عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی عوامل مؤثر بر ملی گرایی مصرفی از دیدگاه مصرف کنندگان

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول

عنوان                                                                              صفحه

 

جدول 1-1: متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………….6

جدول 2-1: نتایج تحقیقات انجام شده در مورد ارتباط بین متغیرهای اقتصادی و ملی گرایی مصرفی………….  44

جدول 2- 2:  شاخص فرد گرایی- جمع گرایی هافستد و نمرات مربوط به بعضی کشورها………………………..55

جدول 2-3: ارتباط بین ابعاد سبک زندگی و ملی گرایی مصرفی…………………………………………………………  61

جدول 2-4:نسخه اصلی CETSCALE…………………………………………………………………………………………..73

جدول  2- 5: نتایج تحقیقات در مورد ارتباط بین متغیرهای اجتماعی_ روانشناختی و ملی گرایی مصرفی……..77

جدول 3-1 :  متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………….  82

جدول 3-2 :  شاخص های مورد مطالعه در پرسشنامه پژوهش…………………………………………………………….. 83

جدول 3- 3 :  نحوه نمره دهی به سوالات مربوط به متغیرهای پژوهش…………………………………………………….85

جدول4-1: توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب جنسیت…………………………………………………………90

جدول4-2 : توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب تحصیلات…………………………………………………….91

جدول4-3 : توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب سن …………………………………………… ………………92

جدول4-4 : توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب تأهل………………………………………………………….. 93

جدول4-5 : توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب درآمد ماهیانه  …………………………………………….  94

جدول4-6: توزیع فراوانی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………….. 95

جدول4-7 : نتایج مربوط به آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش…………………………………………………………. 96

جدول4-8 : نتایج آزمون ANOVA………………………………………………………………………………………………… ..97

جدول4-9 : آزمون دوربین – واتسون……………………………………………………………………………………………….. ….98

جدول4-10: نتایج آزمون رگرسیون ………………………………………………………………………………………………………99

جدول4-11 : نتایج آزمون رگرسیون…………………………………………………………………………………………………….. 99

جدول4-12: نتایج آزمون رگرسیون ………………………………………………………………………………………………. …..100

جدول4-13: نتایج آزمون رگرسیون ………………………………………………………………………………………………….. .101

جدول4-14: نتایج آزمون رگرسیون ……………………………………………………………………………………………………..102

فهرست جداول

عنوان                                                                            صفحه 

 

جدول4-15 :  مقادیر ضریب همبستگی …………………………………………………………………………………………. 103

جدول4-16 :  مقادیر ضریب همبستگی ………………………………………………………………………………………….. 104

جدول4-17:  مقادیر ضریب همبستگی ………………………………………………………………………………………….. 105

جدول4-18 :  مقادیر ضریب همبستگی ………………………………………………………………………………………………. .106

جدول4-19 :  مقادیر ضریب همبستگی ……………………………………………………………………………………………….. 107

جدول4-20 :  مقادیر ضریب همبستگی ……………………………………………………………. ……………………………108

جدول4-21: نتایج اجمالی آزمون فرضیه­ها…………………………………………………………………………………………… 108

جدول4-22: آماره­های توصیفی متغیر جنسیت برای وطن پرستی…………………………………………………………… 109

جدول4-23: مطالعه فرض برابری واریانس­ها توسط آزمون…………………………………………………………………. 110

جدول4-24: مطالعه آزمونT مستقل …………………………………………………………………………………………………………… 110

جدول4-25: آماره­های توصیفی متغیر جنسیت برای پذیرش فرهنگی………………………………………………………..111

جدول4-26: مطالعه فرض برابری واریانس­ها توسط آزمون لون………………………………………………………………112

جدول4- 27: مطالعه آزمون Tمستقل ………………………………………………………………………………………………………….. 112

جدول4-28: آماره­های توصیفی متغیر جنسیت برای جهان گرایی…………………………………………………………..113

جدول4-29:  مطالعه فرض برابری واریانس­ها توسط آزمون لون………………………………….. ……………………….114

جدول4-30:  مطالعه آزمونT مستقل ……………………………………………………………………………………………………………..114

جدول4-31: آماره­های توصیفی متغیر جنسیت برای تجمل گرایی………………………………………………………… 115

جدول4-32:  مطالعه فرض برابری واریانس­ها توسط آزمون لون…………………………………………………………… 115

جدول4-33: مطالعه آزمونT مستقل ………………………………………………………………………………………………… 116

جدول4-34:  آماره­های توصیفی متغیر جنسیت برای ملی گرایی مصرفی……………………………………………….. ….117

جدول4-35:  مطالعه فرض برابری واریانس­ها توسط آزمون لون…………………………………………………………………117

جدول4-36: مطالعه آزمونT مستقل ………………………………………………………………………………………. ……..118

جدول4-37: نتایج آزمون من- ویتنی………………………………………………………………………………… …………118

جدول شماره  4-38: نتایج آزمون فریدمن………………………………………………………………………………… ………120

 

فهرست جداول

 

عنوان                                                                            صفحه 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جدول شماره  4-39:  نتایج آزمون رتبه بندی فریدمن…………………………………………………………………….. ……..120

جدول 5-1 : نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی………………………….. 122

جدول  5-2  : نتایج آزمون  اول………………………………………………………………………………… ………..123

جدول  5-3  : نتایج آزمون دوم……………………………………………………………………………….. …………124

جدول  5-4  : نتایج آزمون سوم……………………………………………………………………………………………125

جدول  5-5  : نتایج آزمون چهارم…………………………………………………………………………………………125

جدول  5-6  : نتیجه فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………………126

جدول  5-7  : نتیجه فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………..127

جدول  5-8  نتایج آزمون رگرسیون …………………………………………………………………………………………….129

جدول  5-9 : اختصار نتایج آزمون های تی دو جامعه مستقل و من- ویتنی برای جنسیت…………………..129

جدول  5-10 : اختصار نتایج آزمون فریدمن……………………………………………………………………………130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                              صفحه

 

شکل 1-1: مدل تحلیلی پژوهش……………………………………………………………………………………………………..7

شکل2- 1: ارتباط بین ملی گرایی، ملی گرایی اقتصادی، ملی گرایی مصرفی و بازاریابی………………………….19

شکل 2-2: ملی گرایی مصرفی و فرایند پردازش اطلاعات در باره مارک های خارجی………………………….32

شکل 2- 3 : مقایسه تأثیر ملی گرایی مصرفی و خصومت گرایی در کاهش تمایل به خرید محصولات خارجی…………… 38

شکل 2-  4: مقایسه تأثیر خصومت گرایی مصرفی و ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان آمریکایی…….  40

شکل2- 5 : عوامل تأثیر گذار بر ملی گرایی مصرفی……………………………………………………………………….42

شکل2- 6 : مدل تحلیلی پژوهش…………………………………………………………………………………………………..49

شکل2- 7 : پیامد های مستقیم و نهایی ملی گرایی مصرفی و عوامل تعدیل کننده آن…………………………..  62

شکل 5-1 : مدل نهایی پژوهش  ………………………………………………………………………………………………  128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                            صفحه 

 

نمودار4-1: نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب جنسیت ………………………………………………….90

نمودار4-2: نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب تحصیلات……………………………………………….91

نمودار4-3: نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب سن………………………………………………………..92

نمودار4-4 : نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب تأهل و تجرد…………………………………………..93

نمودار4-5: نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب درآمد ماهیانه…………………………………………..94

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  • هدف اصلی

شناسایی ارتباط بین عوامل اجتماعی روانشناختی و ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

  • اهداف فرعی

شناسایی تاثیر وطن پرستی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیر پذیرش فرهنگی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیر جهان گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیر تجمل گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیرتهدید ادراک شده اقتصادی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

1-5- سئوال های پژوهش

  • سئوال اصلی پژوهش

عوامل اجتماعی روانشناختی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

  • سئوال های فرعی پژوهش

وطن پرستی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

پذیرش فرهنگی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

جهان گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

تجمل گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

تهدید ادراک شده اقتصادی و ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناسایی عوامل مؤثر بر ملی گرایی مصرفی از دیدگاه مصرف کنندگان  با فرمت ورد