عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی عوامل مؤثر بر ملی گرایی مصرفی از دیدگاه مصرف کنندگان

قسمتی از متن پایان نامه :

متغیرهای جمعیت شناختی

در هر دو دسته از مطالعات مرتبط با« رفتار خرید محصولات وارداتی»و ملی گرایی مصرف ویژگی های جمعیت شناختی مصرف کنندگان بعنوان متغیرهای تعیین کننده، بطور مجزا مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. مزیت بهره گیری از عوامل جمعیت شناختی، فراهم آوردن امکان بخشبندى شبندی مصرف کنندگان (برحسب تمایل و یا عدم تمایل آنها به محصولات خارجی) می باشد. فرضیه های مرتبط با شش متغیر تعیین کننده سن، جنسیت، سطح تحصیلات، درآمد، نژاد و طبقه اجتماعی دراینجا مورد مطالعه قرار می گیرد.

 

 

 

2-3-3- 1- سن

استدلال وجود ارتباط مثبت بین سن و ملی گرایی مصرفی، بر پایه افزایش جهانشهرگرایی [1]در سالهای اخیر و تأثیرات اجتماعی و فرهنگی آن بر الگوهای اعتقادی جوانان می باشد. هر چند شواهد تجربی بدست آمده در این زمینه بسیار متفاوت می باشد، اما اغلب حاکی ازآن می باشد که افراد جوانتر، در تحقیقات اندازه گیریCETامتیازات کمتری در مقایسه با افرادمسن تر، کسب نموده اند (کِلِین و اتنسون، 1999 ؛ کارونا، 1996 ). همچنین لازم به یادآوری می باشد که در بعضی از تحقیقات، هیچ ارتباط آماری معناداری بین سن و ملی گرایی مصرفی مشاهد نشده می باشد(شارما و دیگران، 1995 ؛ فِسترِواند و دیگران، 1985 )، و در بعضی از تحقیقات قدیمی تر، ارتباط مثبت یبین سن و گرایش به محصولات خارجی نظاره گردیده می باشد (اسکولر، 1971 ؛ بانیستر و ساندرز،1978).

در تحقیقی که توسط ایمبرت و دیگران ( 2002 ) در روسیه و آمریکا انجام گردید، همبستگی قوی بین اندازه سن و ملی گرایی مصرفی نظاره نگردید، اما تجزیه و تحلیل بیشتر اطلاعات نشان می دهد که هم در روسیه و هم در آمریکا، افراد با سطوح پایین ملی گرایی مصرفی از لحاظ سنی میان سال ( 25 تا 35 سال) می باشند. اما مصرف کنندگان در گروه های سنی جوان تر و مسن تر،سطوح بالاتر ی از ملی گرایی مصرفی را نشان می دهند .

دو دلیل در تبیین این موضوع ارایه شده می باشد: اول آنکه ملی گرایی مصرفی می تواند با نسل مرتبط باشد بعبارت دیگر هر فرد که در یک مقطع زمانی متولد می گردد، سطح ملی گرایی مصرفی ثابتی دارد که نمی تواند تغییر کند. از طرف دیگر می توان گفت که سطوح ملی گرایی مصرفی با تغییر سن تغییر می نماید. زیرا تجارب طول زندگی می تواند در تقویت یا تضعیف ملی گرایی مصرفی موثر باشد. این دو دلیل بطور همزمان نیز می تواند به کار رود. در هر صورت فرضیه آنها که با افزایش سن ، ملی گرایی مصرفی نیز افزایش خواهد پیدا نمود، تأیید نمی گردد.

 

[1] – Cosmopolitanism

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  • هدف اصلی

شناسایی ارتباط بین عوامل اجتماعی روانشناختی و ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیر وطن پرستی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیر پذیرش فرهنگی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیر جهان گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیر تجمل گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیرتهدید ادراک شده اقتصادی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

1-5- سئوال های پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • سئوال اصلی پژوهش

عوامل اجتماعی روانشناختی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

  • سئوال های فرعی پژوهش

وطن پرستی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

پذیرش فرهنگی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

جهان گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

تجمل گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

تهدید ادراک شده اقتصادی و ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناسایی عوامل مؤثر بر ملی گرایی مصرفی از دیدگاه مصرف کنندگان  با فرمت ورد