رابطه مدار قوي و رابطه مدار ضعيف)،( وظيفه مدار قوي و رابطه مدار قوي)،( رابطه مدار قوي و وظيفه مدار ضعيف)، (وظيفه مدار ضعيف و رابطه مدار ضعيف) و تعهدسازماني كاركنان رابطه معني داري وجود دارد و با استفاده از آزمون ضريب همبستگي 66% اين فرضيات را به اثبات رساند
3.در پژوهشي كه توسط ترايوت واتنس پاكوك در سال 2003 با عنوان سبك هاي مديريتي مديران آسيايي بر رضايت شغلي كاركنان ادارات و آموزشگاه ها در تايلند انجام شده است و به اين نتايج رسيد كه بين انواع سبك هاي مديريتي مديران( تفويضي، مشاركتي، ميانه رو، دلسوزانه، آمرانه) و رضايت شغلي كاركنان ادارات و آموزشگاه ها رابطه معني داري وجود دارد و اين فرضيات را با استفاده از آزمون ضريب همبستگي 82% به اثبات رساند.

فصل سوم
روش پژوهش

مقدمه:
رکن اصلی هر پژوهش علمی را تعریف و بیان مساله تشکیل می دهد زیرا پژوهشگر کلیه ی فعالیت های پژوهش هايي خود را بر پایه ی آن شکل می دهد در این مرحله مساله پژوهش بررسی می شود و پژوهشگر متوجه می شود که ناشناخته و مجهول او چیست و با جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل ابعاد مساله را مورد بررسی قرار می دهد تا آن را به خوبی تعریف کند و امکان پژوهش در مورد آن برایش میسر گردد.پژوهشگر برای پیدا کردن شناخت مقدماتی از مساله و ویژگی های آن ناگزیر است ادبیات و پیشینه آن را مورد مطالعه قرار دهد تا بدین وسیله بتواند متغییرهای احتمالی را شناسایی کند و براساس آن امکان تدوین فرضیه های پژوهش فراهم گردد.

روش پژوهش
در بسیاری از پژوهش ها،پژوهشگر مجبور است که آزمودنی ها را به دو یا چند گروه تقسیم کند تا درمعرض متغیرهای مختلف قرار دهد. به عنوان مثال ، در طرح دو گروهی ، یک گروه در معرض متغیر مستقل (آزمایشی) و گروه دیگر در معرض این متغیر قرار نمی گیرد(کنترل).
روش پژوهش در حقیقت به روشی اطلاق می شود که گروه های پژوهش به کمک آن تعیین وتنظیم می شوند (دلاور،1380).
روش انتخابی این نوع پژوهش از نوع توصیفی_روش علی_مقایسه ای است .
روش های علی مقایسه ای یا پس رویدادی معمولا به پژوهش هايي اطلاق می شود که در آن ها پژوهشگر با توجه به متغیر به بررسی علل احتمالی وقوع آن می پردازد. به عبارت دیگر پژوهش علی- مقایسه ای گذشته نگر بوده و سعی بر آن دارد که از معلول به علت احتمالی پی برد(بازرگان,1387).
جامعه آماری:
جامعه آماری مجموعه اعضای حقیقی یا فرضی است که نتایج پژوهشی به آن انتقال داده می شود. برای درک و روشن شدن هدف های پژوهش باید ابتدا جامعه ای که قصد داریم نمونه مورد مطالعه را ازآن انتخاب کنیم،تعریف نمائیم (کیامنش ،1385،ص143)
در این پژوهش جامعه آماری، کلیه كاركنان ادارات شهرستان سرپل ذهاب سرپل ذهاب که در سال 1394 مي باشد.
نمونه و روش نمونه گيري:نمونه عبارتست از تعدادی از افراد،حوادث و اشیاء در یک جامعه تعریف شده به عنوان معرف واقعی آن جامعه.مزیت انتخاب یک نمونه از یک جامعه جلوگیری از اتلاف وقت و صرفه جویی در منابع مالی است.به ندرت امکان دارد پژوهشگر بتواند نمونه ای از یک جامعه انتخاب کند که نمونه ی انتخاب شده نماینده ی واقعی آن جامعه باشد.(دلاور،1385 )
نمونه آماري در اين پژوهش تعداد100 نفر از كاركنان ادارات دولتي شهرستان سرپل ذهاب به صورت روش نمونه گيري تصادفي در نظر گرفته شد.
ابزارجمع آوری اطلاعات:
در اين پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد شده استفاده گرديده است.
1- پرسشنامه سبک مدیریت (M.S.S)
اين پرسشنامه داراي 32 سوال مي باشد با مقياس (الف –ب)،از سوال 1 تا 8 مربوط به سبك مديريت مشاركتي،از سوال 9 تا16 مربوط به سبك مديريت استبدادي،از 17 تا 24 مربوط به سبك مشاوره اي و از سوال 25 تا 32 مربوط به سبك انعطاف پذيري مي باشد
پرسشنامه فوق توسط آقای محمد حسنی در سال 1375 تدوین و به عنوان پایان نامه هنجار یابی شده است . براي تهيه و بررسي اعتبار و روايي مقياس سبك مديريت از معلمان آموزش و پرورش شهر تهران استفاده شد.حجم نمونه 900 نفر شامل 457 نفرمعلم مرد و 443 نفر معلم زن ميباشد.ضريب پايايي مقياس 683% را براي نمونه مذكور نشان داد و براي روايي مقياس از روش تحليل عاملي از طريق تحليل مولفه هاي اصلي(PC) و روش محورهاي اصلي (PAF) استفاده گرديد و معلوم شد كه پرسشنامه مذكور در بيشتر سئوالات با دو عامل همبستگي خوبي دارند.
2) پرسشنامه رضایت شغلی:
اين پرسشنامه داراي 30 سوال مي باشد مقياس هاي مورد نظر در اين پرسشنامه بصورت (الف-ب-ج)مي باشد
روش نمره گذاري آزمون
امتیازهای شما باید در دامنۀ وسیعی بین 30 تا 195 باشد بعنوان یک قاعده کلی،هر چه امتیازها بالاتر باشد از کار خود رضایت بیشتری خواهید داشت.برای جزئیات بیشتر به توضیحات زیر توجه کنید:
50-30 :رضایت شغلی بسیار پایین،امتیاز دراین محدوده در واقع بسیار پایین است وشکی نیست که شغل کنونی شما به هیچ وجه رضایت خاطرتان را فراهم نمی کند.اگر بیش از پنجاه سال دارید،احتمالاً به علت دست نیافتن به ترفیعی که امیدش را داشتید،دلسرد ونومید شده اید.تنها مطلبی که می توان گفت اینست که با فرارسیدن روز خوش بازنشستگی

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید